Een successieverzekering voorkomt financiële zorgen

In het kader van een nalatenschap dienen er successierechten betaald te worden. Die rechten lopen in Wallonië en Brussel nog op tot 80% in de hoogste schijf, in Vlaanderen loopt de erfbelasting op tot 55%. In bepaalde situaties loopt de successiefactuur bijgevolg zo hoog op dat de erfgenamen een onroerend goed moeten verkopen om deze te kunnen betalen. Een successieverzekering kan in zo’n geval soelaas bieden.

successieverzekering
In dit artikel

  Een successieverzekering keert bij het overlijden van de erflater een kapitaal uit dat de erfgenaam (erfgenamen) in staat stelt om de geschatte verschuldigde successierechten/erfbelasting te betalen, zodat het niet meer nodig is het geërfd onroerend goed te verkopen om de successierechten/erfbelasting te betalen. Daarbij kan de erfgenaam kiezen tussen tak 21 (gewaarborgd rendement) of tak 23 (rendement hangt af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsenen van de risico’s ten laste van de verzekeringsnemer).

  VOORBEELD

  Stel, Jan en zijn vrouw Mieke hebben 1 kind: Wouter. Mieke is al enkele jaren overleden. Het vermogen van Jan wordt geschat op 1 miljoen euro. Dat vermogen bestaat uit de gezinswoning, een tweede verblijf aan de kust, geld op een zichtrekening, beleggingen … Als Jan zou overlijden, dan bedraagt de totale factuur van de erfbelasting voor Wouter € 171.000. Een successieverzekering kan ervoor zorgen dat Wouter dit kapitaal uitgekeerd krijgt als zijn vader overlijdt. In dat geval wordt het dus een nuloperatie, als we de premies voor de successieverzekering even buiten beschouwing laten.

  Hoe pakt Wouter dit best aan?

  Hij sluit zelf een overlijdensverzekering af op het hoofd van zijn vader. Wouter betaalt de premies en is verzekeringnemer. Hij is ook de begunstigde van het uit te keren kapitaal. Jan is de verzekerde. Als Jan overlijdt, dan keert de polis het verzekerde kapitaal van € 171.000 euro uit en kan Wouter hiermee de erfbelasting betalen. Uiteraard kan Wouter er ook voor opteren om een lager kapitaal te verzekeren. Dan liggen de verzekeringspremies lager, maar zal het uitgekeerde kapitaal niet volstaan om de erfbelasting te betalen.


  Met de successieverzekering van NN zijn nabestaanden beschermd tegen de impact van hoge erfbelasting.

  Deel dit artikel