Scheiden: uw voormalige partner neemt het huis en de hypothecaire lening over

U bent gescheiden en u hebt een akkoord bereikt : uw voormalige partner zal het huis behouden waarvan de hypothecaire lening nog lopende is. Uw ex-partner zal daarom uw aandeel in het huis moeten overkopen (deze transactie wordt “wederinkoop van opleg” genoemd) en de hypothecaire lening verder afbetalen.

In dit artikel

  Uw aandeel in het huis recupereren
  Bij de berekening van uw aandeel moet rekening worden gehouden met de huidige waarde van het huis (de schatting door een expert kan nodig blijken), met het verschuldigd blijvend saldo van uw hypothecaire lening, met uw persoonlijke inbrengen en met verschillende voordelen en nadelen die de situatie teweegbrengt voor de twee ex-partners (notariskosten voor het verlijden van de akte van verdeling, dossierkosten voor het verbreken van de hoofdelijke aansprakelijkheid, verhuiskosten, verminderde registratiekosten, kosten met betrekking tot de vervroegde terugbetaling, kosten voor het afsluiten een nieuwe lening, enz.).

  Basisformule
  Uw aandeel = (huidige waarde van het huis - (verschuldigd blijvend saldo + terugbetaling van de persoonlijke inbrengen)) / 2.

  Persoonlijke inbrengen
  Indien de waarde van het huis is gestegen, gebeurt de terugbetaling van de persoonlijke inbrengen afkomstig uit het eigen kapitaal van een ex-partner naar evenredigheid. Indien u bijvoorbeeld bij de aankoop 20% van de aankoopprijs van de woning hebt ingebracht, dan kunt u 20% van de geschatte waarde eisen op het ogenblik van uw scheiding. Is de waarde van het huis gedaald, dan moet de vergoeding minimum gelijk zijn aan het geïnvesteerde bedrag.

  Huis gebouwd op de grond van één van de ex-partners
  Indien u uw huis hebt laten bouwen op een perceel dat behoort tot het eigen vermogen van één van u beiden, zonder specifieke clausule in uw huwelijkscontract, dan is de echtgenoot die eigenaar is van het perceel, volgens het recht van natrekking, ook volledig eigenaar van de woning. De andere ex-partner kan slechts aanspraak maken op een vergoeding van wat hij geïnvesteerd heeft in het goed.

  Afstand nemen van de lening
  Indien uw ex-partner in staat is het huis en de hypothecaire lening over te nemen, moet u door de kredietgever de “verbreking van uw hoofdelijkheid” laten inschrijven om zich ervan te verzekeren dat de kredietgever zich niet tot u kan richten als uw ex-partner zijn verbintenissen betreffende de terugbetaling niet nakomt. Indien u samen “hoofdelijk en ondeelbaar” een lening hebt afgesloten, kan de kredietinstelling zich immers richten tot elk van u beiden voor wat betreft de terugbetaling. Indien u verbonden blijft met de lening, blijft uw naam voor deze lening geregistreerd in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ; u riskeert bijgevolg moeilijkheden te ondervinden indien u een nieuwe lening wenst af te sluiten.

  De kredietgever zal u slechts onder bepaalde voorwaarden definitief ontlasten (controle van de inkomsten van uw ex-partner, intekening op een nieuwe levensverzekering, borgstelling, enz.).Indien u uw deel voortijdig terugbetaalt, is de kans groter dat de kredietgever de verbreking van uw hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt.

  Indien uw voormalige partner een nieuwe lening afsluit (om uw aandeel in het huis te kunnen inkopen) en de vorige lening voortijdig terugbetaalt, hoeft u uw hoofdelijke aansprakelijkheid niet te verbreken, maar hebt u er belang bij een bewijs te vragen van de terugbetaling van uw lening.

  De schuldsaldoverzekering behouden ?
  Vaak bestaan er levensverzekeringen die door de partners aan de hypothecaire kredieten verbonden worden op het ogenblik van de aankoop van een pand. Het gebeurt dat men u vraagt de kredietovereenkomsten afzonderlijk te behandelen om er nieuwe contracten aan toe te voegen die werden afgesloten op het hoofd van één enkele persoon die de woning en de lening overneemt.

  De schuldsaldoverzekering "afkopen” is niet noodzakelijk de beste oplossing. Ga na of het beter is die polis te laten lopen zonder nieuwe premies te betalen (de polis “verminderen”) dan wel de premies verder te betalen.

  In een overeenkomst die werd afgesloten vóór de echtscheiding met onderlinge toestemming kan worden bepaald wie de schuldsaldoverzekering zal betalen. Bepaal ook of de som wordt betaald in het kader van onderhoudsgeld en wat de hoogte van het bedrag is (het geheel of enkel uw aandeel).

  Opgelet : wat de schuldsaldoverzekeringen (langetermijnsparen of pensioensparen) betreft die dienen om een hypothecaire lening te dekken : indien de verzekerde, op het ogenblik van zijn overlijden, niet langer volle eigenaar is van het onroerend goed, zullen zijn erfgenamen worden belast op het deel van het kapitaal dat dient om de hypothecaire lening te dekken. Het risico bestaat dus dat de erfgenamen van de verzekerde worden belast op het kapitaal dat dient om de lening te dekken voor een onroerend goed dat hen niet toekomt (omdat het niet opgenomen is in de erfenis van de verzekerde).

  Deel dit artikel