NN Scala Privilege Zelfstandigen

NN Scala Privilege - IPT

Ben jij zelfstandig bedrijfsleider met een vaste maandelijkse bezoldiging? Dan is een IPT of Individuele Pensioentoezegging mogelijk een interessante optie om te sparen voor een aanvullend pensioen.

Vind een makelaar

De individuele pensioentoezegging

check

Fiscaal interessanter dan een loonsverhoging of dividend

check

Bescherm jezelf, je partner en kinderen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden en geniet mentale ondersteuning via de NN Wellbeing services

check

Kies uit een brede waaier aan beleggingsfondsen die het best bij jou passen

Doelstelling

Via dit product kan op een fiscaal voordelige manier via de vennootschap een aanvullend pensioen opgebouwd worden al dan niet met bijkomende bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Voor wie ?

Dit product is bestemd voor vennootschappen
* die het pensioen van hun zelfstandige bedrijfsleider op een fiscaal gunstige manier wensen aan te vullen;
* die voor de pensioenopbouw bereid zijn risico (in de vorm van waardeschommelingen) te nemen en/of
* die vooral geïnteresseerd zijn in de bijkomende bescherming tegen de financiêle gevolgen van  overlijden en/of arbeidongschiktheid 

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt
* wanneer de verzekerde het statuut van werknemer of ambtenaar heeft, of wanneer de zelfstandige niet het statuut van "zelfstandige bedrijfsleider" heeft;
* voor vennootschappen die voor de pensioenopbouw niet bereid zijn om risico (in de vorm van waardeschommelingen) te nemen;
* wanneer de verzekerde  5 jaar of minder te gaan heeft tot aan pensioenleeftijd.  

smile
VOORDELEN
 • Fiscaal interessant

Je vennootschap betaalt de IPT-premies, met jezelf als begunstigde. Je vennootschap kan de premies aftrekken als bedrijfslasten, binnen de grenzen van de 80%-regel.

Die regel zegt dat wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging. Er wordt geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten zoals pensioensparen.

 

 • Een potentieel hoger rendement 
  • Tak 23: geen kapitaalgarantie, een brede waaier aan fondsen om te kunnen beantwoorden aan jouw persoonlijk risicoprofiel.
  • Financiële opties: beperkt je risico door de optie Stop-Loss of drip switch
  • Dakfonds: per risicoprofiel selecteren onze experts verschillende fondsen die ze actief beheren.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

 • Optionele risicodekkingen

De optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid geven je meer financiële zekerheid. Deze vullen je inkomensverlies deels op als je plots wegvalt door ziekte of ongeval, en beperken de impact op het gezinsinkomen.

Dankzij de nieuwe NN Wellbeing Services waken we ook over je geestelijke ‘balans’. Zo helpen we jou en je gezin om mentale problemen te voorkomen of aan te pakken.

Lees meer over de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid en Mentaal welzijn.
 

 • Investeer in vastgoed met Scala Privilege

Wil je bouwen, kopen of verbouwen? Dan kan je je IPT Scala Privilege aanspreken.

 • Een bulletkrediet: dat is een woonkrediet met wedersamenstelling van kapitaal dat opgebouwd wordt via een IPT. Lees alles over het bulletkrediet.
 • Neem een voordelig voorschot op de reserve in je contract
 • Of neem een inpandgeving van je contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed

 

 • Haal bijdragen uit het verleden in

In bepaalde gevallen kan je premies storten voor het verleden, een backservice noemen ze dat. Was je al een aantal jaar werknemer voor je zelfstandige werd? Dan kan je inhaalbijdragen doen voor de jaren voordien. Je mag maximum 10 jaar terug gaan, en ook hier geldt de 80%-regel.
De backservice kan je als vennootschap ook integraal aftrekken als beroepskost.

Bespreek met je makelaar wat de meest interessante optie is voor jou.

exlamation
RISICO'S
 • Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekerde gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

Vennootschapspremies en persoonlijke premies pensioen/overlijden

 • Taks: 4,4%
 • Taks van 9,25% op de winstdeelnamedotaties
 • Wijninckx-heffing: bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% als wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks plafond overschrijden.
 • Fiscaal voordeel: de premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap in de mate dat ze een pensioenkapitaal opbouwen dat, uitgedrukt in jaarlijkse rente en wettelijk pensioen inbegrepen, 80% van het laatste normale brutoloon niet overschrijden, rekening houdend met een normale duurtijd van de beroepsactiviteit.
 • De premies zijn niet belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider.

Premies arbeidsongeschiktheid

 • Taks: 9,25%

Uitkering bij pensionering

 • Een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% op het totale bruto bedrag
 • Een Riziv-bijdrage van 3,55% op de totale uitkering
 • Belasting: belastingvoet afhankelijk van leeftijd en loopbaan
 • Gemeentebelasting berekend op de belastingvoet
 • Uitkering in de vorm van een rente: bovenop de taks hierboven, roerende voorheffing van 30% op 3% van het opgegeven kapitaal. Dit is enkel bij omzetting kapitaal in een rente (prijsgegeven kapitaal) en als het niet gaat om een rechtstreekse rente.

Uitkering bij overlijden

 • 3,55% RIZIV-bijdrage als de begunstigde de overlevende partner is.
 • Solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% als de begunstigde de overlevende partner is
 • Belastingvoet: 16,5%, tenzij uitkering na pensionering en effectief actief tot de pensioenleeftijd. Dan is het 10%
 • Gemeentebelasting berekend op de belastingvoet

Neem alle info door over taksen en premies in de productfiche Productfiche Scala privilege

 

Kosten en premies

Premies

- Minimum: 1.500 euro per jaar of 1.000 euro in combinatie met een andere overeenkomst voor zelfstandigen

- Maximum: het opgebouwde eindpensioen mag niet hoger zijn dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.
Om je eindpensioen te berekenen worden je wettelijke pensioen en andere extralegale contracten zoals een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of een groepsverzekering mee in rekening genomen.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 0,25%
 • Instapkosten aanvullende waarborgen: 2%
 • Commissie: maximum 5%
 • Beheerskosten maximum 0,96% op jaarbasis:
 • Switchkost bij overdracht van reserves van tak 23 naar tak 21: 2%
 • Wijziging van beleggingsvorm: 1x per jaar gratis, vervolgens per bijkomende wijziging: 37,18 euro de eerste keer, 111,55 euro de tweede keer en 185,92 euro vanaf de derde keer
 • Afkoop- en opnamevergoeding: Maximum 5% van de bruto reserves

Lees alle details over kosten in de  Productfiche Scala privilege

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Scala Privilege

Algemene voorwaarden Scala Privilege
Productfiche Scala privilege
Productfiche Scala privilege voor loontrekkenden
Beheersregelement Tak 21
Tak 23 beheersreglement Scala Privivege
Precontractuele documenten inzake duurzaamheid

Wettelijke info

 • Scala Privilege is een Individuele Pensioentoezegging met pensioensopbouw via beleggingsfondsen tak 23 zonder kapitaalsgarantie
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar.
 • Om als klant in te tekenen op het product NN Scala Privilege is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Dit verzekeringsproduct kan enkel onderschreven worden door Belgische vennootschappen en door Belgische filialen of bijhuizen van buitenlandse commerciële moedervennootschappen.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie. 

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.