Privacy statement burn-out cost simulator

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Verdere communicatie met NN / Deelname aan andere onderzoeken van Bpact

De persoonsgegeven (e-mail adres) die je ons als betrokkene meedeelt om verdere communicatie met NN te ontvangen en/of deel te nemen aan andere onderzoeken van BPact, wordt verwerkt door NN Insurance Belgium NV (hierna NN), Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan onze Data Protection Officer (DPO) contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of dpo@nn.be

De rechtsgrond zowel als het doeleinde voor de verwerking van jouw e-mail adres zijn jouw expliciete toestemming. 

Je persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn,  nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan toegelaten op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij houdt NN rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens.

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
-    het recht op inzage, 
-    het recht op rectificatie,
-    het recht op beperking van de verwerking, 
-    het recht op gegevenswissing,
-    het recht van bezwaar tegen direct marketing. Je beschikt over het recht van bezwaar te allen tijde en zonder motivering tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor prospectie (direct marketing) en de daaraan verbonden profilering.

Je kan bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde 
aanvraag te versturen naar onze DPO, samen met een identiteitsbewijs. Het al dan niet kunnen 
uitoefenen van de rechten hangt samen met het doel van de verwerking en de rechtsgrond. 

Heb je een klacht over de wijze waarop NN met je persoonsgegevens omgaat? 
Neem dan contact met ons Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel of via klachten@nn.be
Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (via e-mail: contact@apd-gba.be
of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

Je vindt de volledige privacyverklaring op onze website via https://www.nn.be/nl/privacyverklaring.

De persoonsgegeven (e-mail adres) die je ons meedeelt om deel te nemen aan andere onderzoeken van BPact worden doorgegeven aan BPact, Maria Theresiastraat 123 - 3000 Leuven die voor deze doeleinde als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Je vindt de volledige privacyverklaring van BPact op https://bpact.be/privacyverklaring-bpact/.

Deze informatie is gebaseerd op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016, in 
werking sinds 25 mei 2018.


Versie 1.0 – Verdere communicatie met NN / Deelname aan onderzoeken van Bpact