NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen – Tak 23

NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen – Tak 23

Wist je dat je naast fiscaal pensioensparen ook aan langetermijnsparen kan doen? Dat is het overwegen waard als je bijvoorbeeld geen hypothecaire lening meer hebt. Je kan een aanzienlijk bedrag sparen en geniet mogelijk van een fiscaal voordeel. De fiscale behandeling is afhankelijk van je individuele situatie en kan gewijzigd worden.

Vind een makelaar

Langetermijnsparen als aanvulling op je wettelijk pensioen

check

Mogelijk fiscaal voordeel, afhankelijk van je persoonlijke situatie

check

Te combineren met fiscaal pensioensparen én verschillende pensioenoplossingen voor iedereen.

check

Op lange termijn krijg je potentieel een hoog rendement

Volg je contracten op in de NN connect-app

Wist je dat je vanaf nu ook je NN Strategy contract(en) kan opvolgen in de NN connect app? 

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar

Meer informatie over NN Connect

Doelstelling

NN Strategy Fiscaal sparen is een tak 23 verzekering waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens je pensioen in het fiscale stelsel langetermijnsparen. Is perfect te combineren met pensioensparen. Men kan van een mogelijk fiscaal voordeel van 30% genieten, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Je spaart voor een potentieel hoog rendement op langere termijn.
De doelstelling van het NN Life Patrimonial Future Fund is om u op middellange en lange termijn een meerwaarde te bieden op de in uw contract gestorte bedragen, dankzij de beleggingsopportuniteiten op de financiële markten. U geniet van het
professionele beheer van portefeuilles van roerende waarden en/of andere liquide financiële activa. De spreiding van de portefeuilles die de fondsen samenstelt, streeft ernaar de risico’s inherent aan elke belegging te beperken zonder ze
evenwel volledig uit te sluiten. NN Insurance Belgium nv zal bijgevolg geen rendement kunnen garanderen en het financiële
risico van de beleggingen zal door de verzekeringnemer worden gedragen.
Meer details zijn terug te vinden in  het  Beheersreglement en Financiële infofiche NN Strategy fiscaal.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

 

Voor wie ?

Deze verzekering richt zich tot natuurlijke personen tussen 18 en 65 die hun geld wensen te beleggen in een tak 23 fonds  Deze verzekering is ook bestemd voor klanten die een fiscaal voordeel willen genieten in het kader van  het langetermijnsparen. De retailbelegger moet zich ervan bewust zijn dat zijn contract ten vroegste op zijn 65e verjaardag zal uitgekeerd worden met een minimum looptijd van 10 jaar. Het  is enkel mogelijk dit contract te onderschrijven als de wettelijke  verblijfplaats in
België is. Het bewijs hiervan wordt uitsluitend geleverd door het voorleggen van de
Belgische identiteitskaart of verblijfhouderskaart.
Er is geen kapitaalbescherming en de retailbelegger is bereid om dit risico te dragen.

Voor wie niet ?

NN Strategy fiscaal sparen is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie.

 

smile
VOORDELEN
 • Sparen én mogelijk belastingvoordeel
  Je spaart en doet mogelijk belastingvoordeel. NN Strategy is een individueel levensverzekeringscontract Tak 23 om op lange termijn te sparen. Afhankelijk van je situatie, kan je jaarlijks een fiscaal voordeel genieten. Raadpleeg hier de fiscale maximumbedragen die je kan sparen.
   
 • Flexibel: jij bepaalt wanneer je spaart
  Je hoeft niet elk jaar te storten of hetzelfde bedrag te sparen. Jij kiest hoeveel en wanneer je spaart: je kan kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.
exlamation
RISICO'S
 • Bij Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Je rendement wordt bepaald door de prestaties van het beleggingsfonds binnen je contract. Het hangt dus af van de schommelingen op de beurs.
   
 • Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, is daar een financieel risico aan verbonden. Dat risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.
  Er is geen recht op winstdeelname. Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

 

 • Solvabiliteitsrisico: De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
   
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om (illiquide) activa te verkopen wanneer nodig.
   
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
   
 • Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
   
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille. Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

 • Je geniet 30% belastingvoordeel op je premies als je beantwoordt aan de voorwaarden die wettelijk vastliggen. Het fiscale regime dat op je contract wordt toegepast, hangt af van je fiscale situatie. Die kan variëren in de tijd.
 • Je betaalt 2% premietaks
 • Er is een eenmalige bevrijdende taks van 10% op de waarde van het contract, exclusief winstdeelname.
  • Ofwel op je 60ste verjaardag, als je onderschrijft voor 55 jaar
  • Ofwel 10 jaar na aanvang van het contract.
  • Na deze heffing is er geen enkele taxatie meer
 • Je spaargeld is in principe altijd beschikbaar. Let op: je geld vroeger opnemen kan aanleiding geven tot een sanctie op basis van de fiscale wetgeving.

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

In het stelstel Langetermijnsparen kan je mogelijks genieten van een fiscaal voordeel, ook al heb je nog een woonkrediet lopen voor je eigen woning.
Let op: dit is afhankelijk van het gewest waar je woonde op 1 januari en de datum waarop je je krediet afsloot.

 

Brussel

In Brussel is de woonbonus afgeschaft voor woonkredieten vanaf 2017 en heb je geen fiscaal voordeel meer via een Woonkrediet. Het lange termijnsparen kan deze fiscale leegte mogelijks opvullen.

Vlaanderen

In Vlaanderen is de woonbonus afgeschaft voor kredieten vanaf 2020. In die situatie kun je ten volle genieten van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen terwijl je je woonkrediet afbetaalt.

Ben je je woonkrediet voor je eigen woning  aangegaan tussen 2016 en 2020, dan kan je het lange termijnsparen en de Vlaamse woonbonus beperkt of volledig combineren, in functie van de startdatum van je krediet en van de aard van je contract.

Wallonië

In Wallonië kan je voor woonkredieten vanaf 2016 genieten van de chèque habitat. Je kan deze chèque habitat combineren met het stelsel van het lange termijnsparen.

Je langetermijnsparen stopt niet op je 65 jaar. Ook na je 65 jaar kan je nog verder sparen en genieten van een mooie belastingvermindering. Begin hier wel tijdig mee en zeker voor je 65 jaar bent.

 

Kosten en premies

Premies

- Minimum 40 euro per maand
- Maximum: bij wet bepaald. Bekijk de actuele fiscale maxima. 

Kosten

Instapkosten

Maximaal 4,5%: 0,5% op alle premies voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 4% op elke premie voor je makelaar.

Beheerskosten

Maximum 1% per jaar. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.

Uitstapkosten

 • Een voortijdige uittreding uit het contract kan aanleiding geven tot een sanctie op basis van de fiscale wetgeving.
 • Er zijn geen uitstapkosten indien de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract
 • Op het gedeelte boven de 10% betaal je uitstapkosten van 4,8%. Die nemen af met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het contract.
 • Vanaf het 5e jaar zijn er geen uitstapkosten meer
 • 54 jaar: een leeftijd om te onthouden!

Bij contracten aangegaan voor de leeftijd van 55 jaar betaal je op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige bevrijdende taks van 10%. Dat betekent dat je de 5 jaren nadien geen taksen meer betaalt op je premies en ondertussen toch van een fiscaal voordeel geniet.

Nog geen langetermijnspaarverzekering op je 54e? Dan is dat het moment om je financieel adviseur te spreken.

Alle uitgebreide info over de kosten vind je in de productfiche:
NN financiële infofiche

Volg je contract(en) op in de NN Connect-app

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar


 

Meer informatie over NN Connect

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan.

Vind een makelaar

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om onderstaande documenten te lezen voordat u een NN Strategy contract koopt, onderschrijft, accepteert, ondertekent of opent;

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

doc

Algemene voorwaarden NN Strategy Fiscaal (vanaf 01/10/2022)

doc

Financiële infofiche NN Strategy fiscaal (vanaf 01/01/2024)

doc

Beheersreglement NN Strategy fiscaal 23/08/2023
 

doc

Precontractuele info duurzaamheid NN Life Patrimonial Future Fund

doc

Web info duurzaamheid NN Life Fund Patrimonial Future 

Wettelijke info

 • NN Strategy is een levensverzekering samengesteld uit een beleggingsfonds (Tak 23) zonder kapitaalsgarantie. Voor meer info, raadpleeg de infofiche NN Strategy Fiscaal op deze website. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • Looptijd: minimaal 10 jaar.
 • Voor als klant in te tekenen op het product NN Strategy is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie. 

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen.

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.