Een comfortabel rendement halen voor uw spaargeld is een uitdaging.

Met NN Strategy niet-fiscaal, spaart en belegt u in één contract. Dit soort verzekering is onderworpen aan een wettelijke taks van 2%. Van 1 oktober tot 31 december 2020 geven wij u een duwtje in de rug: bij een premie van minimum 20 000 euro betaalt NN Insurance Belgium de taks in uw plaats, zodat u 2% extra belegt in uw contract.

NN Strategy in een oogopslag

Met deze levensverzekering kun je jouw belegging over Tak 23-fondsen spreiden, op basis van je beleggersprofiel en beleggingshorizon.

Je vindt in het brede gamma beleggingsfondsen altijd het fonds dat past bij jouw beleggersprofiel, van het meest veilige tot het meest dynamische.

En je geniet de flexibiliteit van een levensverzekeringscontract:

 • Jouw geld blijft beschikbaar
 • Geen roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden
 • 1 x per jaar gratis switch van je fondsen van minimum 250 euro
 • Financiële opties voor de beveiliging of dynamisering van jouw belegging
 • Vrije keuze van verzekerde
 • Vrije keuze van begunstigde(n) voor een optimale vermogensoverdracht

Klik hier voor de voorwaarden van de actie.

Profiteer van deze tijdelijke aanbieding en maak een afspraak met jouw financieel adviseur.

Welke risico’s zijn er verbonden aan Tak 23?

De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik. Het rendement van een investeringsfonds tak 23 is gelinkt aan de evolutie van de eenheidswaarde van het desbetreffende fonds, die op zijn beurt gelinkt is aan de evolutie van de eenheidswaarde van het onderliggende fonds, in welke het verzekeringsfonds 100% investeert. Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De investeringsfondsen van het tak 23 luik, geven geen recht op winstdeelname.

De risico's zijn:

• Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: De levensverzekerings-overeenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden. • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille. • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om (illiquide) activa te verkopen wanneer nodig. • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille. • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben. • Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille. • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd. • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Voetnoten

 1. Er is geen recht op winstdeelname.
  NN Strategy is een levensverzekering van NN Insurance Belgium NV, onderworpen aan het Belgisch recht, samengesteld uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. het risico wordt gedragen door de verzekeringnemer.
  Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’, is het noodzakelijk voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (het Essentiële-informatiedocument, de Algemene Voorwaarden, het beheersreglement alsook de aanvullende informatiedocumenten beschikbaar op de website www.nn.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
   
 2. Kosten
  Beheerskosten:
  De beheerskosten bedragen maximaal 0,08%/maand. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.
  Instapkosten: De instapkosten worden toegepast op de storting, na inhouding van de taksen. De instapkosten bedragen maximaal 4,5% (0,5% op alle premies voor de maatschappij en maximaal 4% commissie voor de tussenpersoon).
  Uitstapkosten: Vrije afkoop:
  − per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) geen uitstapkosten indien de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract. Op het gedeelte boven de 10%, uitstapkosten van 4,8%, verminderd met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het contract.
  − vanaf het 5e jaar, geen uitstapkosten meer.
  Periodieke/geplande gedeeltelijke afkopen en gedeeltelijke vrije afkopen gepland bij de onderschrijving: forfaitaire vergoeding van € 2,50 per opname.
  Kosten bij switch:
  − Vrije switch: kosteloos 1 keer per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december); vervolgens: 0,5% van het overgedragen bedrag.
  − Automatische switch: de kosten verbonden aan de beleggings–opties bedragen 0,5% van het overgedragen bedrag.
  − Gratis in geval van drip feed.
   

 3. Eventuele klachten kunnen worden gericht:
  • hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 , 1060 Brussel - www.nn.be, E-mail : klachten@nn.be - T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie;
  • hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. www.ombudsman.as, e-mail: info@ombudsman.as - T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.
  Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.