White paper privacy verklaring

Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens 

Onderstaande informatie is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) van 27 april 2016, in werking sinds 25/05/2018.

De persoonsgegevens die u ons als betrokkene bezorgt, worden verwerkt door NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt onze Data Protection Officer (DPO) contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Brussel of dpo@NN.be.  

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn nodig voor uw toegang tot de NN White Paper, alsook om u de eventueel gevraagde informatie en/of nieuwsbrief te kunnen ontvangen.

De persoonsgegevens worden eveneens verwerkt door de onderneming Wijs N.V.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

het recht op inzage, 

het recht op rectificatie,

het recht op beperking van de verwerking, 

het recht op overdraagbaarheid,

het recht op gegevenswissing,

het recht van bezwaar.

 

U kunt bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart. U mag deze aanvraag richten aan onze DPO.

U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.