Informatie voor "U.S. Persons"

Dit verzekeringsproduct is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Exchange Commission” (SEC).  Om deze reden zijn potentiële dekkingen, opties of verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd.

Volgende natuurlijke personen worden als “US Person” in aanmerking genomen:

 • personen die de nationaliteit van de USA bezitten;
 • houders van een zogenaamde “Green Card”;
 • personen met hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats in de USA of een van de zogenaamde “US Territories”;
 • personen die zich als “US Person” kenbaar maken;
 • personen die zich voor een verrichting of een onderdeel daarvan (zoals betalingen of informatie-uitwisseling) laten vertegenwoordigen, bijstaan of adviseren door een natuurlijk persoon of entiteit die in de USA of een van de zogenaamde “US Territories” verblijft of daar gevestigd is.

Volgende rechtspersonen worden als “US Person” in aanmerking genomen:

 • de rechtspersoon die in de USA of overeenkomstig de wetgeving van de USA is opgericht of georganiseerd, behalve:
  • een filiaal of agentschap van een dergelijke rechtspersoon die zich buiten de USA of een van de zogenaamde “US Territories” bevindt en waarmee alle contacten met betrekking tot “Securities Activities” buiten de USA en de zogenaamde “US Territories” plaatsvinden;
  • een U.S. bank of een U.S. broker-dealer;
 • de rechtspersoon die zijn adres (exploitatiezetel, postadres, postbus of correspondentieadres) in de USA of een van de zogenaamde “US Territories” heeft, ongeacht of hij overeenkomstig de wetgeving van de USA werd opgericht of georganiseerd is;
 • de rechtspersoon die zichzelf als een “US person” identificeert of kenbaar maakt;
 • de rechtspersoon die zich voor een verrichting of een onderdeel daarvan (zoals betalingen of informatie-uitwisseling) laat vertegenwoordigen, bijstaan of adviseren door een natuurlijk persoon of entiteit die in de USA of een van de zogenaamde “US Territories” verblijft of daar gevestigd is.

De verzekeringnemer is gehouden NN Insurance Belgium N.V. (NN IB) onverwijld in kennis te stellen van iedere wijziging van gegevens betreffende zichzelf, de rechthebbende van de verzekering, een gevolmachtigde of mederekeninghouder, waarbij een (fiscale) relatie tot de USA ontstaat, als gevolg waarvan de betrokkene zich kwalificeert als “US Person” volgens de hoger vermelde definitie.

Indien de verzekeringnemer of een van voornoemde personen of instanties zich in de loop van de overeenkomst kwalificeert als “US Person”, zal NN IB zich beperken tot het louter uitvoeren van verrichtingen die op grond van de Belgische wetgeving niet kunnen geweigerd worden en enkel de informatie verstrekken waartoe NN IB op grond van de Belgische wetgeving verplicht is, zonder enige vorm van adviesverlening.  Dit houdt onder meer in dat een verhoging van de lopende premie, een bijstorting, het opnieuw in voege stellen van een gereduceerd of afgekocht contract, het verlengen of vernieuwen van het contract, niet mogelijk zijn.  Informatie wordt beperkt tot het beantwoorden van verzekeringstechnische vragen en de jaarlijkse informatie betreffende de status van het contract.