Welke voordelen biedt een groepsverzekering voor werknemer én werkgever?

Een groepsverzekering heeft een plaats in het verloningspakket van heel wat Belgische werknemers. Met het kapitaal dat op de einddatum aan de werknemer uitgekeerd wordt, beschikt die over een aanvullend pensioenspaarpotje. Maar een groepsverzekering is niet enkel voordelig voor een werknemer. Ook het bedrijf zelf vaart er wel bij.

 

bbm_gettyimages-603706051.jpg
In dit artikel

  Wat is een groepsverzekering precies?

  Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat afgesloten wordt door een onderneming ten voordele (van een gedeelte) van haar personeel. Met de premies bouwt de werknemer in de groepsverzekering een aanvullend pensioenkapitaal (of rente) op. Bij pensionering wordt het kapitaal van de groepsverzekering uitgekeerd. De premies worden ofwel volledig door de werkgever betaald, ofwel deels door de werkgever en deels door de werknemer. Bij die laatste wordt dan meestal een bepaald percentage van het nettoloon (bv. 1%) als vaste premie genomen.

   

  Voordelen van een groepsverzekering voor werknemers

  Opbouw van een aanvullend pensioen

  Het wettelijk pensioen zal niet volstaan om je levensstandaard te behouden. Na je pensionering nemen je inkomsten immers een serieuze duik naar beneden. Om die kloof te dichten, spaar je best een aanvullend pensioen bijeen. Het kapitaal van een groepsverzekering is alvast een belangrijke stap in de goede richting.

  Bijkomende waarborgen in een groepsverzekering

  Een groepsverzekering omvat, naast de opbouw van een aanvullend pensioen, vaak nog een aantal extra waarborgen. Doorgaans gaat het om

  • een overlijdensdekking: als de werknemer overlijdt, dan krijgen zijn nabestaanden een kapitaal uitgekeerd. 
  • een rente bij arbeidsongeschiktheid: er wordt een rente uitgekeerd als de werknemer arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval (zowel privé als professioneel).
  • een waarborg premievrijstelling: als de werknemer arbeidsongeschikt wordt, zal de verzekeraar zelf de premies voor de groepsverzekering verder blijven betalen. Zo blijft de werknemer toch verder sparen voor zijn aanvullend pensioen, ook al is hij arbeidsongeschikt.

  Zoals je merkt, kan een groepsverzekering dus een erg complete bescherming bieden. Maar niet elke groepsverzekering bevat al deze aanvullende waarborgen. De werkgever beslist hier doorgaans over, al heb je soms als werknemer ook een ruime beslissingsbevoegdheid (bv. bij cafetariaplannen, zie verder).

  Vrije keuze tussen de waarborgen in een groepsverzekering

  Bij bepaalde groepsverzekeringen ligt vast welke waarborgen de werknemers genieten. Het is dan de werkgever die beslist en daar valt niet aan te tornen. Maar bij andere contracten kunnen de werknemers zelf (gedeeltelijk) beslissen over de verdeling van de premies over de verschillende waarborgen. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Als jonge ouder is een overlijdenskapitaal wellicht vrij belangrijk, terwijl je als prille vijftiger meer belang zult hechten aan de opbouw van een aanvullend pensioen. Zo’n groepsverzekering waarbij je als werknemer zelf kunt bepalen naar welke waarborgen jouw premie gaat, wordt een cafetariaplan genoemd. Je kan als werknemer, zoals in een cafetaria, kiezen uit een menu. Bovendien kan je jaar na jaar jouw keuze aanpassen, als je dat wilt.

  Rendementsgarantie in groepsverzekeringen

  Als werknemer geniet je van een rendementsgarantie op jouw persoonlijke bijdragen en op de bijdragen van de werkgever in plannen van het type “vastebijdragen” en “cash-balance” (dat zijn plannen waarbij de werkgever zich verbindt tot het toekennen van bepaalde bijdragen, in tegenstelling tot plannen van het type “vasteprestatie” waarbij de werkgever zich verbindt tot het toekennen van een bepaalde uitkering op einddatum). Dit wil zeggen dat de premies  een wettelijk bepaald minimumrendement moeten opleveren. Sinds 2016 bedraagt de rendementsgarantie 1,75%. Als de groepsverzekering van jouw bedrijf dat rendement niet haalt, dan zal jouw werkgever het verschil op het einde van de rit (dus als het kapitaal van jouw groepsverzekering uitgekeerd wordt) moeten bijpassen. 

  Wat je opgebouwd hebt in je groepsverzekering, blijft verworven

  Als je bij je werkgever een groepsverzekering hebt, en vervolgens overstapt naar een andere werkgever, dan blijft het opgebouwde tegoed in je groepsverzekering voor jou verworven. Dit is ook zo als je ontslagen wordt.

  Biedt jouw volgende werkgever ook een groepsverzekering aan, dan heb je drie mogelijkheden: ofwel transfereer je de reserves van je vorige groepsverzekering naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever, ofwel transfereer je die reserve naar een pensioeninstelling die er zich toe verbindt alle winsten te verdelen en de kosten te beperken, ofwel laat je die gewoon staan. Indien je nieuwe werkgever geen aanvullend pensioen aanbiedt, dan valt de 1st mogelijkheid uiteraard weg. Een verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in aanvullende pensioenen vertelt je of het in jouw geval zinvol is om de reserves over te dragen of niet. Veel hangt af van de vraag of er in je vorige groepsverzekering een gegarandeerde intrestvoet voorzien was en hoe hoog die was.

  Vastgoed kopen, bouwen of verbouwen via je groepsverzekering

  Als het reglement van je groepsverzekering daarin voorziet, kan je kan via jouw groepsverzekering een voordelige financiering krijgen van een vastgoedproject. Als je binnen de Europese Economische Ruimte (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) vastgoed wil kopen, bouwen of verbouwen, dan kan je een voorschot op je groepsverzekering vragen. Je kan dan de reserve in je groepsverzekering, tot een bepaald maximumpercentage, uitkeren voor je vastgoedproject. Er worden hiervoor meestal door de pensioeninstelling interesten aangerekend. Die kunnen op 2 manieren verrekend worden, afhankelijk van het systeem dat de verzekeraar hanteert: ofwel betaal je die jaarlijks , ofwel worden die éénmalig ingehouden op het uit te keren pensioenkapitaal. Ook het voorschot zelf wordt gewoon afgetrokken van het kapitaal dat je op uitgekeerd krijgt.

  Een andere mogelijkheid die de groepsverzekering kan voorzien om op een financieel voordelige manier een vastgoedproject te financieren, is om het pensioenkapitaal in pand te geven. Dit betekent dat je een bulletkrediet aangaat waarmee je de aankoop of verbouwing van je huis of appartement betaalt. Op de einddatum van je groepsverzekering betaal je met het kapitaal van je groepsverzekering in één keer het volledige bedrag van je lening terug. In tussentijd moet je enkel intresten betalen. Deze formule biedt het voordeel dat je jouw spaargeld minder moet aanspreken voor de aankoop van het pand.

  Je kan ook de overlijdensdekking van je groepsverzekering in pand geven als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. Heb je een woonkrediet afgesloten en overlijd je vooraleer dat volledig afgelost is, dan zal het verzekerde overlijdenskapitaal gebruikt worden om het resterende saldo af te lossen. Dit wordt dan rechtstreeks aan de kredietverstrekker betaald. Is er nog geld over na de afbetaling van het kredietsaldo, dan gaat dit naar je begunstigden. Een voordeel is dat je op die manier voor (een deel van) je hypotheeklening geen schuldsaldoverzekering hoeft te nemen.

  Voordelige fiscaliteit van een groepsverzekering

  Het eindkapitaal van je groepsverzekering wordt als volgt belast:

  • Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% i.f.v. de hoogte van het uitgekeerde bedrag (berekend op het volledige kapitaal, inclusief de winstdeelname)
  • Ziekte- en invaliditeitsbijdrage (Riziv-bijdrage) van 3,55 % (berekend op het volledige kapitaal, inclusief de winstdeelname)
  • Aanslagvoeten: het exacte percentage verschilt naargelang
   • het gaat om premies die je zelf betaalde of premies die je werkgever gestort heeft
   • de leeftijd waarop je het kapitaal opvraagt (voor de premies betaald door de werkgever)
   • de datum waarop je jouw eigen bijdragen stortte (voor de premie die de werknemer betaalde)

  De bedrijfsvoorheffing wordt toegepast op het kapitaal zonder de winstdeling en na aftrek van de solidariteits- en de Riziv-bijdrage.

  In de tabel hieronder vind je de bedrijfsvoorheffing op de bijdragen (premies) die je zelf stortte:

  Datum van storting van de premie
  door de werknemer

  % aanslagvoeten

  Vóór 1993

  16,5% (+ gemeentebelasting)

  Vanaf 1993

  10% (+ gemeentebelasting)

   

  En dit zijn de percentages voor de bijdragen die door de werkgever betaald werden:

  Leeftijd bij opvraging 
  van het kapitaal
  van de groepsverzekering

  % aanslagvoeten

  65 jaar

  10% (+ gemeentebelasting)*

  62-64 jaar

  16,5% (+ gemeentebelasting)

  61 jaar

  18% (+ gemeentebelasting) indien nog niet met wettelijk pensioen

  16,5% (+ gemeentebelasting) indien wel met wettelijk pensioen

  60 jaar

  20% (+ gemeentebelasting) indien nog niet met wettelijk pensioen

  16,5% (+ gemeentebelasting) indien wel met wettelijk pensioen

  * als je effectief actief bleef tot dan, anders bedraagt het belastingtarief 16,5% (+ gemeentebelasting)

  Als een werknemer een voorschot opneemt of het contract in pand geeft om een onroerend goed te kopen of te verbouwen (enige woning), dan gebeurt de eindbelasting via het systeem van de fictieve rente. Blijft de werknemer tot zijn 65ste actief, dan wordt die fictieve rente enkel berekend op 80% van het voorschotbedrag.

   

  Voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever

  Fiscaal interessant

  De werkgever kan de premies voor een groepsverzekering aftrekken als beroepskost.

  Troef in de war for talent

  Voor bedrijven is het niet altijd makkelijk om getalenteerde jonge werkkrachten aan te werven. De concurrentie tussen potentiële werkgevers is bikkelhard. Het verloningspakket is een belangrijke parameter, en daarin kan een uitgebreide groepsverzekering ongetwijfeld een belangrijk verschil maken. 

  Netto veel aantrekkelijker dan een brutoloonsverhoging

  Als een werkgever werknemers wil belonen, dan is een verhoging van hun brutoloon de meest gebruikte optie. Onterecht, want het loon wordt nu eenmaal zwaar belast. Een evenwaardige verhoging van de premie van de groepsverzekering levert werknemers netto een stuk meer op dan een verhoging van hun brutoloon. 

  We tonen dit aan met een voorbeeld waarbij er €100 bruto wordt toegekend aan een werknemer.

   

  Loonsverhoging

  Groepsverzekering

  Effect

  Kost werkgever

  135 EUR

  113,26 EUR

  Besparing van €21,74 voor werkgever door de keuze voor de groepverzekering.

  Dit geeft een winst van 16% ten voordele van de werkgever

  Opbrengst werknemer

  ± 40 EUR

  Onmiddellijk beschikbaar

  Netto-loonverhoging

  ± 76 EUR 

  Beschikbaar vanaf het wettelijk pensioen

  De werknemer krijgt netto €36 extra door de keuze voor de groepverzekering.

  Dit geeft een winst van 90% voor de werknemer*.

   

  Veel flexibiliteit voor de werkgever

  De werkgever bepaalt zelf welk budget hij aan de groepsverzekering wil besteden. Ook kiest de werkgever welke werknemers zullen genieten van de groepsverzekering en welke niet, binnen de strikte regels van anti-discriminatie. Opgelet, puur individueel werknemers toegang geven tot de groepsverzekering en andere niet, is niet toegelaten. Er mag enkel een onderscheid gemaakt worden in functie van bepaalde categorieën van werknemers: bijvoorbeeld alle kaderleden wel, de rest van de werknemers niet. Uiteraard beslist de werkgever verder over de samenstelling van de waarborgen en de hoogte van de eigen bijdrage van werknemers. Bij grotere bedrijven heeft ook de ondernemingsraad hier een bepaalde zeggenschap over.


  Heb je vragen over groepsverzekeringen? Neem dan zeker contact op met je verzekeringsmakelaar. Hier kan je lezen welke troeven de groepsverzekeringen van NN bieden.

   

   

  Deel dit artikel