Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

Deze website is louter bedoeld als bron van algemene informatie. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbod om individuele producten te verkopen of om investeringsadvies te geven. Met vragen rond verzekeringsproducten en/of investeringsadvies kunt u terecht bij de individuele bedrijven die de producten van NN Belgium verkopen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken, service-tekens en logo’s op deze website zijn eigendom van NN Belgium. Het is verboden om er iets van te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NN Belgium.

De website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten op de pagina’s, de inhoud en de werken die ze bevatten, zijn voorbehouden aan NN Belgium of zijn licentiegevers. Het is strikt verboden om inhoud te veranderen, te kopiëren, te distribueren, door te sturen, te tonen, te publiceren, te verkopen, te licentiëren, aan te passen naar ander werk, of toe te passen op een manier die niet strookt met het doel van deze website: informatie geven over NN Belgium.

Geen aansprakelijkheid

De informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst en links naar andere websites, wordt voetstoots geleverd en kan worden gewijzigd zonder aankondiging. De informatie wordt, voor zover toelaatbaar is conform de toepasbare wetgeving, verstrekt zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en het vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke toepassingen.

NN Belgium staat niet in voor de adequaatheid, accuraatheid of volledigheid van welke informatie ook op deze website, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of onvolledigheden. De gebruikers van deze website zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de accuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van alle informatie en inhoud op de website.