Gemiddeld pensioen in België versus buitenland

We hebben gezien dat de wettelijke pensioenleeftijd bij ons vergelijkbaar is met die in de ons omringende landen, al is het niet altijd gemakkelijk de vergelijking te maken omwille van de verschillen in de systemen. Het probleem is bij ons echter de reële pensioenleeftijd.  Die ligt te laag en zou omhoog moeten.  Maar hoe zit het nu met het bedrag van de pensioenen? Laten we eerst duidelijk stellen dat niet alle bronnen dezelfde bedragen vermelden. Sommige bronnen geven brutobedragen, andere geven nettobedragen. Ook zijn er andere factoren die een vergelijking moeilijk maken.  In grote lijnen komen de cijfers echter met elkaar overeen, en het klassement is bijna overal hetzelfde.

In dit artikel

  Het gemiddelde maandelijks pensioenbedrag
  We hebben gezien dat het algemeen Belgisch gemiddelde zo'n 1.200 EUR bedraagt. Er waren echter grote verschillen in functie van het statuut. Indien het al niet gemakkelijk is om het gemiddelde pensioen te bepalen binnen onze grenzen (met een identieke levenskost), dan is het nog moeilijker een vergelijking te maken tussen de pensioenbedragen in de verschillende Europese landen, met een levenskost die erg kan variëren.  De belastingdruk verschilt natuurlijk ook sterk van land tot land.

  Het gemiddelde pensioen bedraagt in Duitsland 987 EUR. Dit is niet alleen veel lager dan bij ons, maar het pensioen van de gemiddelde Duitser ligt nog lager, vergeleken met Frankrijk. Daar bedraagt het gemiddelde pensioen niet minder dan 1.378 EUR.  Dit hoog gemiddelde is in Frankrijk, net als bij ons, te wijten aan de hoge ambtenarenpensioenen.  Zij trekken het gemiddelde fors omhoog, terwijl de rest van de bevolking (bedienden, zelfstandigen), het moet stellen met een veel lager pensioen. Frankrijk kent ook een bevoorrechte categorie onder de vorm van de zgn. "régimes spéciaux de retraite" (SNCF, RATP, EDF, GDF, enz...), die niet alleen een hoog pensioen genieten, maar ook een lage pensioenleeftijd ! Tevens moeten zij veel minder lang bijdragen om recht te hebben op een volledig pensioen. Het zijn ook die organisaties waar de vakbonden bijzonder sterk zijn.  Het gemiddelde maandelijkse pensioenbedrag in het Verenigd Koninkrijk bedraagt omgerekend ongeveer 1.343 EUR.

  In Nederland is de situatie nog een beetje rooskleuriger. Het gemiddelde pensioenbedrag ligt daar op ongeveer 1.600 EUR.  Daarmee is het een van de meest vrijgevige systemen, welgeteld het tweede, na Griekenland.  In dat land hebben de mensen meestal een pensioen dat... hoger ligt dan hun salaris ! "Hebben", of beter gezegd "hadden", want er bestaat weinig kans dat dit systeem de drastische besparingen in Griekenland zal overleven.

  We moeten dus vaststellen dat er in Europa grote verschillen bestaan tussen de gemiddelde pensioenbedragen. Dit moet ons niet verwonderen, vermits ook binnen hetzelfde land grote verschillen bestaan, o.m. in functie van het statuut.

  Deel dit artikel