Nieuwe regels voor schuldsaldoverzekeringen

Sinds 1 januari 2015 is de wet-Partyka, genoemd naar volksvertegenwoordiger Katrien Partyka, van kracht. Die wet zorgt ervoor dat schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder worden voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals kankerpatiënten die als genezen beschouwd worden. Met de wet van 2 mei 2019 werden enkele aanpassingen doorgevoerd.

bbm_gettyimages-610713095.jpg
In dit artikel

  Wie een hypothecair krediet afsluit, onderschrijft meestal ook een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat, als (één van) de kredietnemer(s) overlijdt, (een gedeelte van) de resterende leninglast wegvalt. Vaak verplichten kredietverstrekkers de kredietnemer om zo’n polis af te sluiten. Maar voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico is dit niet altijd evident. Verzekeraars vragen vaak hogere premies voor hen, omdat ze het overlijdensrisico hoger inschatten. De wet-Partyka zorgt ervoor dat ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico makkelijker toegang krijgen tot schuldsaldoverzekeringen en op die manier ook makkelijker een woning kunnen kopen, bouwen of verbouwen.

  Voor alle duidelijkheid: de wet is enkel en alleen van toepassing op de enige en eigen woning, dus niet op bijvoorbeeld het vakantiehuis. De wet creëert ook geen absoluut recht op een schuldsaldoverzekering. Mensen met een hoog overlijdensrisico zullen mogelijk geen schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten. Ook kunnen verzekeraars niet verplicht worden om een verzekering te onderschrijven. De wet-Partyka wil er wel voor zorgen dat er meer transparantie komt.

  Hoe werkt het in de praktijk?

  • Een man of vrouw met een verhoogd gezondheidsrisico doet een aanvraag voor een schuldsaldoverzekering bij een verzekeraar.
  • Als de verzekeraar de aanvraag weigert, een bijpremie aanrekent of bepaalde risico’s uitsluit, dan moet hij dit meedelen aan de klant. Ook moet hij de medische redenen voor de weigering, de uitsluiting of de bijpremie aangeven. Er rusten op de verzekeraar nog een aantal andere verplichtingen. De klant dient ook contactgegevens te ontvangen van de geneesheer van de verzekeraar waarbij hij meer informatie kan krijgen. Ten slotte kan de klant aan het zgn. Opvolgingsbureau vragen om een onderzoek in te stellen en te bekijken of zijn dossier in aanmerking komt voor het solidariteitsmechanisme van de Compensatiekas (zie verder).
  • De klant kan twee pistes volgen:
   • Hij laat aan zijn verzekeraar weten dat hij niet akkoord gaat met de bijpremie. In dat geval moet de verzekeraar aan zijn herverzekeraar vragen om de aanvraag te herbekijken. Binnen een termijn van 15 dagen moet de herverzekeraar de klant een antwoord geven.
   • Als de verzekeraar het risico weigert, bepaalde waarborgen uitsluit of een bijpremie vraagt van meer dan 75% van de basispremie, kan de klant zich meteen richten tot het Opvolgingsbureau.
  • Het Opvolgingsbureau bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeraars, de consumenten en de patiënten, en staat onder leiding van een magistraat. Het bureau zal de aanvraag opnieuw onderzoeken en binnen 15 dagen een nieuw voorstel doen aan de verzekeraar en de klant:
   • niet verzekeren
   • wel verzekeren, en tegen welk tarief.
  • De verzekeraar moet vervolgens aan het Bureau laten weten of hij dit voorstel aanvaardt. Zo ja, dan zal de klant een bijpremie van 125% moeten betalen. Het stuk van de premie boven 125% wordt betaald door de Compensatiekas. Hierbij geldt wel een plafond van 800%. De tussenkomst van de Compensatiekas geldt dus voor het gedeelte tussen 125% en 800%. Is de bijpremie hoger dan 200%, dan zal de verzekeraar enkel een standaardwaarborg bieden voor een maximaal verzekerd bedrag van € 200.000. Wanneer een kandidaat-verzekeringsnemer samen met een mede-kredietnemer een hypothecair krediet aangaat, kon hij zich tot voor kort slechts voor de helft van het ontleende kapitaal verzekeren. Met de wet van 2 mei 2019 wordt deze beperking afgeschaft.

  Enige eigen woning?

  De wet-Partyka vereiste aanvankelijk dat de kandidaat-verzekeringnemer geen andere woning heeft. Maar met de wetswijziging is de regeling ook van toepassing bij het aangaan van een hypothecair krediet door iemand die al een andere woning bezit …

  • in volle eigendom of in vruchtgebruik, en zich ertoe verbindt deze woning te verkopen of zijn rechten erop over te dragen binnen twee jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. Deze termijn kan met één jaar verlengd worden als de verzekeringnemer kan aantonen dat de verkoop van de andere woning of de overdracht van zijn rechten erop om redenen buiten zijn wil vertraging opgelopen hebben. De verzekeringnemer moet zijn aanvraag tot verlenging schriftelijk indienen bij de verzekeraar vóór het verstrijken van de periode van twee jaar vanaf het onderschrijven van de verzekeringsovereenkomst.
  • in naakte eigendom, als gevolg van een erfenis of van een schenking door een natuurlijke persoon.

  De verzekeringsnemer levert het bewijs van verkoop van de andere woning of van de overdracht van zijn rechten erop binnen de voormelde termijnen. Dit kan eenvoudig aangetoond worden via de notariële akte. Als de verzekeringnemer binnen de voormelde termijnen niet kan aantonen dat zijn oude woning verkocht werd of zijn rechten erop overgedragen werden, dan verliest hij het recht op tussenkomst door de Compensatiekas.


  Kom hier alles te weten over de schuldsaldoverzekeringen van NN.

  Word een kei in sparen én beleggen.

  Deel dit artikel