Split salary: wat met groepsverzekering als expat in buitenland

Om bepaalde kader- of directieleden of expats te verlonen, maken multinationals soms gebruik van split-salary-toepassingen. Concreet betekent dit dat het loon van de werknemer vanuit verschillende landen betaald wordt. Maar wat met de groepsverzekering? Geldt de 80%-regel dan nog? En wat als het gaat om expats die voltijds in het buitenland werken en enkel daar betaald worden?

In dit artikel

  Split salary

  Wanneer het loon verdeeld wordt over verschillende landen, dan vallen de betrokken bedragen uiteraard in lagere belastingschijven. De werknemer zal netto op die manier dus heel wat meer overhouden van het brutoloon dan wanneer zijn volledige loon in België uitbetaald zou worden. De Belgische overheid houdt meestal evenwel gedeeltelijk rekening met het loon dat de werknemer in het buitenland ontvangt, zodat de progressiviteit in België toch speelt (progressievoorbehoud). Maar de belastingvoeten op loon liggen in de andere landen doorgaans lager dan in België, zodat de werknemer daar wel een mooie fiscale bonus realiseert.

  Groepsverzekeringen maken vaak deel uit van het salarispakket van kaderleden, directeurs en expats. In dat kader is de 80%-regel nog steeds van belang. De door het bedrijf gestorte groepsverzekeringspremies leveren enkel fiscaal voordeel op als de som van het wettelijke en het aanvullende pensioen niet hoger ligt dan 80% van de laatste brutobezoldiging. De Belgische fiscale administratie houdt voor de berekening hiervan enkel rekening met de bezoldigingen die in België uitgekeerd werden. Daartegenover staat dat de werkgever alleen de premies die hij betaalde én die betrekking hebben op de Belgische bezoldiging fiscaal mag inbrengen.

  Expats

  Is een Belg als expat gedetacheerd en tewerkgesteld in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland of Zwitserland, dan blijft hij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en kan hij een Belgische groepsverzekering genieten..

  Stelt uw bedrijf een buitenlander als expat tewerk in België, dan geniet deze een Belgische arbeidsovereenkomst en kan hij ook aangesloten worden bij de groepsverzekering in het bedrijf. De premies die uw bedrijf voor de groepsverzekering van de expat betaalt, kunnen dan ook fiscaal voordeel opleveren.

  Deel dit artikel