U.S. Persons

NN Insurance Belgium verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan U.S. Persons. Een U.S. Person wordt in beginsel gedefinieerd als een natuurlijke persoon die woonachtig is c.q. gedurende een langere periode in de Verenigde Staten van Amerika (‘de Verenigde Staten’) verblijft. Amerikaanse staatsburgers (‘U.S. citizens’) die woonachtig zijn buiten de Verenigde Staten kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als U.S. Person. Daarnaast kan een natuurlijke persoon als U.S. Person worden aangemerkt, indien hij een beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en/of gevolmachtigde heeft die in de Verenigde Staten is gevestigd c.q. woonachtig is en deze bevoegd is om namens en voor de Klant Orders aan NN Insurance Belgium te geven en/of gelden te doen ontvangen en betalen of informatie te verstrekken en/of ontvangen ten aanzien van het levensverzekeringscontract van de Klant.

De Klant is gehouden NN Insurance Belgium onverwijld in kennis te stellen van iedere wijziging van gegevens, zichzelf, zijn gevolmachtigde dan wel haar mederekeninghouder betreffende, waarbij een (fiscale) relatie tot de Verenigde Staten ontstaat. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het hebben van een Amerikaans woon-, post- of fiscaal adres, een Amerikaans telefoonnummer, de Amerikaanse nationaliteit, een Amerikaanse verblijfsvergunning (‘green card’), als gevolg waarvan de Klant kwalificeert als U.S. Person.

Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst een klant kwalificeert als een U.S. Person, zal NN Insurance Belgium zijn diensten beperken tot het uitvoeren van de lopende contracten. Dit product is niet geregistreerd onder de Securities Act