NN Lifelong Income. Trakteer jezelf regelmatig op een stukje rente.

NN Lifelong Income - NL

Wil je een gegarandeerd aanvullend inkomen uit je opgebouwde kapitaal halen? Dan liggen de mogelijke oplossingen niet voor het rapen. En toch is dát precies wat wij je kunnen voorschotelen: een unieke oplossing die je een levenslange rente garandeert.
 

Bekijk de video

Is NN Lifelong Income interessant voor jou?

 • Je bent tussen 50 en 85 jaar oud, met verblijfplaats in België?
 • Je beschikt over een minimumkapitaal van € 50.000?
 • Je hebt het kapitaal niet onmiddellijk nodig en wilt er liever over beschikken in de vorm van een regelmatige rente, levenslang en gegarandeerd?

Zo, NN Lifelong Income kan een oplossing zijn voor jou.

Waarom heb je een rente nodig? Ontdek het hier!

Hoe werkt NN Lifelong Income?

GieterMet NN Lifelong Income beschik je over een gegarandeerde rente:

 1. Je investeert een unieke bruto premie van minimum € 50.000.
 2. Het bedrag van de premie en je leeftijd bij het intekenen gaan het bedrag bepalen van de gegarandeerde rente die je ontvangt.
 3. De gegarandeerde rente wordt levenslang uitbetaald, of je nu 80 of 110 jaar wordt.

Bijvoorbeeld: Je tekent in op 65 jaar. Bij een eenmalige brutopremie van € 100.000, na aftrek van 2% taks op de premies en 2% instapkosten, ontvang je een rente van € 220 per maand*, levenslang gewaarborgd en belastingvrij.
* Basisberekening : zie voetnoten

NN Lifelong Income op een concrete manier ...

Berekend op basis van
Het kapitaal dat je wilt beleggen
De maandelijkse rente die je wilt ontvangen
(minimum {{ round(parameters.minimumCapital) }})
(minimum {{ round(conversionMinimum) }})
Berekend op basis van een eenmalige brutopremie:
{{ round(capital) }}
Maandelijkse gegarandeerde rente:
Berekend op basis van de gewenste rente:
{{ round(payment) }}/ maand
Te beleggen minimumkapitaal:
{{ round(calculatedResult) }}

Details1

Geïnvesteerde brutopremie{{ round(capital) }}
Premietaks ({{ round(parameters.taxRate * 100, false) }}%){{ round(premiumTax(capital)) }}
Instapkosten voor de maatschappij ({{ round(parameters.companyTax * 100, false) }}%){{ round(companyTax(capital)) }}
Vergoeding tussenpersoon ({{ round(parameters.accessCommissionTax * 100, false) }}%){{ round(commissionTax(capital)) }}
Nettopremie{{ round(netCapital) }}
Omzettingspercentage{{ round(conversionTax * 100, false) }} %
Jaarlijkse rente{{ round(annualReturn) }}
Minimaal gegarandeerde maandelijkse rente{{ round(calculatedResult) }}
Gewenste maandelijkse rente{{ round(payment) }}
Jaarlijkse rente{{ round(annualReturn) }}
Omzettingspercentage{{ round(conversionTax * 100, false) }} %
Nettopremie{{ round(netCapital) }}
Premietaks ({{ round(parameters.taxRate * 100, false) }}%){{ round(premiumTax(capital)) }}
Instapkosten voor de maatschappij ({{ round(parameters.companyTax * 100, false) }}%){{ round(companyTax(capital)) }}
Vergoeding tussenpersoon ({{ round(parameters.accessCommissionTax * 100, false) }}%){{ round(commissionTax(capital)) }}
Te beleggen brutopremie{{ round(calculatedResult) }}

1Berekening veronderstellingen

Berekeningen op basis van een eenmalige brutopremie, een taks op de premie van 2% en 2% instapkosten.
De 2% instapkosten in het kader van de simulatie kunnen verschillen naargelang je contract. De instapkosten bedragen minimaal 0,5% en maximaal 3%. Ze omvatten 0,5% kosten voor de verzekeringsmaatschappij en maximaal 2,5% vergoeding voor je verzekeringstussenpersoon.
Gegarandeerde rente behalve bij een gedeeltelijke of volledige opname door de verzekeringnemer.
Deze simulatie is geen contractueel document. Bijgevolg kan de gebruiker er geen enkel recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt.
Toepassingstarieven op 01/10/2019

Dankzij de prestatie van het fonds kan je rente stijgen

Gedurende de duur van je contract wordt de nettopremie in een gediversifieerd Tak 23-fonds belegd. Dit vormt uw reserve.

Elk jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract, zal je rente gereëvalueerd worden in functie van de prestatie van het fonds en de evolutie van de reserve van je contract.

Het goede nieuws is dat je rente in geen geval zal dalen (tenzij je een gedeeltelijke opname doet).

 • Indien je reserve gestegen is, dan stijgt je rente
 • Indien je reserve lager ligt, blijft je rente onveranderd
 • Zelfs als je reserve uitgeput raakt, betalen we je rente levenslang uit

Met andere woorden: in elk geval zal je rente nooit dalen (behalve bij een gedeeltelijke opname). NN biedt je een garantie op de rente, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.

NN LifelongIncome NL

Je reserve is steeds beschikbaar en gaat niet verloren bij overlijden

NN Lifelong Income


In tegenstelling tot de meeste producten van het type 'lijfrente' blijft het saldo van de reserve van je NN Lifelong Income contract steeds beschikbaar.

Mocht je toch onvoorzien je beschikbare reserve willen aanspreken, dan kan dat onder voorwaarden

 • Op elk moment kan je een volledige opname doen van de beschikbare reserve
 • Na 8 jaar kan je een deel van de beschikbare reserve van het contract opnemen, op voorwaarde dat deze opname minimaal € 2.500 bedraagt en er na de opname minimaal € 2.500 in de reserve behouden blijft

Bij overlijden:

 • Bij je overlijden wordt de betaling van de rente stopgezet.
 • De begunstigden ontvangen het eventuele resterende saldo van de nog niet uitgekeerde reserve van het contract, vóór taksen en successierechten. Afhankelijk van de evolutie van het fonds, de periode waarin de rente werd ontvangen en de betaling van de kosten, kan het evenwel zijn dat de reserve van het contract herleid is tot nul.

Praktisch

NN Lifelong Income richt zich tot
 • natuurlijke personen tussen 50 en 85 jaar met verblijfplaats in België
 • die willen genieten van een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen die de vorm van een rente aanneemt
 • die over een minimumkapitaal van € 50.000 beschikken

NN Insurance Belgium nv verleent in principe geen beleggingsdiensten aan U.S Persons (zie voor meer informatie hierover de algemene voorwaarden). Daarenboven is NN Lifelong Income niet geregistreerd onder de Securities Act.

Minimum inleg
 • Eenmalige premie van minimaal € 50.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen)
 • Indien gehuwden of wettelijk samenwonenden dit product gelijktijdig onderschrijven, kunnen er 2 contracten van elk minimum € 25.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen) onderschreven worden
 • Heeft de verzekeringnemer al een NN Lifelong Income contract onderschreven, dan bedraagt het bedrag voor het nieuwe contract minimum € 25.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen)
Looptijd van het contract

Het contract wordt levenslang afgesloten en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of in geval van volledige vroegtijdige opname van de beschikbare reserve (op initiatief van de verzekeringnemer).

Periodiciteit van de rente

Je kiest zelf de periodiciteit van je rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Kosten en fiscaliteit

Kosten

 • Instapkost: minimum 0,5% en maximum 3% op de eenmalige storting, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen. Deze kosten omvatten 0,5% kosten voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 2,5% voor je verzekeringsbemiddelaar.
 • Kost levenslang gegarandeerde rente: 1,1% op jaarbasis op de basisreserve.
 • Beheerskosten van het interne fonds: 1,09% op de reserve op jaarbasis.
 • Beheerskosten van het onderliggende fonds: variabel, is maximum 1,49% op jaarbasis.
 • Opnamevergoeding: De vergoeding is niet verschuldigd in het geval van opzeg gedurende de wettelijke bedenktijd van 30 dagen. De vergoeding start na de bedenktijd en bedraagt op dat ogenblik 4,80% . Daarna daalt ze elke maand met 0,10% gedurende 48 maanden die erop volgen.

Voor meer details gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het Document met aanvullende precontractuele informatie te consulteren.

 

Fiscaliteit

 • Op de premie: taks van 2% op de gestorte premie.
 • Op de rente: je initiële rente wordt niet belast. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). Het fiscaal regime is vergelijkbaar in geval van opname of overlijden.
 • Bij overlijden: in geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbaar inkomen overeen met het positief verschil tussen de beschikbare reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte koopsom (na aftrek van taksen, maar voor instapkosten), verminderd met het niet-belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door NN Insurance Belgium nv uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrentes. Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde bij overlijden dient dit inkomen in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing.   

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

Tak 23 investeringsfonds

Tak 23 investeringsfonds

Gedurende de duur van je contract wordt het kapitaal in een gediversifieerd Tak 23 fonds belegd (NN Life Global Managed Volatility Fund II). Dat vormt je reserve. Het fonds zelf heeft als doelstelling een meerwaarde te realiseren via een diversificatie in verschillende financiële instrumenten. De activa worden geïnvesteerd in een fonds dat in wereldwijde aandelen en Europese obligaties belegt. Om de investeerder te beschermen tegen grote koersvariaties tijdens onstabiele periodes past het fonds een beheer van de onderliggende waarden toe teneinde de volatiliteit te controleren. Voor meer details daaromtrent kan je het Beheersreglement van het fonds raadplegen.

 

Inventariswaarde van het fonds

NN Insurance Belgium nv deelt die wekelijks mee. Deze NIW kan worden geraadpleegd op de website van NN Insurance Belgium nv (www.nn.be/nl/fondsenoverzicht).

Voornaamste risico’s

NN biedt je een garantie op de rente, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.

Solvabiliteitsrisico

Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de beschikbare reserve van het contract onzeker. NN Lifelong Income geniet geen bescherming van het ‘Bijzonder beschermingsfonds voor de deposito’s en de levensverzekeringen’.

Marktrisico

Dat is een algemeen risico voor alle types beleggingen. Het koersverloop van de roerende waarden wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die zelf worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.

Concentratierisico

Bij beleggingen in één specifieke geografische zone is het concentratierisico groter dan voor beleggingen die over verschillende geografische zones gespreid zijn. Het kapitaal is dus niet gewaarborgd.

Type van product en recht van toepassing

NN Lifelong Income is een levensverzekering van NN Insurance Belgium nv naar Belgisch Recht waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (Tak 23) en waarbij NN Insurance Belgium nv voorziet in de uitbetaling van een gegarandeerde levenslange lijfrente.

Heb je nog vragen?

Je makelaar geeft je graag advies.

 

Uitsluitingen en beperkingen

Hierbij de volledige uitleg over ons segmentatiebeleid

Dit product is in principe niet geschikt voor US Persons. NN Belgium nv handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie.

Ook interessant

Donation Care: vermijd successierechten op een handgift

Met de overlijdensverzekering Donation Care voorkom je onaangename financiële verrassingen.

NN Strategy Vrij Sparen in Tak 23 (niet-fiscaal)

Met een levensverzekering Tak 23 spaar je op jouw ritme en met uitzicht op een potentieel hoger rendement.

Niet tevreden?

Eventuele klachten met betrekking tot uw NN-contracten kun je richten aan:

 • hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 , 1060 Brussel - www.nn.be - E-mail : klachten@nn.be - T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie ;
 • hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. www.ombudsman.as - E-mail: info@ombudsman.as - T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

Voetnoten

* Berekeningen op basis van een eenmalige brutopremie, een taks op de premie van 2% en 2% instapkosten.
De 2% instapkosten in het kader van de simulatie kunnen verschillen naargelang je contract. De instapkosten bedragen minimaal 0,5% en maximaal 3%. Die omvatten 0,5% kosten voor de verzekeringsmaatschappij en maximaal 2,5% vergoeding voor je verzekeringstussenpersoon. Bijvoorbeeld, een eenmalige brutopremie van €100.000 komt overeen met een netto geïnvesteerde eenmalige premie van €96.078,43, na aftrek van 2% taks op de premie en 2% instapkosten.

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.