Wees zorgvuldig in de aangifte van de nalatenschap!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten volledig bevoegd voor successie- en schenkingsrechten. Zoals we reeds zagen, moet de aangifte van de nalatenschap binnen de voorgeschreven termijnen (4 maanden indien de erflater in ons land overleden is, 5 maanden voor de EER, 6 maanden daarbuiten) door de erfopvolgers of hun gemandateerde ingediend worden bij de bevoegde diensten van het gewest.  Dit is zo voor alle gewesten. Op eenvoudig verzoek kan een uitstel van twee maand verkregen worden. Een langer verzoek van uitstel van de indiening moet wel gemotiveerd worden. Veel mensen vinden dit een ingewikkelde zaak en doen daarom liefst beroep op een notaris. Dit is echter geen verplichting. De nodige documenten kunnen gemakkelijk gevonden worden op de websites van de verschillende gewesten. 

In dit artikel

  Weinig controle...
  Een onderzoek van het Rekenhof toonde aan dat de aangiftes van nalatenschap nauwelijks gecontroleerd werden. Zo bleek dat van de 111.000 aangiftes die in 2014 ingediend werden, er slechts 58 op onregelmatigheden onderzocht werden. Maar dit was in het "oude"systeem. Nu het Vlaamse gewest zelf verantwoordelijk is voor de inning van deze belastingen, wil het ook zelf grondig de aangiftes controleren. Er gebeurt eerst een formele controle van de aangifte, later een tweede, inhoudelijke controle. De Vlaamse overheid wenst deze tweede controle systematisch uit te voeren, liefst binnen de 10 maanden. Indien nodig zal er nog een bijkomende controle zijn, buiten deze termijn.

  ... maar daar komt verandering in
  De overgang van de controle door de federale diensten naar de diensten van de Vlaamse overheid gebeurde aanvankelijk stroef. Dit verklaart het gebrek aan controle gedurende de laatste maanden. De Vlaamse overheid belooft echter de systematische controle ook toe te passen op de dossiers die het voorbije anderhalf jaar werden ingediend. De opgelopen achterstand zal worden weggewerkt.

  Zorgvuldig zijn is de boodschap
  Bij het indienen van de aangifte van de nalatenschap moeten de erfopvolgers of hun gemandateerde bijzonder voorzichtig zijn, en dit geldt in de drie gewesten van het land. Zolang de termijn voor de aangifte van de nalatenschap niet verstreken is, kan de aangifte verbeterd worden. Indien geen aangifte van de nalatenschap ingediend werd, zal de ontvanger van de registratierechten zelf de nalatenschap begroten en op basis daarvan de verschuldigde successierechten vorderen. Indien de inhoud van de aangifte van de nalatenschap niet juist is, riskeren de erfopvolgers een boete wegens verzuim. Het bedrag van deze boete kan één- of tweemaal het aanvullend recht bedragen. Deze boete kan bijvoorbeeld toegepast worden bij het niet aangeven van een legaat of schenking, het onjuist aangeven van een graad van verwantschap, een onjuiste aangifte van het passief of het niet juist aangeven van schenkingen onder de levenden.

  Hoewel het niet verplicht is, is het dus wel aangeraden dat de erfopvolgers zich laten bijstaan door iemand die een grondige kennis bezit van het fiscaal en burgerlijk recht. Zo kunnen veel problemen vermeden worden.

  Deel dit artikel