NN Strategy fiscaal - Pensioensparen (TAK 23)

NN Strategy fiscaal - Pensioensparen (TAK 23)


NN Strategy fiscaal - Pensioensparen in TAK 23 biedt je de mogelijkheid om te sparen als aanvulling op je wettelijk pensioen. Deze tak 23 investering geeft je potentieel ook een hoog rendement. En afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan je genieten van een fiscaal voordeel.

Vind een makelaar

Spaar voor een aanvulling op je wettelijk pensioen

check

Op lange termijn mogelijk uitzicht op een hoog rendement

check

Te combineren met fiscaal langetermijnsparen en verschillende pensioenoplossingen voor iedereen

check

Afhankelijk van je situatie, kan je een mogelijk fiscaal voordeel krijgen

Volg je contracten op in de NN connect-app

Wist je dat je vanaf nu ook je NN Strategy contract(en) kan opvolgen in de NN connect app? 

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar

Meer informatie over NN Connect

Doelstelling

NN Strategy Pensioensparen heeft tot doel om via een tak 23 een aanvullend pensioen op te bouwen op een fiscaal voordelige wijze.  Dit is perfect te combineren met lange termijnsparen.Het belastingvoordeel bedraagt 25% of 30%.
De doelstelling van het NN Life Patrimonial Future Fund is om u op middellange en lange termijn een meerwaarde te bieden op de in uw contract gestorte bedragen, dankzij de beleggingsopportuniteiten op de financiële markten. U geniet van het
professionele beheer van portefeuilles van roerende waarden en/of andere liquide financiële activa. De spreiding van de portefeuilles die de fondsen samenstelt, streeft ernaar de risico’s inherent aan elke belegging te beperken zonder ze
evenwel volledig uit te sluiten. NN Insurance Belgium nv zal bijgevolg geen rendement kunnen garanderen en het financiële
risico van de beleggingen zal door de verzekeringnemer worden gedragen.
Meer details zijn terug te vinden in het Beheersreglement en Financiële infofiche NN Strategy fiscaal

Voor wie ?

Deze verzekering richt zich tot natuurlijke personen tussen 18 en 64 die hun geld wensen te beleggen in een tak 23 fonds  Deze verzekering is ook bestemd voor klanten die een fiscaal voordeel willen genieten in het kader van  het pensioensparen. De retailbelegger moet zich ervan bewust zijn dat zijn contract ten vroegste op zijn 65e verjaardag zal uitgekeerd worden met een minimum looptijd van 10 jaar. Het is enkel mogelijk dit contract te onderschrijven als de wettelijke verblijfplaats in
België is. Het bewijs hiervan wordt uitsluitend geleverd door het voorleggen van de
Belgische identiteitskaart of verblijfhouderskaart.
Er is geen kapitaalbescherming en de retailbelegger is bereid om dit risico te dragen.

Voor wie niet ?

NN Strategy is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie. 

smile
VOORDELEN
 • Mogelijk belastingvoordeel

NN Strategy is een individueel levensverzekeringscontract Tak 23 om een aanvullend pensioen op te bouwen. Mogelijk kom je in aanmerking voor een jaarlijks belastingvoorsdeel tussen 25 % en 30%.

Bovendien gelden er geen premietaksen. Raadpleeg hier 

de fiscale maximumbedragen die je kan sparen.
 

 • Potentieel hoger rendement dan klassieke spaarproducten

Je premies worden geïnvesteerd in ons NN Life Patrimonial future fund. Op lange termijn zou dit mogelijks uitzicht geven op een potentieel hoger rendement.

 

 • Sparen op jouw ritme

Je hoeft niet elk jaar te storten of hetzelfde bedrag te sparen. Je kan kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.

exlamation
RISICO'S
 • Geen gewaarborgd rendement
  De pensioenspaarverzekering in Tak 23 biedt geen gewaarborgd rendement of kapitaal. Je rendement wordt bepaald door de prestaties van het beleggingsfonds binnen je contract. Het rendement van dit fonds is afhankelijk van de schommelingen op de beurs.
   
 • Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, is daar een financieel risico aan verbonden. Dat risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Door periodiek te sparen in je pensioenplan, spreid je de belegging van jouw geld in de tijd. Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

 

 • Solvabiliteitsrisico: De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
   
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om (illiquide) activa te verkopen wanneer nodig.
   
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
   
 • Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
   
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

Je geniet van 25% of 30% belastingvoordeel op je premies als je beantwoordt aan de voorwaarden die wettelijk vastliggen. Het percentage is afhankelijk van het totaal van je gestorte premies in het belastingsjaar.
Het fiscale regime dat op je contract wordt toegepast, hangt van je fiscale situatie af. Die kan variëren in de tijd.
Je betaalt geen premietaks

54 jaar: een leeftijd om te onthouden!

Bij contracten aangegaan voor de leeftijd van 55 jaar betaal je op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige bevrijdende taks van 8%. Dat betekent dat je de 5 jaren nadien geen taksen meer betaalt op je premies en ondertussen toch van een fiscaal voordeel geniet.

De stortingen, die uitgevoerd werden tot en met 31 december van het jaar waarin je 64 jaar oud bent, komen verder in aanmerking voor de belastingvermindering.

Nog geen pensioenspaarverzekering op je 54e? Dan is dat het moment om je makelaar te spreken.

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

Kosten en Premies

Premies

- Minimum 40 euro per maand

- Maximum: bij wet bepaald. Bekijk de actuele fiscale maxima. 

Kosten

Instapkosten

Maximaal 4,5%: 0,5% op alle premies voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 4% op elke premie voor je verzekeringsbemiddelaar.

Beheerskosten

Maximum 1% per jaar. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.

Uitstapkosten

 • Een voortijdige uittreding uit het contract kan aanleiding geven tot een sanctie op basis van de fiscale wetgeving. (de fiscale sanctie kan oplopen tot 33,31% van het afkoopbedrag).
 • Er zijn geen uitstapkosten als de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract
 • Op het gedeelte boven de 10% betaal je uitstapkosten van 4,8%. Die nemen af met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de start van je contract.

Vanaf het 5e jaar zijn er geen uitstapkosten meer

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om onderstaande documenten te lezen voordat u een NN Strategy contract koopt, onderschrijft, accepteert, ondertekent of opent;

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

doc

Algemene voorwaarden NN Strategy Fiscaal (vanaf 01/10/2022)

doc

Financiële infofiche NN Strategy fiscaal (vanaf 01/01/2024)

doc

Beheersreglement NN Strategy fiscaal  23/08/2023

doc

Document van voorafgaandelijk akkoord voor het verhoogd bedrag (pensioensparen)

doc

Precontractuele info duurzaamheid NN Life Patrimonial Future Fund

doc

Web info duurzaamheid NN Life Fund Patrimonial Future

Volg je contract(en) op in de NN Connect-app

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar


 

Meer informatie over NN Connect

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan.

Vind een makelaar

Wettelijke info

 • NN strategy is een levensverzekering samengesteld uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie, Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • Looptijd: minimaal 10 jaar.
 • Voor als klant in te tekenen op het product NN Strategy is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie
   

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.