Ik woon in het buitenland, hoe zit het met mij belastingen?

Je verhuist naar het buitenland om er te gaan werken of rentenieren. Betaal je dan toch nog belastingen aan de Belgisch Staat? Dat hangt ervan af of je al dan niet een inkomen van Belgische oorsprong trekt.

In dit artikel

  Het zou al te makkelijk zijn: je gaat met pensioen, verhuist naar Canada en betaalt voor de rest van je leven geen belastingen meer ook al komt en er maandelijks een bedrag op je rekening afkomstig van de Belgische pensioendienst. Zo simpel is het natuurlijk niet. Want de meeste inkomsten van Belgische oorsprong, verkregen door personen die noch hun domicilie noch hun 'zetel van fortuin' in België hebben gevestigd, zijn onderworpen aan de 'belasting van niet-inwoner' (BNI).

  Deze belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing uit in het land waar de niet-inwoner zijn verblijfplaats heeft. Als België echter met het betrokken land een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden.

   

  Welke inkomsten moet je als niet-inwoner aangeven in je personenbelasting?

   

  • inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen;
  • winsten opgebracht door bemiddeling van in België gelegen inrichtingen;
  • winsten en baten voortkomend uit een in België uitgeoefende werkzaamheid;
  • roerende inkomsten, bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen van een rijksinwoner, een vennootschap of een instelling gevestigd in België, de Belgische Staat of de staatkundige onderdelen daarvan en een Belgische inrichting van een niet-inwoner van België.

  Je moet echter geen aangifte indienen voor de inkomsten waarop de belasting van niet-inwoner aan de bron wordt ingehouden via bevrijding (zoals bijvoorbeeld een bevrijdende roerende voorheffing).

  Je bent verhuisd naar het buitenland maar ontvangt geen aangifte? Neem dan zelf contact op met het bevoegde kantoor en breng het daarvan op de hoogte. Zoniet loop je het risico dat de administratie alsnog een aanslag van ambtswege vestigt op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Ingeval van betwisting ligt de bewijslast dan bij jou.

  Voor meer informatie kan je terecht op minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/declaration/non-residents.htm.

  Deel dit artikel