Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd. 

Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update.

In dit artikel

  Wat kan je er vinden?

  Door de laatste update werd de website diepgaand aangepast en verrijkt. Vroeger was de website ingedeeld in twee grote hoofdstukken, enerzijds "mijn wettelijk pensioen", anderzijds "mijn aanvullend pensioen" (dat toen nog niet operationeel was). Alles is nu gegroepeerd onder vijf hoofdstukken.

  1. Mijn wettelijk pensioen 

  Hier vind je een overzicht van alle gegevens waarover de Rijksdienst voor Pensioenen beschikt in verband met je pensioendossier. Als er iets ontbreekt of onjuist is, moet je dit snel aanpassen.

  2.Mijn pensioenloopbaan 

  In dit deel vind je de informatie over je loopbaan, zoals die voor de berekening van je wettelijk pensioen gebruikt wordt. Eventueel ontbrekende gegevens moet je hier (laten) aanvullen.

  3. Mijn pensioenbetalingen 

  Dit deel richt zich meer bepaald tot de gepensioneerden. Hier kunnen zij de betalingen van hun pensioen en de details ervan nagaan. Het is ook mogelijk hun bankrekeningnummer door te geven en/of aan te passen.

  4.Mijn aanvullend pensioen 

  Dit is de grote nieuwigheid. Hier staat een overzicht van de gegevens in verband met je aanvullend pensioen. Eerst en vooral of je recht hebt op een aanvullend pensioen. Daarnaast staat er vermeld via welke job(s) en werkgever(s) je dit aanvullend pensioen verkregen hebt, welke verzekeraars of pensioenfondsen die rechten beheren, enz. Zo kun je weten hoeveel je via je aanvullend pensioen bij pensionering zult ontvangen.

  5. Mijn pensioen plannen 

  De formulering is wat onduidelijk. In dit deel kun je in feite lezen wanneer - dus op welke datum - je met pensioen kunt gaan. Je kunt ook te weten komen wat de invloed op je pensioen zal zijn als je de beslissing neemt langer te werken.

  Inloggen

  Let op, om verder te gaan moet je je op de website van de Sociale Zekerheid aanmelden via je identiteitskaart met pincode of met een eenmalige code. Ook vanuit het buitenland kan men zich met een identificatiesleutel inloggen.

  Eens ingelogd op MyPension.be vind je een licht gewijzigde indeling: ‘Mijn pensioenbetalingen’ is vervangen door ‘Mijn studiejaren kopen’.

  1. Mijn wettelijk pensioen 

  Hier kun je eventueel nieuwe berichten lezen. Het leidt je onmiddellijk naar het volgende deel "mijn pensioenloopbaan".

  2. Mijn pensioenloopbaan 

  Daar zie je een overzicht van je pensioenloopbaan, van het eerste jaar dat je gewerkt hebt tot de datum van je pensioen.

  De link "meer details", geeft een meer gedetailleerd overzicht van de gegevens over je loopbaan als werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar. Voor elk jaar staat er dus vermeld hoeveel dagen je gewerkt hebt, onder welk statuut, voor welke werkgever en voor welk loon.

  Er staat ook of de Pensioendienst op de hoogte is van je dienstplicht.  Zo niet, kun je opmerkingen doen en vragen stellen via mycareer.be. Mycareer.be is een samenwerkingsverband van alle sociale zekerheidsinstellingen, waaronder de Pensioendienstinstellingen, die het mogelijk maakt om de loopbaan van elke landgenoot centraal, op één plaats te beheren. Je kan hier de pensioenloopbaan laten aanvullen.

  3. Mijn studiejaren (af)kopen 

  Het volgende belangrijke deel is gewijd aan het afkopen van de studiejaren. Hier vind je alle nodige informatie over de mogelijkheden om je studiejaren af te kopen in het kader van de berekening van je pensioenbedrag.

  Je kunt hier dus de nodige formaliteiten vervullen om je studiejaren te regulariseren voor het pensioen. Voor meer informatie word je doorverwezen naar www.koopuwstudiejaren.be.

  Opgelet, het afkopen van de studiejaren is lang niet in elke situatie interessant. Informeer je daarom goed alvorens deze beslissing te nemen. Je kunt bijvoorbeeld een pensioenpunt contacteren om hier meer over te komen weten.

  4. Mijn aanvullend pensioen 

  Deze link op MyPension.be leidt je verder naar de website van de Sociale Zekerheid. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die over jou aanwezig is in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). Hier vind je een overzicht van de gegevens in verband met je aanvullend pensioen. Eerst en vooral of je recht hebt op een aanvullend pensioen. Vervolgens, de totale pensioenreserve van het begin van je loopbaan tot je pensioen, op hoeveel aanvullend pensioen je recht hebt als werknemer en/of als zelfstandige, en hoeveel aanvullend pensioen dat geeft per maand. Op de website vindt men de "inrichter" t.t.z. je (vroegere) werkgever, de pensioeninstelling (de verzekeraar of het pensioenfonds), het pensioenplan, de status van aansluiting op 1 januari van het jaar en de pensioenreserve op die datum. Daarenboven staat er ook de som van de bruto- overlijdenskapitaal. Je kunt dit alles ook op een detailfiche downloaden.

  5. Mijn pensioen plannen 

  Deze iets vage formulering heeft betrekking op een vraag die iedereen zich stelt. We kunnen het met andere woorden beter formuleren: "wanneer kan ik met pensioen?" Hier lees je duidelijk op welke juiste datum je met pensioen kunt gaan.

  Je vindt er nog een ander zeer belangrijk gegeven: het totale brutobedrag, met het detail van het pensioen als werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar. Daaronder staat ook het juiste nettobedrag. Dit is een berekening van het bedrag op voorwaarde dat je op dezelfde manier verder werkt tot op de pensioenleeftijd.

  Daaronder staat nog een ander bedrag, namelijk het bedrag dat je als pensioen tot op de dag van vandaag opgebouwd hebt. Dit bedrag gaat ervan uit dat je geen bijkomende pensioenrechten meer opbouwt. Let op, dit betekent niet dat je nu al met pensioen kunt gaan.

  6. Mijn gegevens

  Onderaan (of rechts van) de pagina vind je de contactgegevens waarover de Rijksdienst voor Pensioenen beschikt om je te contacteren: telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en taal. Je kunt dit indien nodig aanvullen of verbeteren.

  Nog enkele belangrijke punten

  • Alle ramingen die op MyPension.be vermeld staan, berusten op de wetgeving die van kracht is op de vermelde rekendatum. De website kan onmogelijk rekening houden met eventuele toekomstige wijzigingen van de wet.
  • Let op, deze ramingen zijn louter informatief en indicatief. Zij zijn gebaseerd op de gegevens waarover de Rijksdienst voor Pensioenen op dat ogenblik beschikt. Zijn er belangrijke gegevens die ontbreken, bijvoorbeeld het al dan niet meerekenen van de legerdienst, koop je je studiejaren later af, werk je later dan de pensioenleeftijd, heb je onlangs een belangrijke loopbaanwijziging meegemaakt of komt er een belangrijke verandering van status vóór de pensioenleeftijd, dan kan de Pensioendienst dit niet weten. Dit zijn allemaal elementen waar de ramingen vanzelfsprekend geen rekening mee houden.
  • Ook de fiscale situatie van de (toekomstige) gepensioneerde zal een invloed hebben op het nettopensioen (aantal personen ten laste, scheiding, huwelijk, enz.). Ook dit kan de Rijksdienst voor Pensioenen niet raden.
  • Ook andere eventuele pensioenen worden niet in rekening gebracht. Het aanvullende pensioen dat je zelf volledig privé opbouwt met pensioensparen of een levensverzekering, is natuurlijk niet meegerekend. Pensioenen in het buitenland evenmin.

  MyPension.be is dus een fantastisch instrument voor de pensioenplanning. Je moet het echt uitproberen. Het geeft echter geen antwoord op alle vragen. Hiervoor kun je een pensioenadviseur ontmoeten in één van de talrijke pensioenpunten. Om deze te vinden kun je terecht op www.pensioenpunt.be.

  MyPension.be geeft duidelijk aan wanneer je met pensioen kunt gaan en hoeveel (of hoe weinig) pensioen je zal ontvangen. Het zal voor velen onder ons ook een motivering zijn om even na te denken over de pensioenplanning en over de mogelijkheden die bestaan om te zorgen voor... een comfortabeler pensioen.

  Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

  Deel dit artikel