Een levensverzekering op naam van een minderjarige?

Hoewel kinderen van bij hun geboorte over bepaalde rechten beschikken, moeten ze, om die rechten te kunnen uitoefenen, 'bekwaam zijn'. Minderjarigen worden immers verondersteld niet bekwaam te zijn, vandaar dat ze voor juridische akten die hen aanbelangen vertegenwoordigd moeten worden door hun ouders. Dat kan, naargelang het geval, door beide dan wel door één van de ouders gebeuren.

In dit artikel

  In een aantal scenario's, denk maar aan het sluiten van een lening, het aanvaarden of weigeren van een erfenis of de aankoop van een onroerend goed, hebben de ouders zelfs de goedkeuring van de vrederechter nodig.

  De vraag is nu of ouders een levensverzekering kunnen onderschrijven in naam van hun kind(eren). Het antwoord is eenvoudig: ja, dat kunnen ze. Wel is het hen verboden om een overlijdensverzekering te sluiten op het hoofd van een kind dat nog geen vijf jaar oud is. Het verzekeringsvoorstel, de medische vragenlijst en de bijzondere polisvoorwaarden moeten door beide ouders ondertekend worden, of in voorkomend geval, door de enige ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.

  Opmerkelijk is dat noch de ouders, noch het kind een begunstigde kunnen aanduiden. Dat recht is immers bij wet voorbehouden aan de verzekeringnemer, het kind dus. Maar het kind kan een dergelijke daad nog niet stellen. Dit vak moet in de polis dan ook leeg blijven.

  Dergelijke polis kan alleen onderschreven worden in het voordeel van het kind zelf. Enkel hij/zij mag dan ook de begunstigde zijn.

  En wat de grootouders betreft?

  Zolang de ouders van het kind in leven zijn en het ouderlijke gezag uitoefenen, mogen de grootouders geen levensverzekering onderschrijven op naam van hun kleinkind. Als ze daarentegen overleden zijn of uit de ouderlijke macht ontzet zijn, en de grootouders het ouderlijke gezag uitoefenen, dan wel.

  Deel dit artikel