NN Scala Invest (Vrij beleggen in TAK 23)

NN Scala Invest (Vrij beleggen in TAK 23)

Met een levensverzekering in tak 23 beleg je op jouw ritme, met potentieel een hoger rendement. Je geniet van de flexibiliteit en de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract.

Vind een makelaar

Levensverzekering tak 23: beleg op jouw ritme

check

Beleggen met de flexibiliteit van een levensverzekering

check

Kies uit een brede waaier aan onderliggende beleggingsfondsen die het best bij jou passen

check

Bescherm jezelf, je partner en kinderen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden

Doelstelling

Scala Invest  is een individueel levensverzekeringsproduct tak 23 waarin

 • je belegt op je eigen ritme om zo een potentieel hoger rendement op langere termijn te bekomen;
 • het kapitaal op elk ogenblik opgevraagd kan worden;
 • de verzekeringsnemer geniet van de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract; met name wat betreft de aanduiding van de begunstigde van zijn keuze;
 • een bijkomende bescherming tegen de financiële gevolgen in geval van arbeidsongeschiktheid en optioneel overlijden voorzien is.


Meer details zijn terug te vinden in  het Essentiële Informatiedocument, Document met aanvullende precontractuele informatie en het Beheersreglement. 

Voor wie ?

Dit product is bestemd voor de particuliere belegger die:

 • bij onderschrijving de minimumleeftijd van 18 jaar en de maximale leeftijd van 62 jaar heeft;
 • bereid is financiële risico’s (in de vorm van waardeschommelingen van het rendement) te nemen om zo een potentieel hoger rendement te bekomen;
 • geïnteresseerd is in een bijkomende bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden (optioneel);
 • een beleggingshorizon van minstens 5 jaar heeft.

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt voor de particulier belegger die:

 • niet bereid is financiële risico’s (in de vorm van waardeschommelingen van het rendement) te nemen om zo een potentieel hoger rendement te bekomen;
 • gekwalificeerd kan worden als “US Person”. Scala Invest is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC). Klik hier voor meer informatie.
smile
VOORDELEN
 • Periodiek beleggen, al vanaf 100 euro per maand

  Beleg op jouw ritme: al vanaf 100 euro per maand kan je periodiek beleggen. Of je kan ook eenmalig storten door een minimum bedrag van 1 200 euro te beleggen.

 

 • De flexibiliteit van een levensverzekering

  Scala Invest is een individueel levensverzekeringscontract tak 23 zonder fiscale voordelen, waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

  - Je kiest vrij de verzekerde en begunstigde(n) bij leven en bij overlijden
  - Je betaalt geen roerende voorheffing op de verzekerde bedragen
  - Na een adequate analyse door uw makelaar van uw beleggersprofiel, kan je de fondsen uit ons fondsengamma kiezen die het best bij je passen.

 

 • Potentieel hoger rendement 

 

 • Tak 23: geen kapitaalgarantie, een brede waaier aan fondsen om te kunnen beantwoorden aan jouw persoonlijk risicoprofiel.
 • Drip Switch: met deze financiële optie kan je het mogelijk financieel verlies verbonden aan de timing van een premiebetaling beperken.

Je makelaar zal je beleggersprofiel bepalen op basis van de informatie die je hem verstrekt. Deze aanpak is is essentieel om verstandig te beleggen.

 • Risicodekkingen

De risicodekkingen Overlijden en Premievrijstelling in geval van Arbeidsongeschiktheid geven je meer financiële zekerheid. Deze vullen het inkomensverlies van je nabestaande of van jezelf deels op als je plots wegvalt door overlijden of door ziekte of ongeval, en beperken de impact op het gezinsinkomen. Standaard is de risicodekking Premievrijstelling in geval van Arbeidsongeschiktheid in uw contract voorzien. De risicodekking Overlijden is een optionele dekking.

Lees meer over de risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid.

exlamation
RISICO'S
 • Bij tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Je rendement wordt bepaald door de prestaties van de onderliggende fondsen binnen je contract. Het hangt dus af van de schommelingen op de financiële markten.
   
 • Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.
  Er is geen recht op winstdeelname.

Je makelaar zal je beleggersprofiel bepalen op basis van de informatie die je hem verstrekt. Deze aanpak is essentieel om verstandig te beleggen.

 

Fiscaliteit

 • Het betreft een levensverzekeringsproduct zonder fiscaal voordeel
 • Je betaalt geen roerende voorheffing op de verzekerde bedragen
 • Premietaks van 2% op elke storting

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

 

Premies

 • Periodieke premie: minimum 100 euro per maand;
 • Eenmalige premie: minimum van 1 200 euro.

Wat meer info over Fondsen

Je hebt bij Scala Invest de keuze uit verschillende onderliggende beleggingsfondsen, binnen een open architectuur.

Meer weten? -> Lees onze rubriek Fondsen op deze site.

Elk onderliggend tak 23 beleggingsfonds, afhankelijk van zijn aard en het soort activa waarin het belegt, behoort tot een specifieke risicoklasse op een schaal van 1 tot 7 (waarbij klasse 7 het hoogste risico inhoudt). Deze risicoklasse geeft de volatiliteit weer van het fonds, m.a.w. de potentiële op- en neerwaartse schommelingen van zijn netto-inventariswaarde. De risicoklasse van een fonds kan veranderen in de tijd.
 
Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste Tak 23 risico's:

 • Tegenpartijrisico: Het onderliggende fonds kan verlies lijden in het geval dat de tegenpartij onbekwaam is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
 • Vereffeningsrisico: Bepaalde waardepapieren kunnen op een bepaald ogenblik in tijd moeilijk verkoopbaar worden op korte termijn of moeten verkocht worden met verlies.
 • Beheerrisico: Tijdens abnormale bewegingen op de markt kunnen de gebruikelijke beheertechnieken van een beleggingsfonds inefficiënt of ongunstig blijken.
 • Risico door afwijkende instrumenten: Bepaalde instrumenten die een afwijking vertonen kunnen een verhoging van de volatiliteit van het onderliggende fonds veroorzaken of de samenstelling blootstellen aan verliezen groter dan de prijs van deze afwijkende instrumenten.
 • Operationele risico’s: Op alle markten, en meer bepaald de nieuwe markten, kunnen onderliggende fondsen een gedeelte of het volledige kapitaal verliezen door onbekwaam beheer van activa, fraude, corruptie, politieke bewegingen of andere onwenselijke evenementen.

Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we je naar de respectievelijke informatiefiches per fonds beschikbaar op de websites van de onderliggende fondsen.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 0,25%
 • Instapkosten aanvullende waarborgen: 2%
 • Commissie: maximum 5%
 • Beheerskosten maximum 0,96% op jaarbasis
 • Switch (wijziging) van beleggingsvorm: 1x per jaar gratis, vervolgens per bijkomende wijziging: 37,18 euro de eerste keer, 111,55 euro de tweede keer en 185,92 euro vanaf de derde keer, op het bedrag van de switch.
 • Uitstapkosten:
  • 5% op de reserve
  • Degressief met 1% in de laatste 5 jaar tot de 67ste verjaardag van de verzekeringsnemer
  • Vanaf de 67e verjaardag van de verzekeringnemer zijn er geen afkoopkosten van toepassing

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan!

Vind een makelaar

 

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om het  Essentiële-Informatiedocument & Document Andere Precontractuele Informatie te lezen voordat u een Scala Invest contract onderschrijft, accepteert, ondertekent of opent;

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

Algemene voorwaarden
Document met aanvullende precontractuele informatie - algmeen
Document met precontractuele informatie duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Essentiële informatiedocument (EID / KID)
Beheersreglement
NN Strategy & Scala Invest - Presentatie van de prestaties in het verleden

Wettelijke info

 • Scala Invest is een niet-fiscaal individueel levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan tak 23 beleggingsfondsen zonder kapitaalsgarantie. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Toepasselijk recht: het Belgisch recht
 • Looptijd: de looptijd is onbepaald, maar de verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om vrij een einddatum te voorzien. De vervaldag van het product wordt bepaald door de verzekeringnemer NN Insurance Belgium kan het contract niet eenzijdig opzeggen. Het contract loopt af bij de volledige afkoop door de verzekeringnemer, op de vervaldag of bij het overlijden van de verzekerde voor de vervaldag.
 • Voor je als klant intekent op het product Scala Invest is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
 • Dit produt heeft bepaalde uitsluitingen en beperkingen. Dit product is niet geschikt voor US Persons, inclusief Amerikaanse burgers. NN Insurance Belgium handelt niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie. 
   

Heb je klachten over je Scala Invest contract? Dan kan je in eerste instantie terecht bij NN Insurance Belgium, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail  naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

 

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.