Segmentatiebeleid NN

Segmentatiebeleid NN Insurance Belgium voor individuele levensverzekeringen

Er spelen verschillende criteria mee in onze beslissing om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC).  We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.
 

 Acceptatiecriterium (AC)Tarificatiecriterium (TC)Criterium van omvang van de
waarborg (OC)
Verzekerd kapitaalXX 
Looptijd van het contractXX 
Financiële acceptatieX  
Gezondheids­toestandXXX
LeeftijdXX 
Rookgedrag X 
Beroep en sport(en)XXX
Verblijfs­risicoXXX

 

Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

Het verzekerde kapitaal (AC, TC):

Het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.

De looptijd van het contract (AC, TC):

De looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.

De financiële acceptatie (AC):

Als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1,5 miljoen euro, gaan wij uw financiële situatie evalueren.

De gezondheidstoestand (AC, TC, OC):

Wij winnen inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houden wij daar rekening mee.

Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kunnen wij u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.

De leeftijd (AC, TC):

Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.

Het rookgedrag (TC):

Aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moeten wij weten of u rookt.

Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC):

Het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC):

Afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.


Segmentatiebeleid NN Insurance Services Belgium bij de onderschrijving van een ING Globale Woning- en Gezinsverzekering

Wat bepaalt of u verzekerd kunt worden of blijven, wat de verzekering omvat en wat u ervoor betaalt?

De volgende kenmerken zijn bepalend voor het aanvaarden van de verzekering van het gebouw en de inhoud en voor de optionele waarborgen  diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid gezin en rechtsbijstand, voor de omvang van de verzekering en de prijs die u ervoor betaalt. Het gaat hierbij om zaken die hiervoor bepalende kenmerken zijn. Niet altijd wordt naar alle kenmerken gevraagd.

 Acceptatiecritera (AC)Tariferingscritera (TC)Critera voor de omvang van de
dekking (co)
Type gebouwXXX
Bebouwing X 
Hoedanigheid XX
Indeling van het gebouw X 
Kenmerken van het gebouwXX 
Staat van het gebouwX X
Leeftijd van het gebouw X 
Ligging van het gebouwXX 
BewoningX X
Preventiemaatregelen tegen diefstalXX 
Beroepsactiviteit uitgeoefend in het gebouwX  
Waarde van de inhoudXX 
SchadeverledenX X
Leeftijd verzekeringnemer voor de waar-borg Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand X 
Gebouw verzekerd in combinatie met de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand X 

Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat er zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan. Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die worden toegepast.

Het type gebouw en de bebouwing (AC, TC,CO):

Namelijk  woning, appartement of appartementsgebouw en open, half-open of gesloten bebouwing . Het type gebouw en de soort bebouwing heeft invloed op de nieuwbouwwaarde waarvoor we u verzekeren, de soort bebouwing heeft tevens een  invloed op de schadefrequentie bij diefstal;

De hoedanigheid (TC, CO):

Namelijk verzekerd als eigenaar, huurder of verhuurder . De hoedanigheid bepaalt de omvang van de dekking;

De indeling en de kenmerken van het gebouw (AC, TC):

Het aantal plaatsten en de afwerking ervan bv vloeren in natuursteen, gevels in natuursteen, zwembad, houten draagconstructie…, Deze bepalen mee de nieuwbouwaarde;

De staat van het gebouw (AC, CO):

Vervallen leegstaande of gebouwen die bedoeld zijn voor afbraak wensen we niet te verzekeren. Of het gebouw in aanbouw is of volledig gerenoveerd wordt waarvoor een premiekorting wordt toegekend omdat het gebouw nog niet verzekerd is voor alle schade, recente gebouwen zijn minder schadegevoelig;

De leeftijd van het gebouw (TC):

Recente gebouwen zijn minder schadegevoelig;Fmilj

De ligging van het gebouw (AC,TC):

Het gebouw moet in België gelegen zijn. De ligging geeft een indicatie op het risico van een inbraak;

De bewoning (AC,CO):

Een regelmatig bewoond gebouw geeft minder aanleiding tot een inbraak;

De preventie maatregelen die voorzien zijn tegen inbraak (AC, TC):

Namelijk of het gebouw voorzien is van een alarmsysteem erkend door INCERT. Een goed beveiligd gebouw schrikt immers dieven af;

De beroepsactiviteit die eventueel wordt uitgeoefend in het gebouw (AC):

Wij verzekeren enkel vrije beroepen(uitgezonderd apotheker) en kantoor activiteiten (zonder productie of opslag) ;

De waarde van de inhoud (AC, TC):

Bepaalt wat uw maximale vergoeding is;

Het schadeverleden (AC, CO):

Geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten. We houden rekening met de schadegevallen  door u en of van een van de inwonende personen geleden (onder meer de schade door brand, overstroming, aardbeving, diefstallen of pogingen tot diefstal, schade aan derden tijdens het privéleven,….). Het aantal schadegevallen en voor welke bedragen spelen ook een rol. We houden ook rekening met het feit of een verzekeringsmaatschappij (inclusief NN Insurance Services Belgium nv)  reeds één of meerdere van de te dekken waarborgen die u wenst te verzekeren geweigerd of opgezegd heeft en hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen;

Voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin en rechtsbijstand (TC):

Of het gebouw werd verzekerd of niet (voordelig tarief) en of alle verzekerden ouder zijn dan 65 jaar (premiekorting gezien we minder schade verwachten);

Deze informatie is van belang bij het aangaan van de verzekering, maar ook nadat de verzekering gesloten is.