Een rendement halen voor jouw spaargeld is een uitdaging.

Met NN Strategy niet-fiscaal TAK 23, spaart en beleg je in één contract. Dit soort verzekering is onderworpen aan een wettelijke taks van 2%. Van 14 juni tot 1 oktober 2021 geven wij jou een duwtje in de rug: bij een premie van minimum 75 000 euro betaalt NN Insurance Belgium nv de taks in jouw plaats, zodat je 2% extra belegt in jouw contract.

 

Voor wie?

Bij onderschrijving is de minimumleeftijd van de verzekeringnemer 18 jaar en de maximale leeftijd 85 jaar en 364 dagen. De wettelijke verblijf-plaats van de verzekeringnemer moet in België zijn. De beoogde retailbelegger moet kennis hebben van en ervaring hebben met een levensverzekering tak 23 en beleggingsverlies (kapitaal) kunnen dragen. NN Strategy vrij sparen is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een belegging voor minstens 5 jaar. NN Strategy voorziet in een uitkering bij leven en bij overlijden. 

Voor wie niet!

NN Strategy is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie.

NN Strategy niet-fiscaal in een oogopslag

Met deze levensverzekering kun je jouw belegging over Tak 23-fondsen spreiden, op basis van je beleggersprofiel en beleggingshorizon.

Je vindt in het brede gamma beleggingsfondsen altijd het fonds dat past bij jouw beleggersprofiel, van het meest veilige tot het meest dynamische.

En je geniet de flexibiliteit van een levensverzekeringscontract:

 • Jouw geld blijft beschikbaar
 • Geen roerende voorheffing 
 • 1 x per jaar gratis switch van je fondsen van minimum 250 euro
 • Financiële opties voor de beveiliging of dynamisering van jouw belegging
 • Vrije keuze van verzekerde
 • Vrije keuze van begunstigde(n) voor een optimale vermogensoverdracht

Klik hier voor de voorwaarden van de actie.

Profiteer van deze tijdelijke aanbieding (tot 1/10/2021) en maak een afspraak met jouw financieel adviseur.

NN Strategy niet-fiscaal is een levensverzekering TAK 23 zonder kapitaalgarantie of gegarandeerd rendement waarin je spaart op eigen ritme voor een potentieel hoog rendement op langere termijn. Het geld blijft beschikbaar en men geniet van de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract. NN Strategy niet-fiscaal vrij sparen is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een belegging voor minstens 5 jaar. Het contract voorziet een uitkering bij leven en bij overlijden.

Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’, is het noodzakelijk dat de klant kennis neemt van de documentatie over dit specifieke product (Essentiële-informatiedocument, Algemene Voorwaarden, het beheersreglement en de aanvullende documentatie die te vinden zijn op de website www.nn.be of die op eenvoudig verzoek verkregen kunnen worden bij NN Insurance Belgium, Customer Service, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel) en nagaat of het product overeenstemt met zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, met zijn financiële situatie, zijn risicoprofiel en zijn beleggingsdoelstellingen.

NN Strategy is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie.

Eventuele klachten kunnen worden gericht aan:

- NN Insurance Belgium, Service Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie;

- of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax: +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen.

 

Toepasselijk recht: Belgisch recht

Looptijd: minimum 5 jaar. Het contract kan maximum lopen tot een eindleeftijd van 120 jaar van de verzekeringnemer.

Premie (minimale premie buiten commerciële acties):

 • Een 1ste storting bij een eenmalige premiebetaling moet minstens € 2 500 bedragen (inclusief taksen en instapkosten).
 • Een 1ste storting bij een periodieke premiebetaling moet minstens € 480/jaar bedragen (inclusief taksen en instapkosten).
 • Bijkomende stortingen moeten minstens € 500 bedragen (inclusief taksen en instapkosten).

Je betaalt tot 1 oktober 2021 geen premietaks van 2 % op het levensverzekeringscontract, als jouw eerste premie minstens 75 000 euro bedraagt.

Risico’s in verband met tak 23:

De verzekeringsonderneming biedt geen enkele kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23-luik. Jouw rendement wordt bepaald door de prestaties van de fondsen in jouw contract. De waarde van de beleggingen geïnvesteerd in een investeringsfonds tak 23 kan stijgen of dalen.

De verzekeringnemer kan dus minder ontvangen dan hij initieel had. Het financieel risico gekoppeld aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De investeringsfondsen van het tak 23-luik, geven geen recht op winstdeelname.

De risico's zijn:

 • Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemer en/of de begunstigden. 
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille. 
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer het moeilijk is om financiële instrumenten te verkopen (illiquide) die een portefeuille vormen.
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
 • Wisselkoersrisico: risico dat weegt op een positie betreffende een munt ten aanzien van een andere munt betreffende de toekomstige schommeling van de wisselkoers.
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Kosten

Beheerskosten: de beheerskosten bedragen maximaal 0,08%/maand. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.

Instapkosten: de instapkosten worden toegepast op de storting, na inhouding van de taksen. De instapkosten bedragen maximaal 4,5% (0,5% op alle premies voor de maatschappij en maximaal 4% commissie voor de tussenpersoon).

Uitstapkosten:  vrije afkoop:

 • per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) geen uitstapkosten indien de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract. Op het gedeelte boven de 10%, uitstapkosten van 4,8%, verminderd met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het contract.
 • vanaf het 5e jaar, geen uitstapkosten meer.

Periodieke/geplande gedeeltelijke afkopen en gedeeltelijke vrije afkopen gepland bij de onderschrijving: forfaitaire vergoeding van € 2,50 per opname.

Kosten bij switch:

 • Vrije switch: gratis 1 keer per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december); Vanaf de tweede switch in datzelfde kalenderjaar: 0,5% van het overgedragen bedrag.
 • Automatische switch: de kosten verbonden aan de beleggingsopties bedragen 0,5% van het overgedragen bedrag.
 • Gratis in geval van drip feed.