Kan ik een erfenis aanvechten?

Wanneer iemand zich benadeeld voelt door een testament, bijvoorbeeld omdat de erflater hem meer beloofd had dan hij uiteindelijk volgens het testament krijgt, dan kan deze persoon de erfenis aanvechten. Of deze betwisting kans op succes maakt, zal afhangen van de omstandigheden waarin en de manier waarop het testament opgesteld werd.

We zagen vroeger reeds hoe een testament opgesteld moet worden. Als een testament niet op de juiste manier opgesteld is, is het niet geldig. Er zijn drie mogelijkheden. In het eerste geval moet het testament door de erflater volledig eigenhandig opgesteld, getekend en gedateerd zijn. Het mag niet door een getuige getekend worden. We spreken dan van een olografisch testament. Dit testament mag dan - maar moet niet- aan een notaris overhandigd worden. De tweede mogelijkheid is het authentiek of notarieel testament. Dit testament wordt door een notaris in aanwezigheid van twee getuigen of een andere notaris opgesteld. Er bestaat nog een derde vorm, het "internationale" testament, een combinatie van beide vorige versies.

Betwisting van een olografisch testament

Men kan een erfenis aanvechten door te beweren dat het testament vals is. Het gaat hier meestal om een handgeschreven testament waarbij het handschrift en/of de handtekening van de testator (d.i. de opsteller van het testament) betwist wordt/worden. Opgelet: een "ongewone" handtekening betekent niet noodzakelijk dat het om een "valse" handtekening gaat. Voor deze betwisting moet men bij de politie een klacht indienen voor valsheid in geschrifte. De klacht wordt dan overgemaakt aan de procureur des Konings, die een onderzoek zal bevelen. In dit onderzoek zal het olografisch testament door een grafoloog onderzocht worden. Het spreekt vanzelf dat de echtheid van een authentiek testament veel moeilijker te betwisten zal zijn dan dat van een olografisch testament.

Betwisting van de mentale toestand bij het opstellen van het testament

Men kan er ook een erfenis aanvechten door de omstandigheden waarin het testament opgesteld werd (bijv. de mentale toestand van de erflater), in twijfel te trekken. Ook dit zal vaak moeilijk te bewijzen zijn, maar medische attesten kunnen hier wel een rol spelen. Men kan proberen een testament nietig te laten verklaren om medische reden. Hiervoor moet men naar het vredegerecht. Dit zal vaak gepaard gaan met een klacht wegens erfenisbejegening.

Het is dus altijd mogelijk een erfenis aan te vechten, maar alvorens men hiermee begint, moet men er zich rekenschap van geven dat de procedure niet altijd veel kans op slagen heeft, en dat de kosten (o.m. van een advocaat) soms hoog kunnen oplopen. Het is in elk geval aangeraden zich in zulke situatie te laten bijstaan door een advocaat, die dan wel de juiste raad zal geven en de slaagkans zal evalueren.