NN Life Patrimonial future fund

Overzicht

Netto inventariswaarde (NIW) van het interne fonds

€ 228,98 (op 27/09/2022)

Het interne verzekeringsfonds
NN Life Patrimonial future fund

Het onderliggende fonds
NN (B) Fund Patrimonial Future CAP

De categorie en Infront Diamond Rating zijn zuiver indicatief. Diamond Rating

Doelstelling en beleid

Doelstelling en beleid van het onderliggende fonds

Het interne fonds "NN Life Patrimonial future fund" investeert uitsluitend en volledig in het onderliggende fonds "BE6313167197.FONDNL.EUR".

Beleggingsbeleid van het onderliggende fonds

Het beleggingsbeleid en de doelstellingen zijn een synthese van de overeenkomstige paragraaf uit het KIID.

Risico’s

Risico-indicator van het interne fonds (SRI)
NN Life Patrimonial future fund

De samenvattende risico-indicator (SRI) toont het risiconiveau van dit product ten opzicht van andere producten. Deze indicator geeft de kans weer dat beleggers verliezen lijden door verschuivingen op de markt of doordat wij niet in staat zouden zijn u te vergoeden. Voor het bepalen van de indicator wordt uitgegaan van de hypothese dat u het product 5 jaar in portefeuille houdt. Het reële risico kan sterk variëren wanneer u in een vroeg stadium verkoopt en daardoor een lagere opbrengst terugkrijgt.

Specifieke risico’s van het onderliggende fonds
NN (B) Fund Patrimonial Future CAP

Indeling vastgesteld door NN Insurance Belgium NV. Meer informatie op de website www.nn.be. Het genoemde risico is louter informatief en kan in de toekomst gunstig of ongunstig veranderen. Meer informatie over de risico’s vindt u ook in het prospectus van het onderliggende fonds.

Documenten

Documentatie van het interne fonds
NN Life Patrimonial future fund

De algemene voorwaarden, het beheersreglement en het Essentiële Informatiedocument bij het product en het betrokken fonds zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag of op de website www.nn.be. Het is noodzakelijk om deze documenten te lezen vooraleer u belegt.

Documentatie van het onderliggende fonds
NN (B) Fund Patrimonial Future CAP

Evolutie

Evolutie van de inventariswaarde (NIW) van het interne fonds (in EUR)

Evolutie van de inventariswaarde van het interne fonds (exclusief taksen en instapkosten, maar inclusief beheerskosten van het interne fonds). In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Evolutie van het interne fonds

Bron: Berekend door Infront.
52 hoger / 52 lager: Hoogste / laagste inventariswaarde waargenomen in de afgelopen 52 weken.

Rendement van het interne fonds

Cumulatief rendement: rendement behaald in een periode van maximum 1 jaar. Bv. een opbrengt van 4% in 3 maanden staat voor een cumulatief rendement van 4%.
Geannualiseerd rendement: omrekening van een rendement over meerdere jaren naar een periode van 1 jaar. Bv. een totale opbrengst van 25% op 5 jaar staat voor een geannualiseerd rendement van ongeveer 5%. Startdatum is de datum van de meest recente Netto Inventariswaarde (NIW). Bv. op 15 november 2020 slaat het geannualiseerd rendement op 2 jaar op de periode 15 november 2018 - 15 november 2020.
Bron: Berekend door Infront. Deze rendementen houden rekening met de kosten van het beheer van het interne fonds, maar niet met die van het verzekeringscontract (taksen en instapkosten). In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. Een beslissing om te beleggen mag niet zuiver op basis van rendement gebeuren.

Samenstelling

Samenstelling van de portefeuille

Bron: Infront

Taksen en kosten

De taksen en kosten met betrekking tot het verzekeringsproduct, evenals het minimum te beleggen bedrag en de kosten voor het beheer van het interne fonds worden vermeld in het essentiële-informatiedocument en in het aanvullende precontractuele informatiedocument.

Woordenlijst

Infront : het bedrijf Infront is een leverancier van financiële data. Het is één van de belangrijkste spelers op de Europese markt.

Netto inventariswaarde (NIW): eenheidswaarde van het interne verzekeringsfonds (op basis van de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).

Lopende kosten: Het bedrag van de lopende kosten weerspiegelt de kosten van het voorgaande boekjaar en kan van boekjaar tot boekjaar verschillen. Deze omvatten de jaarlijkse beheers-, registratie-, bewarings- en distributiekosten die door het fonds worden gemaakt. De kosten van het kopen en verkopen van activa uit hoofde van het fonds zijn hierin niet inbegrepen (tenzij het aandelen van andere fondsen zijn). Eventuele vergoedingen voor een mogelijke outperformance zijn eveneens niet inbegrepen.

Hoofdrisico : groot potentieel risico dat specifiek wordt vermeld in het prospectus van het onderliggende fonds.

Secundair risico : een potentieel lager risico, dat niet als één van de belangrijkste risico’s in het prospectus van het onderliggende fonds wordt vermeld.

Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.

Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig.

Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.

Kredietrisico : De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de beleggingen in deze schuldinstrumenten.

Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.

Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.

Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Benchmark: referentie-index die als basis gebruikt wordt om de prestatie van een fonds te meten.

Derivaten: Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan een zogenaamde onderliggende waarde, zoals aandelen, staatsobligaties, valuta’s, rentevoeten, of grondstoffen zoals olie of goud. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Financiële derivaten kunnen vaste termijnverrichtingen of opties zijn. Ze worden verhandeld op termijnmarkten volgens gestandaardiseerde voorwaarden, dan wel uit de hand op basis van onderlinge afspraken. prijsschommelingen in een onderliggende waarde kunnen in sommige gevallen veel grotere prijsschommelingen veroorzaken in het derivaat. Derivaten kunnen worden gebruikt om zich in te dekken tegen financiële risico’s, om te speculeren op prijsschommelingen (trading) of om in te spelen op prijsverschillen tussen markten (arbitrage).

Duration: de duration van een vastrentend financieel instrument, zoals een obligatie, is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Hoe langer de duration hoe groter het risico.

Belangrijke informatie

Deze fiche is een reclamedocument (commercieel document) en houdt geen juridische informatie in.

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico’s worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen.

Het beleggingsbeleid en de doelstellingen zijn een synthese van de overeenkomstige paragraaf uit het KIID.. Seuls les conditions générales, le règlement de gestion, le document d'Information Clé et le document d’information précontractuel complémentaire ont valeur juridique. Les conditions générales, le règlement de gestion et le Document d’Informations Clés du produit et du fonds concerné sont disponibles gratuitement sur simple demande ou sur le site www.nn.be. Il est recommandé de lire ces documents avant d’investir.

De taksen en kosten verbonden aan het verzekeringsproduct alsook het minimum in te leggen bedrag en de beheerskosten van het interne fonds worden vermeld in het Essentiële informatiedocument en in het document met aanvullende precontractuele informatie van het betrokken product. We nodigen u uit om de prestatiescenario’s van het fonds in het Essentiële informatiedocument te lezen.

De recentste eenheidswaarde en risico-indicator van het intern verzekeringsfonds zijn beschikbaar op de website www.nn.be. De recentste eenheidswaarde van het onderliggend fonds zijn beschikbaar op de website www.beama.be.

De synthetische risico-indicator (cijfer op een schaal van 1 tot 7) die wordt vermeld voor het interne verzekeringsfonds, kan mogelijk afwijken van de risico-indicator die in de documenten van het onderliggende fonds is opgenomen. Dit potentiële verschil vloeit voort uit een mogelijk verschillende beleggingshorizon en een door de wetgever opgelegde verschillende berekeningsmethode van de risico-indicator tussen verzekeringsfondsen en andere financiële producten (onderliggende fondsen).

De beleggingsbeslissing mag niet alleen op basis van rendement worden genomen. Alvorens in dit product te beleggen, is het noodzakelijk om na te gaan of u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico’s goed hebt begrepen, en of de beoogde transactie geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

U kunt een contractvoorstel met het juiste premiebedrag ontvangen bij uw financieel adviseur. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

NN Insurance Belgium verleent in principe geen financiële diensten aan U.S. Persons (voor meer informatie, raadpleeg de algemene voorwaarden). Daarenboven zijn de verzekeringsproducten van NN Insurance Belgium niet geregistreerd onder de Securities Act.

Klachtendienst: Voor een klacht in verband met een contract kunt u terecht:

  • bij de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel – www.nn.be – E-mail: klachten@nn.be – Tel.: 32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie.
  • bij de Ombudsman voor Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as – E-mail: info@ombudsman.as – Tel.: 32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.

Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 en kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA onder het codenummer 0890270057 - Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel, België - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220. – www.nn.be. - FSMA: Congresstraat 12/14, 1000 Brussel, www.fsma.be. NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be