NN Strategy niet-fiscaal (Vrij beleggen in TAK 23)

NN Strategy  niet-fiscaal (Vrij beleggen in TAK 23) 

Met een levensverzekering Tak 23 beleg je op jouw ritme, met potentieel een hoog rendement. Je geld blijft beschikbaar en je geniet de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract.

Vind een makelaar

Levensverzekering tak 23: beleg op jouw ritme

check

Beleggen met de flexibiliteit van een levensverzekering

check

Mogelijk hoog rendement op langere termijn

check

Periodiek beleggen mogelijk, vanaf 100 euro per maand

Volg je contracten op in de NN connect-app

Wist je dat je vanaf nu ook je NN Strategy contract(en) kan opvolgen in de NN connect app? 

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar

Meer informatie over NN Connect

smile
VOORDELEN
 • Periodiek beleggen, al vanaf 100 euro per maand

  Beleg op jouw ritme
  Al vanaf 100 euro per maand kan je periodiek beleggen. Of je kan ook eenmalig storten door een minimum bedrag van 2 500 euro te beleggen. Daarna kan je vrije bijstortingen doen vanaf 500 euro.
   
 • De flexibiliteit van een levensverzekering

  NN Strategy Tak 23 is een individueel levensverzekeringscontract Tak 23 zonder fiscale voordelen, gekoppeld aan beleggingsfondsen

  - Je kiest vrij de verzekerde en begunstigde(n)
  - Je betaalt geen roerende voorheffing
  - Je kiest zelf de fondsen die het best bij je beleggersprofiel passen. Bespreek dit zeker met je makelaar.

Meer weten over onze fondsen? Raadpleeg dan ons fondsenoverzicht.

 • Potentieel hoog rendement 

Je premies worden geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Daarmee heb je op lange termijn mogelijk uitzicht op een potentieel hoog.

 • Opties voor een evenwichtige investering

Met NN Strategy Tak 23 kan je voor verschillende opties kiezen om (een deel van) je spaargeld veilig te stellen, je verliezen te beperken of evenwicht in je investering te behouden.

Per jaar geniet je sowieso van een gratis switch tussen fondsen.

Lees er alles over: Opties voor fondsen NN Strategy

Bepaal met je makelaar wat je beleggersprofiel is en welke opties interessant zijn voor jouw investering en je profiel. Dit is essentieel om verstandig te beleggen.

exlamation
RISICO'S
 • Bij Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Je rendement wordt bepaald door de prestaties van de fondsen binnen je contract. Het hangt dus af van de schommelingen op de beurs.
   
 • Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, is daar een financieel risico aan verbonden. Dat risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.
  Er is geen recht op winstdeelname.

 

 • Solvabiliteitsrisico: De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
   
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om (illiquide) activa te verkopen wanneer nodig.
   
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
   
 • Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
   
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
   
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

 

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dat is essentieel om verstandig te beleggen.

Doelstelling

NN Strategy vrij beleggen is een levensverzekering TAK 23 waarin je belegt op eigen ritme voor een potentieel hoog rendement op langere termijn. Het geld blijft beschikbaar en men geniet van de voordelen verbonden aan een levensverzekeringscontract. NN Strategy vrij beleggen is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een belegging voor minstens 5 jaar. Het contract voorziet in een uitkering bij leven en bij overlijden.

Meer details zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden, het Beheersreglement, Essentiële Informatiedocument, Document met aanvullende precontractuele informatie algemeen, Document met precontractuele informatie duurzaamheid en Web info duurzaamheid.

Voor wie ?

Bij onderschrijving is de minimumleeftijd van de verzekeringnemer 18 jaar en de maximale leeftijd 85 jaar en 364 dagen. De wettelijke verblijf-plaats van de verzekeringnemer moet in België zijn. De beoogde retailbelegger moet kennis hebben van en ervaring hebben met een levensverzekering tak 23 en beleggingsverlies (kapitaal) kunnen dragen. NN Strategy vrij beleggen is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een belegging voor minstens 5 jaar. NN Strategy voorziet in een uitkering bij leven en bij overlijden. 

Voor wie niet ?

NN Strategy is niet onderworpen aan de regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (USA) inzake het verhandelen van effecten, noch aan het toezicht van de Amerikaanse financiële toezichthouder “Securities and Ex-change Commission” (SEC).  Om deze reden zijn verrichtingen die verbonden zijn met beleggingsfondsen (de zogenaamde tak 23-producten en - dekkingen) niet geschikt of bestemd voor of ten gunste van personen die in de ruime zin als “US Person” kunnen worden gekwalificeerd. Klik hier voor meer informatie.

Wat meer info over Fondsen

Je hebt bij NN Strategy Tak 23 de keuze uit verschillende beleggingsfondsen, binnen een open architectuur. Je kan naast fondsen van NN Asset Management ook inzetten op de fondsen van bekende fondsenbeheerders.

Meer weten? -> Lees onze rubriek Fondsen op deze site.

Ieder Tak 23 beleggingsfonds, afhankelijk van zijn aard en het soort activa waarin het belegt, behoort tot een specifieke risicoklasse op een schaal van 1 tot 7 (waarbij klasse 7 het hoogste risico inhoudt). Deze risicoklasse geeft de volatiliteit weer van het fonds, m.a.w. de potentiële op- en neerwaartse schommelingen van zijn netto-inventariswaarde. De risicoklasse van een fonds kan veranderen in de tijd.
 
Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste Tak 23 risico's. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we je naar de respectievelijke informatiefiches per fonds beschikbaar op de websites van de onderliggende fondsen.

• Tegenpartijrisico: Het onderliggende fonds kan verlies lijden in het geval dat de tegenpartij onbekwaam is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
• Vereffeningsrisico: Bepaalde waardepapieren kunnen op een bepaald ogenblik in tijd moeilijk verkoopbaar worden op korte termijn of moeten verkocht worden met verlies.
• Beheerrisico: Tijdens abnormale bewegingen op de markt kunnen de gebruikelijke beheertechnieken van een beleggingsfonds inefficiënt of ongunstig blijken.
• Risico door afwijkende instrumenten: Bepaalde instrumenten die een afwijking vertonen kunnen een verhoging van de volatiliteit van het onderliggende fonds veroorzaken of de samenstelling blootstellen aan verliezen groter dan de prijs van deze afwijkende instrumenten.
• Operationele risico’s: Op alle markten, en meer bepaald de nieuwe markten, kunnen onderliggende fondsen een gedeelte of het volledige kapitaal verliezen door onbekwaam beheer van activa, fraude, corruptie, politieke bewegingen of andere onwenselijke evenementen.

Fiscaliteit

 • Het gaat hier om niet-fiscaal beleggen
 • Je betaalt geen roerende voorheffing
 • Premietaksen:
  • 2% voor natuurlijke personen
  • 4,4% voor rechtspersonen

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

 

Kosten en premies

Premies

- Periodieke premie: minimum 100 euro per maand
- Eenmalige premie; minimum van 2500 euro. Daarna kun je vrije bijstortingen doen vanaf 500 euro.

Kosten

Eenmalige kosten:

 • Instapkosten: Maximaal 4,5% op alle premies:  0,5%  voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 4% voor je verzekeringsbemiddelaar.
 • Uitstapkosten:
  • Er zijn geen uitstapkosten indien de som van de afkoopbedragen niet groter is dan 10% van de waarde van het contract.
  • Op het gedeelte boven de 10% betaal je uitstapkosten van 4,8%. Die nemen af met 0,1% per verstreken maand, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het contract.
  • Vanaf het 5e jaar zijn er geen uitstapkosten meer

Beheerskosten:

 • Maximum 0,96% per jaar. Ze worden onttrokken op de eenheidswaarde bepaald door de fondsbeheerder.

Volg je contract(en) op in de NN Connect-app

 • Raadpleeg altijd en overal je vermogen
 • Bekijk je transacties
 • Vind meteen de contactgegevens van je makelaar


 

Meer informatie over NN Connect

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan.

Vind een makelaar

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Algemene Voorwaarden, het Beheersreglement, Essentiële Informatiedocument, Document met aanvullende precontractuele informatie algemeen, Document met precontractuele informatie duurzaamheid en Web info duurzaamheid te lezen voordat u een NN Strategy contract koopt, onderschrijft, accepteert, ondertekent of opent;

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

Algemene voorwaarden
Document met aanvullende precontractuele informatie - algemeen
Document met precontractuele informatie duurzaamheid
Essentiële informatiedocument (EID / KID)
Beheersreglement
NN Strategy & Scala Invest - Presentatie van de prestaties in het verleden

Wettelijke info

 • NN Strategy niet-fiscaal is een levensverzekering samengesteld uit beleggingen, gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalsgarantie. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
   
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
   
 • Looptijd: de vervaldag van het product wordt bepaald door de verzekeringnemer. Die bedraagt in principe minimum 5 jaar, maar mag niet langer duren dan de 120e verjaardag van de verzekerde. NN kan het contract niet eenzijdig opzeggen. Het contract loopt af bij de volledige afkoop door de verzekeringnemer, op de vervaldag of bij het overlijden van de verzekerde voor de vervaldag.
   
 • Voor je als klant intekentop het product NN Strategy is het van belang de documentatie over dit specifieke product door te nemen. Zie de documenten onder “Belangrijke documenten” op deze pagina.
   
 • Uitsluitingen en beperkingen: Voor dit product is het Tak 23-luik niet geschikt voor US Persons. NN Belgium handelt met betrekking tot het Tak 23-luik niet onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Klik hier voor meer informatie. 
   

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.