80%-regel bij een individuele pensioentoezegging (IPT)

De vennootschap betaalt de premies voor de IPT en kan deze aftrekken als beroepskost. Eén van de voorwaarden is wel dat de 80%-regel nageleefd wordt. Die houdt in dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. Als het bedrijf deze regel aan zijn laars lapt, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies voor het deel boven dit maximum. Een andere voorwaarde is dat de begunstigde een regelmatige (maandelijkse) bezoldiging ontvangt.

 

In het kader van een IPT is ook een zogenaamde backservice mogelijk. Zo mag je als zelfstandige via je vennootschap bijkomende stortingen doen om de ruimte die vanuit het verleden nog beschikbaar is onder de 80%-grens maximaal fiscaal te benutten. Denk aan scenario’s waarbij je je loon verhoogt of in het verleden enkele jaren als werknemer aan de slag was. Zo’n backservice is mogelijk voor alle jaren binnen de vennootschap en maximaal 10 jaar daarbuiten.

 

IPT is voordeliger dan een loonsverhoging

Wanneer je jezelf via je vennootschap een extraatje wil bezorgen, dan kan je onder andere kiezen tussen een verhoging van je brutoloon of een individuele pensioentoezegging. Het is duidelijk dat een IPT je netto veel meer zal opleveren.

Zo betaalt je vennootschap op de premie voor je IPT weliswaar een premietaks van 4,4% (9,25% voor de arbeidsongeschiktheidsdekking). Maar dat neemt niet weg dat je via je IPT netto heel wat meer zult overhouden van de som die je vennootschap stort. Op je loon betalen je vennootschap en jezelf sociale bijdragen en gelden voor jou ook de tarieven van de personenbelasting … De eindbelasting van een IPT is veel voordeliger.

Bovendien levert je IPT je een vast rendement op als je kiest voor tak 21, of een rendement gelinkt aan beleggingsfondsen (tak 23). In dat laatste geval krijg je mogelijk uitzicht op een hoger rendement, maar loop je ook een bepaald beleggingsrisico. Dat risico kan je inperken door in voldoende spreiding te voorzien, bijvoorbeeld door in verschillende fondsen te beleggen die niet sterk met elkaar gecorreleerd zijn.

Fiscaal is een IPT dan ook een erg interessante optie om als zelfstandige geld uit je vennootschap te halen. Wel beschik je pas over je pensioenkapitaal bij je wettelijke pensionering, tenzij je gebruik maakt van je IPT voor een vastgoedproject.

 

 

Wat is de eindbelasting op een IPT?

Uitkering op de wettelijke pensioenleeftijd (en effectief actief gebleven tot dan)

Wordt je IPT uitgekeerd op je wettelijke pensioenleeftijd (of na een loopbaan van 45 jaar) en ben je tot dan effectief actief gebleven, dan wordt het kapitaal (exclusief de eventuele winstdeelname) belast a rato van 10% (+ gemeentebelasting). Daarnaast worden van het pensioenkapitaal en de winstdeelname een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.

Het percentage van de solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld in functie van het uit te keren pensioenkapitaal.

Bedrag

Solidariteitsbijdrage

< 2.478,95 EUR

0%

2.478,95 tot 24.789,34 EUR

1%

> 24.789,35

2%

 

Belangrijk: het voordeeltarief van 10% geldt enkel als beide voorwaarden voldaan zijn:

  • Je hebt de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of je hebt een loopbaan van 45 jaar achter de rug.
  • Je bent tot dan effectief actief gebleven.

 

Uitkering tussen 60 en 65 jaar

Voldoe je niet aan allebei de genoemde voorwaarden, dan is de leeftijd waarop je het kapitaal van je IPT uitgekeerd krijgt bepalend voor het belastingtarief:

    • 62 jaar en ouder: 16,5%
    • 61 jaar: 18%
    • 60 jaar: 20%

 

Ook in al deze gevallen wordt er een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.

 

Is een IPT veilig?

De IPT komt rechtstreeks ten gunste aan jou als zelfstandige. Je rechten blijven altijd verworven, zelfs bij een faillissement van de vennootschap. De opgebouwde reserve is op dat moment beschermd tegen schuldeisers.

 

Een IPT op maat van jouw situatie

Wanneer een vennootschap meerdere zaakvoerders heeft, dan is het perfect mogelijk om voor elk van hen een IPT af te sluiten. De waarborgen kunnen individueel aangepast worden, in functie van de wensen en verwachtingen: hoeveel premie wordt er betaald of welke aanvullende waarborgen (premievrijstelling, uitkering van een invaliditeitsrente, een overlijdenskapitaal, … ) worden er opgenomen?

 

IPT, VAPZ en Keyman-verzekering combineren

Je kan naast je IPT ook een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) onderschrijven, alsook een Keymanverzekering via je vennootschap.

 

IPT versus groepsverzekering voor loontrekkenden?

Bedrijven kunnen ook voor hun medewerkers in loondienst in de opbouw van een aanvullend pensioen voorzien. Dat kan via een IPT of een groepsverzekering.

Tussen een groepsverzekering en een IPT voor loontrekkenden zijn er enkele wezenlijke verschillen:

  • Het is mogelijk om een IPT te sluiten voor één medewerker, terwijl er bij groepsverzekeringen steeds een duidelijk afgelijnde categorie van begunstigden moet zijn.
  • Bij een groepsverzekering is toetreding verplicht, bij een IPT is dat niet het geval.

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een IPT voor de werknemer?

Hij krijgt een aanvullend pensioen, met een voordelige eindbelasting, en kan kiezen voor een uitkering in kapitaal of in rente. In vergelijking met de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen zijn er wel voor een IPT voor loontrekkenden enkele beperkingen ingebouwd. Zo mag een werkgever slechts op “niet-stelselmatige” wijze Individuele Pensioentoezeggingen sluiten en mag hij dat evenmin doen binnen drie jaar vóór de (brug)pensionering van de werknemer. Een nadeel voor de werknemer is dan weer dat het overlijdenskapitaal niet vrijgesteld is van successierechten. Bij een IPT voor zelfstandigen is dat trouwens ook niet het geval. Bij een groepsverzekering wel als het overlijdenskapitaal uitgekeerd wordt aan de huwelijkspartner of aan kinderen jonger dan 21 jaar.

 

En wat zijn de belangrijkste pluspunten van een IPT voor het bedrijf?

Eerst en vooral kan het bedrijf zelf kiezen wie er een Individuele Pensioentoezegging krijgt: niet noodzakelijk een volledige categorie van werknemers (zoals bij een groepsverzekering), maar wel bepaalde (individuele) personeelsleden. Daarnaast kan het bedrijf de premies aftrekken als beroepskost, al gelden op dit vlak enkele beperkingen. Zo is er niet alleen de 80%-regel, maar wordt ook een plafond opgelegd van € 2.610 (aanslagjaar 2023) per jaar per werknemer. Als een onderneming hogere premies betaalt, dat wordt dit surplus beschouwd als een verworpen uitgave. De uiteindelijke pensioenuitkering voor de werknemer is echter wel steeds volledig belastbaar.

 

Ben jij zelfstandig bedrijfsleider met een vaste maandelijkse bezoldiging? Dan is de IPT oplossing van NN een interessante optie om te sparen voor een aanvullend pensioen.

 

Meer weten over pensioensparen?

Deel dit artikel