Facebook Wedstrijdreglement

REGLEMENT Fotowedstrijd NN Belgium VAN VRIJDAG 01/12/2017 OM 14:00 TOT EN MET DINSDAG 26/12/2017 OM 19:00.

Artikel 1: Organisatie

De firma NN Belgium organiseert een fotowedstrijd op haar Facebook-pagina www.facebook.com/NNBelgium met als thema “Mooiste Looproute”. Deze wedstrijd begint op VRIJDAG 01/12/2017 om 14:00 en eindigt op DINSDAG 26/12/2017 om 19:00. 

De winnaars zijn: de twee personen die door onze loopjury worden gekozen op basis van ingezonden foto.

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door NN Belgium worden genomen. 

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van NN Belgium: https://www.nn.be/nl/wedstrijden/wedstrijdreglement/2017-fotowedstrijd

NN Belgium kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebook-pagina www.facebook.com/NNBelgium

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door NN Belgium behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 16 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De personeelsleden van alle kantoren van NN Belgium, de centrale, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebook-pagina van NN Belgiumwww.facebook.com/NNBelgium. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto te uploaden op de daarvoor voorziene Facebookpost in de vorm van een reactie. 

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 

Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verlenen NN Belgium het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie. 

NN Belgium behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende merken.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring  uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De twee winnaars worden bepaald op basis van een loopjury die de winnaars zal kiezen tussen de foto's die tussen 01/12/2017 vanaf 14:00 tot en met 26/12/2017 19:00 werden ingezonden

De winnaars zijn de eigenaars van de foto‘s die door onze loopjury werden gekozen als leukste of meest originele foto's.

NN Belgium behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De prijzen, verdeeld over 2 winnaars:

  • een runtracker Garmin Vivofit 3 Gabrielle t.w.v. € 119,99
  • een runtracker Garmin Vivosmart 3 t.w.v. € 149,99

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de  Facebook-pagina van NN Belgium. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook. 

De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan NN Belgium van elke schadevergoeding waartoe NN Belgium kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

NN Belgium kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

NN Belgium kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. 

De verbinding met Facebook van NN Belgium en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

NN Belgium is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

NN Belgium behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege NN Belgium.

NN Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook-pagina van NN Belgium zelf, beslist NN Belgium autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van NN Belgium kan niet worden aangevochten. NN Belgium of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door NN Belgium verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen NN Belgium en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen NN Belgium en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.