Wat zijn gelijkgestelde periodes ?

In het kader van de berekening van de pensioenbedragen is er soms sprake van "gelijkgestelde periodes". Wat verstaat men hieronder en welke soorten gelijkgestelde periodes bestaan er juist?  Dit gaan nu we even van dichterbij bekijken.

In dit artikel

  Soorten gelijkgestelde periodes
  Voor de berekening van het pensioen wordt rekening gehouden met de periodes van effectieve arbeid, maar ook met een aantal gelijkgestelde periodes. Dit zijn periodes gedurende dewelke de sociaal verzekerde niet effectief werkt of geen bijdragen betaalt, maar toch socialezekerheidsrechten opbouwt.  Deze periodes spelen in ons land een belangrijke rol in de sociale bescherming van de werknemer.
  De belangrijkste gelijkgestelde periodes zijn de volgende:

  • werkloosheid met uitkering, economische werkloosheid,
  • ziekte,
  • invaliditeit,
  • brugpensioen/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • beroepsopleiding, cursussen sociale promotie,
  • militieverplichtingen,
  • vakantie, verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon,
  • arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval,
  • arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte,
  • stakingsdagen,
  • bevallings- en moederschapsrust, adoptieverlof,
  • loopbaanonderbreking/(gemotiveerd of thematisch) tijdskrediet,
  • tewerkstelling als werkloze in een openbare instelling.

  Normaal fictief loon
  Bij de berekening van het pensioen van een werknemer worden vele van deze gelijkgestelde ongewerkte periodes gratis gelijkgesteld. De situatie kan natuurlijk verschillen in functie van het statuut (werknemer, ambtenaar of zelfstandige). In sommige gevallen kunnen ambtenaren zelf de bijdragen betalen om toch een gelijkstelling te krijgen. Bij de berekening van het pensioen gaat men voor deze jaren ervan uit dat het loon tijdens de afwezigheid gewoon verder werd betaald.  Het kan het loon zijn van het vorige jaar, het lopende of het volgende: het loon dat voor de berekening gebruikt wordt heet dan het normaal fictief loon.

  De nadruk op de effectieve arbeid
  Jammer genoeg is het onmogelijk geworden in de pensioenhervorming deze gelijkgestelde periodes nog verder op dezelfde manier te laten gelden. Daarom werd er gesleuteld aan deze gelijkgestelde periodes, zodat de periodes van effectieve arbeid zwaarder zouden doorwegen in de berekening van het pensioenbedrag dan de periodes van inactiviteit die met arbeid worden gelijkgesteld. Het gaat hier dus wel degelijk om de berekening van het pensioenbedrag, niet om de berekening van het aantal jaren carrière nodig om op pensioen te gaan.

  Wij gaan later onderzoeken welke veranderingen er in het kader van de pensioenhervorming op til zijn en in welke mate deze al van kracht zijn.

  Deel dit artikel