Ik woon in het buitenland en wil er van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

bbm_gettyimages-683732183.jpg

Vele landgenoten willen van hun pensioen in het buitenland genieten. Sommigen vertrekken naar het buitenland na hun pensioen. We zagen reeds hoe het zit met hun situatie. 

Nu gaan we zien hoe het zit voor wie reeds in het buitenland verblijft en dan zijn pensioen aanvraagt.

JE WOONT AL IN HET BUITENLAND OP HET OGENBLIK VAN JE PENSIOEN

In dit geval is het iets ingewikkelder, vermits je dan je pensioen nog moet aanvragen. Indien je in een land van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) verblijft (dit zijn de (voorlopig nog) 28 lidstaten van de Europese Unie en drie leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (E.V.A.), namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), of in Zwitserland, (dat wel lid is van de E.V.A., maar niet van de E.E.R.), en je hebt in dat land recht op een pensioen, dan moet je je Belgisch pensioen aanvragen bij de lokale bevoegde instelling van het land waar je verblijft. Deze instelling zal dan de Federale Pensioendienst - Werknemerspensioenen inlichten over je aanvraag.

Indien je in één van deze landen verblijft en je hebt geen recht op een pensioen in dat land, maar wel in een ander land van de E.E.R., dan moet je je aanvraag indienen bij de bevoegde instelling van dat land en uitdrukkelijk vermelden dat je geen pensioen geniet in het land waar je verblijft. Wat het aanvullend pensioen betreft, kan het gebeuren dat je vorig land van verblijf eist dat je een eventuele belastingaftrek terugbetaalt die je hebt gekregen wanneer je in dat land voor een aanvullend pensioen spaarde. Dit gaat echter niet op, want het aanvullend pensioen moet dezelfde belastingbehandeling krijgen als de aanvullende pensioenen die worden betaald aan inwoners van het land in kwestie.

Vergeet niet: als je (lang) in het buitenland gewerkt hebt en daar socialezekerheidsbijdragen betaald hebt, zal je ook daar een pensioen ontvangen.

En denk er ook aan: in een land van de Europese Economische Ruimte heb je de rechten op gezondheidszorg volgens de wetgeving van het land waarin je verblijft. Weet ook dat ons land onlangs een Europees verdrag ondertekende om onze gepensioneerden in het buitenland beter te beschermen wanneer hun medische of mentale toestand plots slechter wordt. 

BUITEN DE E.E.R.

Hier ligt de materie natuurlijk moeilijker. Toch is dit geen marginaal verschijnsel: de Pensioendienst betaalt pensioenen uit in 183 landen over de hele wereld!  Indien het land waar je verblijft een bilaterale overeenkomst afgesloten heeft met de Belgische sociale zekerheid, dan moet je je pensioenaanvraag indienen bij de instelling die in dat land bevoegd is om pensioenaanvragen te behandelen. Deze instelling zal dan de Federale Pensioendienst inlichten over je aanvraag.

Sommige bilaterale verdragen vermelden bijzondere regels: zo voorzien de verdragen met de VS, Canada, Chili en Israël dat de beslissing rechtstreeks naar de aanvragers gezonden wordt.

Voor alle andere landen - dus de landen waarmee België geen overeenkomst afgesloten heeft inzake sociale zekerheid - moet het pensioen per aangetekende brief in België aangevraagd worden: voor werknemers en ambtenaren, bij de Federale Pensioendienst; voor zelfstandigen, bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Indien je echter in een ander land van de E.E.R. socialezekerheidsbijdragen betaald hebt, dan moet je je aanvraag indienen in het laatste land van de E.E.R. waar je bijdragen betaald hebt. Hou er rekening mee dat een aanvraag in het buitenland de behandelingstijd meestal verlengt.  Let op, voor sommige landen kan het overmaken van kapitalen soms voor problemen zorgen, wees bijgevolg voorzichtig. Ook wisselingen in de wisselkoersen kunnen een grote invloed hebben op je levensstandaard.

ÉÉN GROTE UITZONDERING: DE IGO

Opgelet, op dit alles bestaat er een grote uitzondering: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt niet uitbetaald aan een persoon die in het buitenland verblijft. Hiervoor moet men dus wel in België verblijven. Het overlevingspensioen, het ouderdomspensioen, en de weduwerenten, daarentegen, wordt wel in het buitenland uitbetaald.

In elk geval is het nuttig de website van de Federale Pensioendienst te raadplegen  en met hen rechtstreeks contact te nemen.