Beleid in het kader van nationale en internationale embargo- en sanctieregelingen

In uitvoering van nationale en internationale regelgeving behoudt de verzekeraar zich het recht voor om in onderstaande gevallen de daar vermelde verrichtingen te weigeren:

  • Het verhogen van de periodieke premie, het betalen van een bijkomende koopsompremie, het verhogen van bestaande dekkingen, evenals het verlengen of vernieuwen van het verzekeringscontract of van bepaalde dekkingen ervan, in volgende gevallen:
    • in de loop van het contract neemt de verzekeraar kennis van het feit dat de verzekeringnemer zijn gekende woonplaats, vestigingsplaats of hoofdvestiging heeft in of verplaatst heeft naar een land of gebied dat voorkomt op een sanctie- of embargolijst van België, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten;
    • in de loop van het contract neemt de verzekeraar kennis van het feit dat de verzekeringnemer werkzaam is voor een overheid, overheidsinstelling of overheidsbedrijf van een land of gebied dat voorkomt op een sanctie- of embargolijst van België, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten.
  • Het overdragen van het verzekeringscontract of bepaalde rechten of verplichtingen die uit dit contract voortvloeien, evenals de schenking van het verzekeringscontract of de inpandgeving ervan, ten gunste van een natuurlijk of rechtspersoon die woont of gevestigd is in een land of gebied dat voorkomt op een sanctie- of embargolijst van België, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten of die werkzaam is voor een overheid, overheidsinstelling of overheidsbedrijf van een dergelijk land of gebied of de nationaliteit van een dergelijk land of gebied heeft.
  • Het aanduiden van een natuurlijk of rechtspersoon die woont of gevestigd is in een land of gebied dat voorkomt op een sanctie- of embargolijst van België, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten of die werkzaam is voor een overheid, overheidsinstelling of overheidsbedrijf van een dergelijk land of gebied of de nationaliteit van een dergelijk land of gebied heeft, als begunstigde van het verzekeringscontract of van een betaling op grond van het verzekeringscontract (zoals een voorschot, een gedeeltelijke, volledige of geprogrammeerde afkoopsom, een rente, medische kosten, een uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid, bij overlijden of bij leven op eindvervaldag van het contract).
  • Het aanvaarden van een premiebetaling vanop of het uitvoeren van een uitbetaling naar een bankrekening, gevestigd in een land of gebied dat voorkomt op een sanctie- of embargolijst van België, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten.
  • Het aanvaarden van een premiebetaling vanop of het uitvoeren van een uitbetaling naar een bankrekening, gevestigd in een land dat op basis van artikel 179 van het uitvoeringsbesluit van het wetboek van inkomstenbelastingen als zogenaamd "off shore land" wordt beschouwd.

Wanneer de verzekeraar een verrichting op basis van deze clausule weigert, zal hij hiervan de verzekeringnemer, bij ontstentenis diens rechthebbende(n), schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen en de weigering motiveren. De verzekeringnemer heeft in een dergelijk geval het recht een einde aan het verzekeringscontract te maken, zonder dat daarvoor kosten of vergoedingen aan de verzekeraar verschuldigd zijn.  In geen geval kan een weigering door de verzekeraar op basis van deze clausule aanleiding geven tot enige schadevergoeding.