Een comfortabel rendement halen voor uw spaargeld is een uitdaging.

Met NN Strategy niet-fiscaal, spaart en belegt u in één contract. Dit soort verzekering is onderworpen aan een wettelijke taks van 2%. Van 18 januari tot 30 april 2021 geven wij u een duwtje in de rug: bij een premie van minimum 20 000 euro betaalt NN Insurance Belgium de taks in uw plaats, zodat u 2% extra belegt in uw contract.

NN Strategy in een oogopslag

Met deze levensverzekering kun je jouw belegging over Tak 23-fondsen spreiden, op basis van je beleggersprofiel en beleggingshorizon.

Je vindt in het brede gamma beleggingsfondsen altijd het fonds dat past bij jouw beleggersprofiel, van het meest veilige tot het meest dynamische.

En je geniet de flexibiliteit van een levensverzekeringscontract:

 • Jouw geld blijft beschikbaar
 • Geen roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden
 • 1 x per jaar gratis switch van je fondsen van minimum 250 euro
 • Financiële opties voor de beveiliging of dynamisering van jouw belegging
 • Vrije keuze van verzekerde
 • Vrije keuze van begunstigde(n) voor een optimale vermogensoverdracht

Klik hier voor de voorwaarden van de actie.

Profiteer van deze tijdelijke aanbieding en maak een afspraak met jouw financieel adviseur.

NN Strategy niet fiscaal is een levensverzekering TAK 23 zonder kapitaalgarantie of gegarandeerd rendement waarin je spaart op eigen ritme voor een potentieel hoog rendement op langere termijn. Het geld blijft beschikbaar en men geniet van de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract. NN Strategy vrij sparen is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een belegging voor minstens 5 jaar. Het contract voorziet in een uitkering bij leven en bij overlijden.

Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’, is het noodzakelijk dat de klant kennis neemt van de documentatie over dit specifieke product (Essentiële-informatiedocument en Algemene Voorwaarden, het beheersreglement en de aanvullende documentatie die te vinden zijn op de website www.nn.be of die op eenvoudig verzoek verkregen kunnen worden bij NN Insurance Belgium, Customer Service, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel) en nagaat of het product overeenstemt met zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, met zijn financiële situatie, zijn risicoprofiel en zijn beleggingsdoelstellingen.

Eventuele klachten kunnen worden gericht aan:

- NN Insurance Belgium, Service Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie;

- of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax: +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen.

 

Toepasselijk recht: Belgisch recht

Looptijd: minimum 5 jaar.  Het contract kan maximum lopen tot een eindleeftijd van 120 jaar.

Premie:

 • Een 1e storting bij een eenmalige premiebetaling moet minstens € 2.500 bedragen (inclusief taksen en instapkosten).
 • Een 1e storting bij een periodieke premiebetaling moet minstens € 480/jaar bedragen (inclusief taksen en instapkosten).
 • Bijkomende stortingen moeten minstens € 500 bedragen (inclusief taksen en instapkosten).

U betaalt tot 26 maart 2021 geen premietaks van 2 % op het levensverzekeringscontract, als uw eerste premie minstens 20.000 euro bedraagt.

Risico’s in verband met tak 23:

De verzekeringsonderneming biedt geen enkele kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23-luik. Uw rendement wordt bepaald door de prestaties van de fondsen in uw contract. De waarde van de beleggingen geïnvesteerd in een investeringsfonds tak 23 kan stijgen of dalen.

De verzekeringsnemer kan dus minder ontvangen dan hij initieel had. Het financieel risico gekoppeld aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De investeringsfondsen van het tak 23-luik, geven geen recht op winstdeelname.

De risico's zijn:

 • Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden. 
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille. 
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer het moeilijk is om financiële instrumenten te verkopen (illiquide) die een portefeuille vormen.
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
 • Wisselkoersrisico: risico dat weegt op een positie betreffende een munt ten aanzien van een andere munt betreffende de toekomstige schommeling van de wisselkoers.
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Kosten

Beheerskosten: de beheerskosten bedragen maximaal 0,08%/maand. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.

Instapkosten: de instapkosten worden toegepast op de storting, na inhouding van de taksen. De instapkosten bedragen maximaal 4,5% (0,5% op alle premies voor de maatschappij en maximaal 4% commissie voor de tussenpersoon).

Uitstapkosten:  vrije afkoop:

 • per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) geen uitstapkosten indien de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract. Op het gedeelte boven de 10%, uitstapkosten van 4,8%, verminderd met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het contract.
 • vanaf het 5e jaar, geen uitstapkosten meer.

Periodieke/geplande gedeeltelijke afkopen en gedeeltelijke vrije afkopen gepland bij de onderschrijving: forfaitaire vergoeding van € 2,50 per opname.

Kosten bij switch:

 • Vrije switch: gratis 1 keer per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december); Vanaf de tweede switch in datzelfde kalenderjaar: 0,5% van het overgedragen bedrag.
 • Automatische switch: de kosten verbonden aan de beleggings–opties bedragen 0,5% van het overgedragen bedrag.

Gratis in geval van drip feed.