Hoe bescherm je jezelf als zelfstandige tegen ziekte, ongevallen en overlijden?

hoe_bescherm_je_jezelf_als_zelfstandige_nl.png

Als zelfstandige sta je er alleen voor wanneer het even tegenzit … Dat is een cliché, maar zoals bij elke gemeenplaats zit er wel wat waarheid in. Ook al worden er inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen, toch doe je er goed aan om de nodige voorzorgen te nemen. Zo kan je via verschillende verzekeringsoplossingen jezelf en jouw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van een langdurige ziekte of een overlijden.

WAAROP HEB JE RECHT?

Arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2019 heb je als zelfstandige recht op een uitkering indien de periode van arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen bedraagt en vanaf de dag van de ondertekening van het “getuigschrift van werkonbekwaamheid” door de behandelende arts. Een paar jaar geleden moest je een maand wachten op een uitkering, maar dat is dus intussen enorm verbeterd. De uitkeringen voor zelfstandigen zijn forfaitair en hangen af van je gezinssituatie: alleenstaande (49,68 EUR), samenwonende (38,10 EUR tijdens het eerste jaar en na het eerste jaar 38,10 (zonder gelijkstelling) of 42,60 (met gelijkstelling)) of met gezinslast (62,08 EUR). (Daguitkeringen vanaf 1/03/2020, deze bedragen zijn onderhevig aan indexaties). Het spreekt voor zich dat je inkomsten op deze manier fors terugvallen. Opgelet, het is cruciaal dat je ook in aanmerking komt voor een uitkering. Anders krijg je helemaal niks. Dit heeft te maken met je sociale bijdragen en het feit dat je arbeidsongeschiktheid erkend wordt door een raadgevend geneesheer van het ziekenfonds. Bovendien gaat het om brutobedragen, die nog belast worden als vervangingsinkomen.

Overlijden

Als je overlijdt, dan kan je overlevende echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden een uitkering verkrijgen uit hoofde van je activiteit als zelfstandige. Als aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldaan is, dan spreken we van een overlevingspensioen. Zo niet, dan is er mogelijk een overgangsuitkering. Naar analogie hiermee geldt dit ook als je echtgeno(o)t(e) overlijdt. Je vindt hier meer info over het overlevingspensioen voor zelfstandigen.

GEWAARBORGD INKOMEN

Als je door een ziekte of een ongeval getroffen wordt, dan blijven je vaste kosten doorlopen, maar valt je regulier inkomen (grotendeels) weg. Een polis Gewaarborgd Inkomen is dan ook een must om financiële problemen in dergelijke situaties te vermijden. Zo’n verzekering keert je maandelijks een bedrag uit als je arbeidsongeschikt bent. De hoogte van dit bedrag hangt af van de verzekerde som, de mate van arbeidsongeschiktheid, de wachttijd in de polis en het loon dat je jezelf uitkeert. Je kan tot 80% van je vast loon verzekeren. De premie van deze verzekering is aftrekbaar als beroepskost. Het is ook mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsdekking op te nemen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Als je een medisch of paramedisch beroep uitoefent, dan kan je een arbeidsongeschiktheidswaarborg (en een overlijdensdekking) in je Riziv-contract opnemen. Dit contract sluit je af via je Riziv-toelage, die je krijgt als je geconventioneerd bent. Het exacte bedrag van de toelage verschilt per medisch beroep. De beroepscategorieën die hiervoor in aanmerking komen, zijn artsen, tandartsen, kinesisten, apothekers, logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen.

OMZETVERZEKERING

Werk je met een vennootschap? Dan kan een omzetverzekering interessant zijn, vooral als je afwezigheid in het bedrijf quasi zeker tot een omzetdaling van de vennootschap zou leiden. Met een omzetverzekering waarborg je dus de continuïteit van je bedrijf. Opgelet, de begunstigde is hier de vennootschap, niet jij als zelfstandige. De premies voor een omzetverzekering zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor het bedrijf als beroepskost. De bedragen die aan de vennootschap uitgekeerd worden door de omzetverzekering, worden belast op dezelfde manier als andere inkomsten (je betaalt dus vennootschapsbelasting voor zover er geen kosten tegenover staan). Een beperking bestaat er wel in dat je doorgaans maximaal 60% van de omzet kunt verzekeren via zo’n omzetverzekering. Zijn er meerdere zaakvoerders die omzet binnenbrengen, dan is het mogelijk om voor elk van hen 60% van de door hen gerealiseerde omzet te verzekeren.

OVERLIJDENSVERZEKERING

Een overlijdensverzekering keert een kapitaal uit wanneer de verzekerde vóór de einddatum van de polis overlijdt. Als je samen met je partner in het bedrijf werkt, dan is zo’n verzekering erg interessant. Als één van beiden plots zou overlijden, dan kan dit immers tot heel wat financiële zorgen leiden. Een overlijdensverzekering kan dan alvast die financiële problemen beperken. Ook deze waarborg kan opgenomen worden in een VAPZ, POZ of IPT.

Je leest in deze whitepaper waarom een overlijdensverzekering belangrijk is.

PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING

Een persoonlijke ongevallenverzekering beschermt je zowel privé als tijdens de uitoefening van je beroep tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Vergeet immers niet dat je als zelfstandige niet kan rekenen op de arbeidsongevallenverzekering. 


Lees hier alles over de oplossingen van NN om jezelf als zelfstandige te beschermen tegen bepaalde risico’s.