Grote plannen? Onverwachte wendingen

Gelukkig heeft je werkgever goed voor je gezorgd: je groepsverzekering van NN  geeft je op elk moment een financieel duwtje in de rug. En ze biedt je mentale ondersteuning met de NN Wellbeing Services*!

Als je van werkgever verandert

Vind je elders de (nieuwe) job van je leven? Dan worden de waarborgen stopgezet, maar natuurlijk behoud je de opgebouwde pensioenreserves. Wij bezorgen je een formulier waarin je kunt aangeven wat je met het gespaarde bedrag kunt doen:

Je pensioenreserves bij je vorige werkgever blijven staan

Je kunt de pensioenreserves in het contract van je vorige werkgever laten staan. Als je niet reageert, is dit de standaardoptie. In sommige contracten kan het wel zo zijn dat er bij overlijden geen uitkering is van de opgebouwde pensioenreserves aan je begunstigden. Kijk dit dus best goed na.

Je pensioenreserves laten staan en gebruiken als overlijdensverzekering

Je kunt de pensioenreserves in het contract van je vorige werkgever laten staan en je gebruikt deze reserves om verzekerd te zijn in geval van overlijden. Hierdoor zal je een iets lager pensioenkapitaal ontvangen bij pensionering.

Je pensioenreserves overdragen

Als je nieuwe werkgever ook een aanvullend pensioen aanbiedt, kan je de pensioenreserves ook overdragen naar je nieuw contract. Je kunt de pensioenreserves ook overdragen naar een zogenaamde KB69-pensioeninstelling waarvoor bijzondere regels gelden. En tot slot, wanneer het bestaande contract het voorziet, kan je de pensioenreserves overdragen naar een onthaalstructuur. Dit is een verzekeringscontract waarbij je zelf kunt beslissen over de verhouding tussen de overlijdensdekking en het pensioenkapitaal. 

Wil je de begunstigingsclausule van jouw groepsverzekering wijzigen?

Gelieve contact op te nemen met jouw werkgever, die het door jou ingevulde document aan NN zal bezorgen

Als je niet meer werkt voor de werkgever die deze verzekering voor je heeft afgesloten, kan je dit formulier invullen en per e-mail aan ons bezorgen: eb@nn.be

Formulier: Het in te vullen document vind je via deze link 

Vragen hierover?

Contacteer de klantendienst van NN Belgium via mail (eb@nn.be) of telefonisch op 02 650 72 72 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur.

If you change of employer
when your personal situation changes

Als je persoonlijke situatie wijzigt

Je vindt de partner van je leven? Je eerste kind wordt geboren? Geef dan zeker ook je werkgever een seintje! Want het is belangrijk dat we over de juiste gegevens beschikken, bijvoorbeeld om je waarborgen te bepalen.

Welke wijzigingen moet je melden?
 • Adreswijziging
 • Wijziging in de gezinssamenstelling: geboorte, adoptie, vertrek van een kind, …
 • Wijziging van de burgerlijke staat: wettelijk samenwonend, gehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar, …
 • Wijziging van het tewerkstellingsregime: part-time (tijdskrediet, ouderschapsverlof) of full-time tewerkstelling
 • Wijziging van begunstigden

Als je mentale ondersteuning nodig hebt

Je geluk is van kapitaal belang om je goed te voelen. Maar kopzorgen, stress of burn-out kunnen een aanslag plegen op je geestelijke en emotionele gezondheid. Met de NN Wellbeing Services heb je nu extra ondersteuning om mentale problemen aan te pakken. En zelfs om ze te voorkomen. Maak dus gerust preventief gebruik van deze diensten als je voelt dat je er nood aan hebt. Wist je trouwens al dat de NN Wellbeing Services er zijn voor heel je gezin, zolang je op hetzelfde adres woont?

Wanneer kan ik die service* gebruiken?

Je hoeft niet arbeidsongeschikt te zijn om van deze diensten te kunnen genieten. Wel moet je werkgever dit voorzien hebben in de groepsverzekering. Aarzel dus niet om contact op te nemen met jouw personeelsverantwoordelijke mocht je hierover vragen hebben.

* De NN Wellbeing Services zijn toegankelijk via de collectieve verzekering die een rente voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen niet afzonderlijk verkregen worden. Het aanbod diensten kan door NN Insurance Belgium nv gewijzigd of geschrapt worden. Je profiteert van deze diensten via een externe, onafhankelijke en professionele partner: Workplace Options (WPO). Afhankelijk van je situatie zal Workplace Options het geschikte pad voor jou uittekenen.

wellbeing moments
Als je een woning koopt of renoveert

Als je een woning koopt of renoveert

Een woning kopen of renoveren? Dankzij je groepsverzekering moet je je dromen niet uitstellen tot na je pensioen. Want wist je dat je een deel van de pensioenreserves die je hebt opgebouwd vandaag al kunt aanwenden?

Onroerend goed financieren via je groepsverzekering

Je kunt vóór je pensionering al een deel van de opgebouwde reserves opvragen en die gebruiken voor de verwerving, bouw, renovatie, herstelling of verbouwing van een onroerend goed dat belastbare inkomsten opbrengt in de Europese Economische Ruimte en waarvan je zelf eigenaar bent. Hou er wel rekening mee dat er intresten verschuldigd zijn op het vervroegd opgenomen gedeelte. Op het moment dat je met pensioen gaat, wordt het opgenomen voorschot afgetrokken van het uit te keren pensioenkapitaal.

Koppeling met een hypothecair krediet

Je kunt je contract ook in pand geven aan de bank waar je je hypothecair krediet hebt genomen. Je kredietverstrekker wordt dan de begunstigde van je groepsverzekering.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wens je meer informatie? Wil je weten hoeveel voorschot je kan opnemen en welke intresten verschuldigd zijn? Dan staan de medewerkers van Employee Benefits graag tot je dienst. Je kunt hen bereiken op eb@nn.be of op 02 650 72 72, en dat van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur.

Als je ziek wordt of een ongeval hebt

Wanneer komt de groepsverzekering tussen?

Is de waarborg voorzien en wordt de oorzaak gedekt? Zodra de wachttijd verlopen is en de arbeidsongeschiktheid medisch aanvaard werd, zal NN tussenkomen vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van minstens 25%.

Om deze tussenkomst te bepalen moeten we de medische situatie correct kunnen inschatten.

Hiervoor dient jouw werkgever ons enerzijds de volgende documenten te bezorgen:

 • De schadeaangifte, ingevuld door je werkgever  
 • De attesten van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de duur en graad van ongeschiktheid (vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot de vermoedelijke einddatum)
 • Een verklaring met de exacte datum van werkhervatting
Welke documenten moet jij ons bezorgen?

Deze documenten, samen met andere relevante bewijsstukken, mag je per mail opsturen naar customercare@nn.be.

Hoe verloopt de aangifte?

In deze folder lees je alles wat je moet weten om aangifte te doen. 

Wie beslist over de tussenkomst?

Na ontvangst van alle gevraagde documenten en de medische analyse van je dossier, beslist onze hoofdadviserende geneesheer of NN Insurance Belgium nv het schadegeval ten laste neemt.

Heb je nog vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met je hr-verantwoordelijke. Ook onze centrale klantendienst staat tot je dienst van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur. Bel ons op 02 650 78 40 of mail naar customercare@nn.be.

If you get ill or have an accident
When you retire

Als je met pensioen gaat

Ga je bijna met pensioen? Dan heb je vast heel wat plannen en dromen die je wil waarmaken. Maar misschien heb je ook nog vragen over die nieuwe fase in je leven …

Wanneer ontvang ik het kapitaal uit mijn groepsverzekering?

Alle premies van je groepsverzekering kapitaliseren tot het moment waarop je je wettelijk pensioen opneemt. Zo ook de eventuele persoonlijke bijdrage indien dit voorzien is in het contract. Wist je trouwens dat je de persoonlijke bijdrage in mindering kan brengen van je belastingen?

Momenteel bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, maar deze zal worden opgetrokken tot 67 in 2030. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het wettelijke pensioen vroeger opgenomen worden. Meestal wordt het aanvullende pensioen uitbetaald in kapitaal, maar je kunt het ook opvragen in de vorm van een rente.

Enkele weken voordat je groepsverzekeringscontract zijn eindvervaldag nadert en je met pensioen gaat, ontvang je van ons het kwijtschrift waarop je jouw geschatte eindkapitaal terugvindt. Dit bedrag is een voorlopige berekening, gebaseerd op de actuele gekende situatie. We vragen je om je contactgegevens te bevestigen, je bankrekeningnummer door te geven en een verklaring betreffende de wettelijke pensionering te bezorgen. Stuur zeker ook de bewijsstukken van je identiteit en bankrekening mee!

Zodra we alle documenten correct ingevuld ontvangen hebben, storten we je pensioenkapitaal op je rekening.

Moet ik belasting betalen op het eindkapitaal?

Het kapitaal dat je ontvangt wordt als volgt belast:

 • Ziekte- en invaliditeitsbijdrage (RIZIV-bijdrage): 3,55%. Deze bijdrage wordt ingehouden op het totale bruto kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage: tussen 0% en 2%. De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op het totale bruto kapitaal. Het percentage varieert tussen 0% en 2% en wordt bepaald door de grootte van het totale bruto kapitaal.
 • Bedrijfsvoorheffing: tussen 10% en 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen). De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling, en verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.
  • 10% op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer na 1 januari 1993 stortte.
  • 16,5% op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer vóór 1 januari 1993 stortte.
  • 16,5% op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies van de werkgever. Wanneer je actief blijft tot je 65ste, of wanneer je 45 jaar dienst hebt, verlaagt dit tarief tot 10% (+ gemeentelijke opcentiemen).

Meer weten?

Wordt je contract door je pensionering beëindigd?

Ja, noteer dat zodra het contract beëindigd is, je niet meer verzekerd bent in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Je kan wel het uitgekeerde pensioenbedrag gedeeltelijk of volledig herbeleggen.

Hoe zorg ik voor een goed inkomen na mijn pensionering?

Als je met pensioen gaat, valt je inkomen een stuk terug. Je wettelijke pensioen ligt immers beduidend lager dan je laatste brutoloon. Hoe dan ook zal je na je pensionering je spaargeld moeten aanspreken als je je levensstandaard wilt behouden. Maar hoe zorg je ervoor dat je bijkomende pensioenkapitaal je een leven lang comfort biedt?

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk om je pensioenkapitaal aan te wenden.

 1. Je investeert je bijkomende pensioenkapitaal en vult hiermee je maandelijkse inkomen aan. Wil je beleggen, dan vraag je je mogelijk af hoe je dat best doet. Een spaarrekening kan, maar levert tegenwoordig nagenoeg niets meer op. Een andere optie is om het geld te beleggen in beleggingsfondsen, bijvoorbeeld via onze tak 23-oplossingen.
  Meer weten
   
 2. Je kiest voor een levenslange rente en verzekert jezelf van een maandelijks inkomen. Je hele leven lang. NN heeft hiervoor een oplossing, namelijk Lifelong Income.
  Meer weten?
   

Als je overlijdt

Als je morgen plots overlijdt betekent dit naast een emotionele ook een financiële klap voor je familie. Je groepsverzekering kan dan de financiële zorgen verzachten. Je contract beschrijft standaard de volgorde van begunstigden. Dit zijn de personen die bij je overlijden het overlijdensbedrag ontvangen. Je kunt hiervan afwijken en zelf je begunstigden aanduiden

Wat gebeurt er bij overlijden?

Het contract, met alle waarborgen, wordt stopgezet en de wettelijke inhoudingen, eventuele kosten en andere sommen die aan NN of derden nog verschuldigd zouden zijn, worden verrekend (bv. aan de bank bij een inpandgave). Daarna storten we een overlijdenskapitaal aan de begunstigde(n) van je contract.

Meer weten, of de begunstigden in jouw contract wijzigen? Dan kan je terecht bij je hr-verantwoordelijke.

Hoe verloopt de aangifte?
 1. Na een eventueel overlijden verwittigen je nabestaanden de werkgever.
 2. Je werkgever brengt NN op de hoogte.
 3. Je nabestaanden bezorgen de overlijdensakte en het medische attest.
 4. We raadplegen de ontvangen documenten en vragen eventueel bijkomende documenten aan.
 5. Indien alles in orde is, volgt de vergoeding aan de begunstigde(n) van het contract.
Wat hebben we nodig van je nabestaanden?

Tijdens deze moeilijke periode wil NN je nabestaanden zo weinig mogelijk belasten. Daarom beperken we het administratieve luik tot een minimum. Toch hebben we een aantal documenten nodig:

 • De overlijdensakte, te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar de overledene woonde
 • Een ingevuld en ondertekend medisch attest

Deze documenten kunnen de nabestaanden mailen naar client@nn.be of per post sturen naar NN Insurance Belgium nv, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Afhankelijk van het soort contract kunnen bijkomende documenten nodig zijn.

when you pass away