Wat brengt 2019 voor Employee Benefits?

Wat verandert er op wettelijk vlak in 2019 in EB?

News Employee Benefits

1. Portability richtlijn en impact bestaande klanten

Deze richtlijn, intussen omgezet in nationale wetgeving, schaft zowel de aansluitingsleeftijd als de wachttijd voor de verwerving van de aanvullende pensioenrechten af vanaf 1 januari 2019. Zo worden werknemers binnen de Europese Unie beter beschermd op het vlak van aanvullende pensioenopbouw.

In de week van 17 december 2018 informeren wij onze betrokken klanten over de weerslag van deze wet op hun groepsverzekeringsplan. Op NN Lifenet/ My Documents vindt u een lijst terug van uw betrokken klanten.

Klik hier voor een voorbeeld van de klantenbrief (met een overzicht van de wijzigingen en enkele concrete voorbeelden).
Klik hier voor een voorbeeld van het aanhangsel aan het reglement.

 

2. Wijninckx bijdrage

Vanaf 2019 is er een nieuwe regeling voor de betaling van de Wijninckx-bijdrage van kracht. Dit houdt in dat deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% verschuldigd is, indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt. In dat geval wordt er 3% geheven op de “rendement gecorrigeerde” reserve-aangroei van alle 2e-pijlervoordelen. Ter herinnering, vroeger werd deze bijdrage geheven op het premiegedeelte dat een bedrag van 30.000 euro op jaarbasis overschreed.

Klik hier voor meer details en voorbeelden.

 

3. Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociaal karakter van de aanvullende pensioenen en versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de rustpensioenen

Deze wet van 18 december 2015 bepaalt dat de uitkering van het aanvullend pensioen samenvalt met de effectieve ingang van het wettelijk pensioen. Onze klanten werden al op de hoogte gebracht bij het invoeren van deze nieuwe maatregel en de pensioenreglementen werden vorig jaar formeel via mailing aangepast.

Als gevolg hiervan zal vanaf 2019 voor elke nieuwe aangeslotene de eindleeftijd minstens gelijk zijn aan de wettelijke pensioenleeftijd. We zijn in dit verband bezig om de pensioenplannen van onze betrokken klanten hierop aan te passen in onze back-office. Het is evenwel niet uitgesloten dat de eindleeftijd bij sommige nieuwe aansluitingen toch nog lager is dan de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is een tijdelijke situatie die in de loop van de volgende maanden zal rechtgezet worden.

Wat brengt 2019 voor het EB-gamma bij NN ?

News Employee Benefits

1. Harmonisatie van de cafetariaplannen Scala corporate en Multiplan vanaf 1 februari 2019 voor nieuwe contracten met het oog op een eenvoudig aanbod met strategische focus

 1. Betekenisvolle standaard: is een optie van waarborgen die systematisch wordt aangeboden binnen het cafetariaplan. De inhoud kan niet veranderd worden en is toegankelijk voor alle aangeslotenen ongeacht hun gezondheidstoestand. Voortaan hebben al onze cafetariaplannen (inclusief Alto cash balance) dezelfde verbeterde betekenisvolle standaard.

  Wat bedraagt deze betekenisvolle standaard?

  Risico ? Betekenisvolle standaard ?
  Kapitaal bij overlijden 100% procent van het brutojaarsalaris geplafonneerd tot een salaris van 100.000 euro
  Rente bij arbeidsongeschiktheid 10% procent van het brutojaarsalaris geplafonneerd tot een salaris van 50.000 euro vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van 25%

   

 2. Het uniformiseren van alle minimum premies en beheerskosten tak 21/23/44 in EB als volgt:

  Kosten & minimum premies Tak 21 (*) Tak 23 Tak 44
  Instapkosten 4,5% 1,5% 4,5% op premie in tak 21 en 1,5% op premie in tak 23
  Minimum premie per reglement 5000 euro/jaar 5000 euro/jaar 5000 euro/jaar
  Minimum premie  per reglement in geval van een kapitaal bij overlijden en/of een arbeidsongeschiktheidsrente, opgenomen in het contract /plan (**) 3000 euro/jaar 3000 euro/jaar 3000 euro/jaar
  Gemiddelde minimum premie per aangeslotene 840 euro 840 euro 840 euro

  (*) Bonusplannen in tak 21 zijn niet meer mogelijk.

  (**) Bij cafetariaplannen volstaat het dat deze waarborgen bij de keuzemogelijkheden zijn voorzien.

  Voortaan kan Multiplan ook afgesloten worden voor contracten met minder dan 25 aangeslotenen voor zover de minimum premies nageleefd worden.

   

 3. De 80%-regel: actualisatieregels bij de bepaling van de maximaal toegelaten premie

  • Voor vastebijdrageplannen tot en met 10 aangeslotenen en bonusplannen (ongeacht het aantal deelnemers): we berekenen de actualisatie van het maximaal op te bouwen pensioenkapitaal met de interestvoet van de WAP-garantie (op het moment van de berekening), zonder toepassing van een vermindering voor winstdeelname.
  • Voor cash balanceplannen (Alto cash balance tot en met 10 aangeslotenen en Alto bonus ongeacht het aantal deelnemers) gebeurt deze actualisatieberekening met de interestvoet bepaald in het reglement, met als minimum deze van de WAP-garantie.

   Voor de overige plannen (meer dan 10 deelnemers) verandert er niets. De controle gebeurt zoals vroeger globaal op planniveau.

 

Offertes, opgemaakt vóór 1 februari 2019 en gerealiseerd binnen de geldigheidsduur van de offerte, blijven genieten van de vroegere voorwaarden.

 

2. Wet tot instelling van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Via de wet tot instelling van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) voorziet de wetgever opnieuw in een uitbreiding van de 2e pensioenpijler. Met dit initiatief wil de regering werknemers zonder of met een laag aanvullend pensioen de kans geven om op eigen initiatief een extra pensioenpotje met fiscaal voordeel aan te leggen.

De enige verplichting die de werkgever heeft, is dat hij de premie, die de werknemer wenst te storten, moet afhouden van het loon. De wet voorziet ook in de mogelijkheid om als werkgever een raamakkoord te sluiten met een pensioeninstelling. De werknemer is evenwel volledig vrij hiervan gebruik te maken of niet.

Het voorakkoord werd voorgelegd aan de Kamer maar nog niet gestemd. Drie maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad zal de wet in werking treden. Wij houden u verder op de hoogte.

Klik hier voor meer info over deze wet.

 

3. Aankondiging werkzaamheden nieuw tarief overlijden

NN onderzoekt momenteel of het gehanteerde overlijdenstarief in EB voor nieuwe zaken nog voldoet aan de verwachtingen van zowel klant als makelaar. Dit is een oefening waarbij we rentabiliteit, waardecreatie voor de klant en commerciële positionering in evenwicht willen brengen. We komen hierop zeker terug in de loop van 2019.

 

Pensioenfiche 2018 beschikbaar vanaf december 2018 voor klassieke groepsverzekeringen loontrekkenden en zelfstandigen en voor Scala groepsverzekeringen loontrekkenden

In de loop van de maand december, worden de pensioenfiches verstuurd naar

 • de actieve aangeslotenen met een klassieke en/of Scala groepsverzekering
 • uw zelfstandige klanten van ons klassiek gamma

De verzekerden die hun e-box geactiveerd hebben, ontvangen hun fiche niet langer op papier, maar enkel in digitale vorm.

Klik hier voor meer info.

Take a break. Be happy!

News Employee Benefits

Op 11 december startte een uitdagende wedstrijd, onder het thema “Take a break. Be happy”. Pauze nemen én dat op een kwalitatieve manier doen, maakt uw collega’s gelukkiger én productiever. In Zweden is dat al lang geen geheim meer en is het gezamenlijke pauzemomentje met de collega’s of ‘fika’ heilig. Slaagt uw bedrijf erin om een fika-cultuur te installeren onder uw collega’s?
Dan maakt u kans op 1 jaar gratis fika-pauzes, inclusief koffiemachine, de beste koffiebonen, gepersonaliseerde mokken en een fruitabonnement. Bovendien delen we via de HR-vakpers uw voorbeeldige aanpak.

Schrijf u in op www.gelukkigebelgen.be tussen 11 december 2018 en 11 januari 2019. U vindt er ook meer info over de wedstrijd.

Ook uw bedrijfsklanten (van 5 tot 750 medewerkers) kunnen meedingen! Klik hier voor de flyer.

NN Academy 2019: waar gaat uw voorkeur naar uit?

News Employee Benefits

We willen graag onze activiteiten en opleidingen verder uitbreiden. Daarom polsen we  naar uw interesses. Het duurt niet lang, slechts 1 vraag!

Klik hier om de vraag te beantwoorden.