NN Lifelong Income

Trakteer jezelf regelmatig op een stukje rente.

Heb je wat kapitaal opgebouwd? Dan kan je dat gebruiken om een NN Lifelong Income contract te onderschrijven. Dat contract biedt je dan een levenslange rente. 

Vind een makelaar

Hoe werkt het?

 • Je investeert een unieke bruto premie van minimum €50.000 in een levensverzekeringsfonds.
 • Het bedrag van de premie en je leeftijd bij het intekenen bepalen het bedrag van de gegarandeerde rente die je ontvangt
 • De gegarandeerde rente wordt levenslang uitbetaald, of je nu 80 of 110 jaar wordt
 • Je kiest zelf de periodiciteit van je rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

 

Doelstelling

NN Lifelong Income streeft ernaar een regelmatig en gegarandeerd levenslang inkomen te genereren door te beleggen in het verzekeringsfonds NN Life Global Managed Volatility Fund II. Het verzekeringsfonds beoogt groei door een diversificatie in verschillende financiële instrumenten in combinatie met een volatiliteitsdoelstelling en een maximale investering van 60% in aandelen.Het verzekeringsfonds belegt in 1 onderliggende beleggingsfonds: BlackRock Global Managed Volatility Fund II. Om de beleggingsdoelstelling te behalen zal het fonds beleggen in diverse instrumenten. Het aandelen gedeelte van de portefeuille wordt belegd inaandelen van large caps overal ter wereld. Het vastrentend gedeelte van de portefeuille wordt belegd in overheidsobligaties van de eurozone en contant geld. 

Meer details: bekijk het Essentiële Informatiedocument en het Document Andere precontractuele informatie.

Voor wie?

Bij de inschrijving is de minimumleeftijd van de verzekeringnemer 18 jaar, de minimumleeftijd van de verzekerde bedraagt 50 jaar, de maximum leeftijd van de verzekerde is 85 jaar. De gebruikelijke verblijfplaats van de verzekeringnemer moet in België zijn. De beoogde retailbelegger beschikt over een minimaal te beleggen kapitaal van 50.000 euro en wil genieten van een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen dat de vorm van een rente aanneemt. Er is geen kapitaalbescherming en de retailbelegger is bereid om dit risico te dragen.

Voor wie niet?

NN Lifelong Income is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie.

Bereken jouw rente

Berekend op basis van
Het kapitaal dat je wilt beleggen
De maandelijkse rente die je wilt ontvangen
(minimum {{ round(parameters.minimumCapital) }})
(minimum {{ round(conversionMinimum) }})
Berekend op basis van een eenmalige brutopremie:
{{ round(capital) }}
Maandelijkse gegarandeerde rente:
Berekend op basis van de gewenste rente:
{{ round(payment) }}/ maand
Te beleggen minimumkapitaal:
{{ round(calculatedResult) }}

Details1

Geïnvesteerde brutopremie{{ round(capital) }}
Premietaks ({{ round(parameters.taxRate * 100, false) }}%){{ round(premiumTax(capital)) }}
Instapkosten voor de maatschappij ({{ round(parameters.companyTax * 100, false) }}%){{ round(companyTax(capital)) }}
Vergoeding tussenpersoon ({{ round(parameters.accessCommissionTax * 100, false) }}%){{ round(commissionTax(capital)) }}
Nettopremie{{ round(netCapital) }}
Omzettingspercentage{{ round(conversionTax * 100, false) }} %
Jaarlijkse rente{{ round(annualReturn) }}
Minimaal gegarandeerde maandelijkse rente{{ round(calculatedResult) }}
Gewenste maandelijkse rente{{ round(payment) }}
Jaarlijkse rente{{ round(annualReturn) }}
Omzettingspercentage{{ round(conversionTax * 100, false) }} %
Nettopremie{{ round(netCapital) }}
Premietaks ({{ round(parameters.taxRate * 100, false) }}%){{ round(premiumTax(capital)) }}
Instapkosten voor de maatschappij ({{ round(parameters.companyTax * 100, false) }}%){{ round(companyTax(capital)) }}
Vergoeding tussenpersoon ({{ round(parameters.accessCommissionTax * 100, false) }}%){{ round(commissionTax(capital)) }}
Te beleggen brutopremie{{ round(calculatedResult) }}

1Berekening veronderstellingen

Berekeningen op basis van een eenmalige brutopremie, een taks op de premie van 2% en 2% instapkosten.
De 2% instapkosten in het kader van de simulatie kunnen verschillen naargelang je contract. De instapkosten bedragen minimaal 0,5% en maximaal 3%. Ze omvatten 0,5% kosten voor de verzekeringsmaatschappij en maximaal 2,5% vergoeding voor je verzekeringstussenpersoon.
Gegarandeerde rente behalve bij een gedeeltelijke of volledige opname door de verzekeringnemer.
Deze simulatie is geen contractueel document. Bijgevolg kan de gebruiker er geen enkel recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt.
Toepassingstarieven op 19/09/2022
smile
VOORDELEN

Dankzij de prestatie van het levensverzekeringsfonds kan je rente stijgen

Elk jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract, wordt je rente gereëvalueerd. Is je reserve gestegen, dan stijgt je rente.

Het goede nieuws is dat je rente in geen geval zal dalen, tenzij je een gedeeltelijke opname doet.
Zelfs als je reserve uitgeput raakt, betalen we je rente levenslang uit. NN biedt je een garantie op de rente, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.
 

Je reserve is altijd beschikbaar

De reserve van je NN Lifelong Income contract blijft altijd beschikbaar. Wil je onvoorzien toch je beschikbare reserve  aanspreken, dan kan dat onder voorwaarden.

Een volledige opname van de beschikbare reserve kan op elk moment

Na 8 jaar kan je een deel van de beschikbare reserve van het contract opnemen, op voorwaarde dat deze opname minimaal € 2.500 bedraagt en er na de opname minimaal € 2.500 in de reserve behouden blijft

 

Je eventuele reserve in geval van overlijden gaat niet verloren

Bij je overlijden wordt de betaling van de rente stopgezet.
De begunstigden ontvangen de eventuele resterende reserve van het contract. Afhankelijk van de evolutie van het fonds, de periode waarin de rente werd ontvangen en de afhouding van de kosten, kan het evenwel zijn dat de reserve van het contract herleid is tot nul.

 

Mogelijkheid tot vermogensstructurering

Je kan ook een NN Lifelong Income contract onderschrijven in het kader van een schenking met een last onder de vorm van een rente. Met deze formule kan de schenker een schenking doen, waarbij wordt aangegeven dat het bedrag moet worden geïnvesteerd in een NN Lifelong Income contract, waarbij de schenker een gegarandeerde rente levenslang kan behouden. Hoe werkt het?

Jij, de begunstigde (= begunstigde van de schenking), bent de verzekeringnemer van het contract en de begunstigde in geval van leven of overlijden van de verzekerde. De verzekerde van het contract is de schenker. In jouw hoedanigheid van verzekeringnemer wordt de rente uit het NN Lifelong Income contract op uw rekening gestort, maar jij moet deze rente (of een deel ervan) vervolgens doorstorten aan de schenker (de verzekerde), conform de schenkovereenkomst met last.

Bij overlijden van de schenker ontvang jij de reserve van het contract.

Voor meer informatie hierover raadpleeg de brochure “NN Lifelong Income  is een oplossing voor jouw vermogensstructurering” en uw verzekeringstussenpersoon.

exlamation
RISICO'S

Je hebt een garantie op een rente, maar je kapitaal is niet gewaarborgd. Hou rekening met deze risico’s:

Voornaamste risico’s van het verzekeringsfonds, die volledig gedragen worden door de verzekeringsnemer.

Solvabiliteitsrisico

Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de beschikbare reserve van het contract onzeker. NN Lifelong Income geniet geen bescherming van het ‘Bijzonder beschermingsfonds voor de deposito’s en de levensverzekeringen’.

Marktrisico

Dat is een algemeen risico voor alle types beleggingen. Het koersverloop van de roerende waarden wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die zelf worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.

Kapitaalrisico

Alle financiële beleggingen houden een element van risico in. Daarom zullen de waarde van de belegging en de inkomsten uit de belegging variëren en kan het initiële beleggingsbedrag niet worden gegarandeerd.

Valutarisico

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen afneemt of toeneemt. Fluctuaties kunnen bijzonder uitgesproken zijn in het geval van een fonds met een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen. De belastingniveaus en -basis kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Volatiliteitsrisico

Er is geen garantie dat het fonds naar verwachting zal presteren en binnen de aangegeven volatiliteitstoleranties zal blijven. Het feit dat het fonds binnen de aangegeven volatiliteitstoleranties blijft, garandeert geen positieve prestaties. Het volatiliteitsmanagement kan het effect van een daling van de marktprijzen verminderen, maar kan ook het effect van stijgingen van de marktprijzen matigen. Wanneer de markten volatiel zijn, zal het beheer van de volatiliteit binnen de toleranties vereisen dat de assetallocatie van het fonds vaker dan normaal wordt gewijzigd. De kosten van de transacties die nodig zijn om deze veranderingen tot stand te brengen, worden gedragen door het fonds en kunnen van invloed zijn op het rendement.

Specifieke risico’s

Financiële markten, tegenpartijen en dienstverleners: De insolventie van instellingen die diensten verlenen, zoals het bewaren van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan financieel verlies.

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Fiscaliteit

 • Je betaalt een taks van 2% op de gestorte premie.
 • Je initiële rente wordt niet belast. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). Het fiscaal regime is vergelijkbaar in geval van opname of overlijden.
 • Bij overlijden: in geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbaar inkomen overeen met het positief verschil tussen de beschikbare reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte koopsom. Dat is na aftrek van taksen, maar voor instapkosten, verminderd met het niet-belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door NN Insurance Belgium nv uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrentes. Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde bij overlijden dient dit inkomen in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing.   
 • Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

Kosten en premie

Premie

 • Je betaalt een eenmalige premie van minimaal € 50.000 bruto vóór aftrek van kosten en taksen
 • Gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan kunnen er 2 contracten van elk minimum € 25.000 bruto vóór aftrek van kosten en taksen onderschreven worden
 • Heb je als verzekeringnemer al een NN Lifelong Income contract onderschreven? Dan bedraagt het bedrag voor het nieuwe contract minimum € 25.000 bruto vóór aftrek van kosten en taksen

Kosten

 • Instapkost: minimum 0,5% en maximum 3% op de eenmalige storting, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen. Deze kosten omvatten 0,5% kosten voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 2,5% voor je verzekeringsbemiddelaar.
 • Kost levenslang gegarandeerde rente: 1,1% op jaarbasis op de basisreserve.
 • Beheerskosten van het levensverzekeringsfonds fonds: 1,09% op de reserve op jaarbasis.
 • Beheerskosten van het onderliggende beleggingsfonds: variabel, is maximum 1,49% op jaarbasis.
 • Opnamevergoeding: De vergoeding is niet verschuldigd in het geval van opzeg gedurende de wettelijke bedenktijd van 30 dagen. De vergoeding start na de bedenktijd en bedraagt op dat ogenblik 4,80% . Daarna daalt ze elke maand met 0,10% gedurende 48 maanden die erop volgen.

Meer details: bekijk het Essentiële Informatiedocument en het Document Andere precontractuele informatie + SFDR.

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om het  Essentiële-Informatiedocument & Document Andere Precontractuele Informatie te lezen voordat u een NN Lifelong Income contract koopt, onderschrijft, accepteert, ondertekent of opent;

Algemene Voorwaarden NN Lifelong Income
Beheersregelement NN Lifelong Income
Essentiële-Informatiedocument NN Lifelong Income

Wettelijke info

 • Product: NN Lifelong Income is een levensverzekering van NN Insurance Belgium nv, gevestigd in België naar Belgisch Recht waarvan het rendement gekoppeld is aan een levensverzekeringsfonds (Tak 23) en waarbij NN Insurance Belgium nv voorziet in de uitbetaling van een gegarandeerde levenslange lijfrente.
   
 • Bij de inschrijving is de minimumleeftijd van de verzekeringsnemer 18 jaar, de minimumleeftijd van de verzekerde bedraagt 50 jaar, de maximum leeftijd van de verzekerde is 85 jaar. De gebruikelijke verblijfplaats van de verzekeringnemer moet in België zijn. De beoogde retailbelegger beschikt over een minimaal te beleggen kapitaal van 50.000 euro en wil genieten van een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen dat de vorm van een rente aanneemt. Er is geen kapitaalbescherming en de retailbelegger is bereid om dit risico te dragen.
   
 • Gedurende de duur van je contract wordt het kapitaal in een gediversifieerd Tak 23 levensverzekeringsfonds belegd (NN Life Global Managed Volatility Fund II). Dat vormt je reserve. Het levensverzekeringsfonds zelf heeft als doelstelling een meerwaarde te realiseren via een diversificatie in verschillende financiële instrumenten in combinatie met een volatiliteitsdoelstelling en een maximale investering van 60% in aandelen. De activa worden geïnvesteerd in een onderliggende beleggingsfonds dat in wereldwijde aandelen en Europese obligaties belegt. Om de investeerder te beschermen tegen grote koersvariaties tijdens onstabiele periodes past het fonds een beheer van de onderliggende waarden toe teneinde de volatiliteit te controleren. Voor meer details daaromtrent kan je het Beheersreglement van het verzekeringsfonds raadplegen.
   
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
   
 • Looptijd: Het contract wordt levenslang afgesloten en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of in geval van volledige vroegtijdige opname van de beschikbare reserve (op initiatief van de verzekeringnemer).
   
 • Om kennis te nemen van de prestatiescenarios en de samenvattende risico-indicator (SRI) consulteert u het Essentiele Informatie Document.

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.