Ons erfrecht: welke wettelijke reserve voor de kinderen?

Naast de langstlevende huwelijkspartner zijn ook de kinderen van de erflater wettelijk beschermde of reservataire erfgenamen. Hoe groot is hun wettelijke reserve?

In dit artikel

  De huidige reserve van de kinderen

  Er is slechts één huwelijkspartner, maar er kunnen natuurlijk verschillende kinderen zijn. Hoe meer kinderen er zijn, hoe minder vrijheid voor de erflater. Als er één kind is, krijgt dat kind (minstens) de helft van de nalatenschap. Als er twee kinderen zijn, hebben ze samen recht op twee derde van de nalatenschap.  Als er drie of meer kinderen zijn, dan krijgen zij drie vierde van de nalatenschap. In functie van het aantal kinderen, kan de erflater dus respectievelijk vrij beschikken over de helft, een derde of een vierde van zijn vermogen.

  Indien één of verschillende van de kinderen echter vooroverleden zijn, krijgen de eventuele kleinkinderen, via plaatsvervulling, het deel waar hun ouder recht op had.

  En in de toekomst?

  In het nieuwe erfrecht blijven de kinderen reservataire erfgenamen. Maar in tegenstelling tot de huidige situatie, bedraagt de wettelijke reserve van de kinderen de helft van de nalatenschap. Het is dus niet meer het aantal kinderen dat, zoals vroeger, het deel bepaalt waarover vrij beschikt kan worden. De helft die voor de kinderen voorbehouden is, wordt dan onder de kinderen in gelijke delen verdeeld. Dit kadert in de wil om in het nieuwe erfrecht een grotere vrijheid te geven aan de erflater. In het oude systeem kon een erflater met drie kinderen slechts over een vierde van zijn vermogen vrij beschikken, nu over de helft. Het is wel voorzien dat, om het herleiden van het reservataire deel van de kinderen te compenseren, dit deel zo weinig mogelijk belast wordt met het vruchtgebruik van de langstlevende huwelijkspartner.

  Opgelet: het nieuwe erfrecht werd begin september 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Over een jaar wordt het nieuwe erfrecht van kracht.

  Er bestaat nog een derde categorie reservataire erfgenamen, namen de (groot-)ouders, juister, de bloedverwanten in opgaande lijn. Hier voorziet het nieuwe erfrecht een belangrijke verandering: de (groot-)ouders worden voortaan niet meer als wettelijk beschermde erfgenamen beschouwd. Dit gaan we nu zien.

  Deel dit artikel