Wat is het verschil tussen een alleenstaandenpensioen en een gezinspensioen?

Als gepensioneerde ontvang je maandelijks een wettelijk pensioen. Op basis van je pensioenrechten en je persoonlijke situatie krijg je een alleenstaandenpensioen of een gezinspensioen. Wat is het verschil tussen beiden? En welke voorwaarden zijn er van toepassing? 

bbm_gettyimages-629821936.jpg
In dit artikel

  Het alleenstaandenpensioen

  Wat is een alleenstaandenpensioen? 

  Ben je niet getrouwd of woon je feitelijk of wettelijk samen? Dan ontvang je sowieso een alleenstaandenpensioen op basis van de rechten die je hebt opgebouwd. Dit pensioen wordt berekend op basis van je carrière.

  Samenwonenden hebben, in geval van een scheiding, ook geen recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot. Als één van beide samenwonende partners overlijdt, dan heeft de overlevende partner geen recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

   

  Bedragen alleenstaandenpensioen

  Je wettelijk pensioen wordt berekend op basis van de duur van je loopbaan en de inkomsten die je tijdens die loopbaan ontving.

  • Voor werknemers geldt een maximumpensioen van 3.093,76 euro bruto (bedrag van november 2023).
  • Het maximumpensioen voor zelfstandigen bedraagt 2.071,35 euro.
  • Het ambtenarenpensioen wordt begrensd door twee maxima:
   • Het relatief maximum: je wettelijk pensioen kan niet hoger zijn dan 3/4 van je referentiewedde (de gemiddelde wedde van je laatste tien dienstjaren). 
   • Het absoluut maximum van  8 129,08 euro bruto per maand (bedrag van mei 2024).

   

  Het gezinspensioen

  Wat is een gezinspensioen?

  Dit is een gezamenlijke pensioenuitkering voor een gehuwd koppel.

   

  Wie heeft recht op het gezinspensioen?

  Ben je getrouwd en heeft je echtgeno(o)t(e) een inkomen dat lager ligt dan een bepaald plafond, dan ontvang je een gezinspensioen. Gemiddeld ligt een gezinspensioen ongeveer 25% hoger dan een alleenstaandenpensioen.

  De pensioendiensten berekenen zelf welk pensioen (alleenstaanden- of gezinspensioen) het voordeligst uitkomt voor jou, en dat krijg je dan ook.

   

  Voorwaarden gezinspensioen

  De voorwaarden voor een gezinspensioen zijn:

  • Je bent gehuwd.
  • Je partner heeft geen beroepsinkomen of een beroepsinkomen dat lager ligt dan de grens van de toegelaten activiteit.
  • Het pensioen van je partner bedraagt minder dan 25% van jouw pensioen.

  Wanneer jullie het gezinspensioen ontvangen, wordt het pensioen van je partner:

  • ofwel opgeschort. Je partner mag dan wel geen werkloosheids- of ziekte-uitkering ontvangen. Een beroepsactiviteit is wel toegelaten, op voorwaarde dat deze activiteit niet meer opbrengt dan bepaalde grensbedragen.
  • ofwel uitbetaald en afgetrokken van het gezinspensioen. Een beroepsactiviteit is toegelaten, als deze activiteit niet meer opbrengt dan bepaalde grensbedragen.

  Die grensbedragen verschillen naargelang de leeftijd en het statuut, en zijn beperkter voor de partner die nauwelijks of geen pensioenrechten opgebouwd heeft dan voor de partner die het gezinspensioen ontvangt. Die laatste mag trouwens vanaf 65 jaar onbeperkt bijverdienen. Als de grensbedragen overschreden worden, valt men terug op het alleenstaandenpensioen.

   

   

   

  Een uitzondering voor ambtenaren

  In het pensioenstelsel van de ambtenaren bestaat het gezinspensioen niet. Een gepensioneerde ambtenaar zal altijd een eigen pensioen ontvangen, ook al heeft zijn partner geen eigen pensioen. Als het  alleenstaandenpensioen van een ambtenaar de grens van het minimumpensioen niet haalt, kan dit wél verhoogd worden.

   

  De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen van ten minste 65 jaar (66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030) die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Voor de berekening van dit inkomen worden wettelijk samenwonenden wel degelijk gelijkgeschakeld met gehuwden. Het wettelijk samenwonen kan dus in dit geval wel leiden tot een herziening van de Inkomensgarantie voor Ouderen, omdat rekening gehouden wordt met de bestaansmiddelen van alle personen die onder hetzelfde dak wonen.

  Om recht te hebben op de Inkomensgarantie voor ouderen zijn er strikte voorwaarden:

  • je moet Belg zijn, of in een gelijkgestelde situatie (je bent bijvoorbeeld onderdaan van een land van de Europees Economische Ruimte (de EU-lidstaten + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland));
  • je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben;
  • je moet minstens 65 jaar zijn (minstens 66 jaar vanaf 2025,  en minstens 67 jaar vanaf 2030);
  • je hebt financiële middelen die per maand lager liggen dan:
   • 1.549,42 EUR voor alleenstaanden (op 01.05.2024 aan index 176,06);
   • 1.032,95 EUR voor samenwonenden (op 01.05.2024 aan index 176,06).

  Voor wie de Britse nationaliteit had en reeds vóór 1 januari 2021 de IGO ontving, verandert er niets. Wie de Britse nationaliteit heeft en na 1 januari 2021 de IGO aanvraagt, moet aan de voorwaarden voldoen die gelden voor onderdanen van landen buiten de E.E.R., behalve indien hij/zij al eerder onderworpen was aan de wetgeving van een lid van de Europese Gemeenschap.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel