Belangenconflictbeleid

Overzicht van de voornaamste punten van het beleid betreffende belangenconflicten bij NN Belgium

Art.1 – Doel

NN Belgium dient de nodige maatregelen te nemen om hun activiteiten te laten verlopen op een eerlijke en faire wijze en in overeenstemming met de belangen van haar Cliënten. Een van de middelen om dat doel te bereiken is om voortdurend aandacht te hebben voor eventuele belangenconflicten die een belemmering zouden kunnen vormen voor een optimale dienstverlening. Volgens de Belgische wetgeving is NN Belgium ertoe verplicht al de nodige en administratieve maatregelen te nemen teneinde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. Hierna volgen een samenvatting van het beleid van NN Belgium betreffende belangenconflicten en de nodige informatie die de Cliënt zal toelaten te begrijpen welke maatregelen door NN Belgium worden genomen om de belangen van hun Cliënten optimaal veilig te stellen.

Art. 2 – Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat op een bepaald ogenblik wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen twee of meer personen of entiteiten, met een mogelijk verlies voor de Cliënt tot gevolg.

Mogelijke belangenconflicten kunnen eveneens ontstaan wegens de wisselwerking tussen de diverse verantwoordelijkheden die NN Belgium opneemt (verzekeraar, distributeur, schadebeheerder, dochtermaatschappij NN Groep).

Een dergelijk conflict zou, bij wijze van voorbeeld, kunnen voorkomen tussen de diverse hierna vermelde partijen:

 • Cliënt(en)
 • NN Insurance Belgium (verzekeraar)
 • NN Insurance Services Belgium (verzekeraar, distributeur, schadebeheerder);
 • Medewerker(s) van NN Belgium
 • NN Groep;
 • niet-verbonden tussenperso(o)n(en)
 • Verbonden agenten van NN Insurance Belgium en hun medewerkers

Art.3 – Mogelijke belangenconflicten en enkele voorbeelden

De mogelijke belangenconflicten of bronnen van conflicten, met risico op schade aan de belangen van de cliënt(en), werden door het management van NN Belgium in kaart gebracht en opgenomen in een register van belangenconflicten. De identificatie zal worden geactualiseerd in functie van veranderingen binnen de departementen of van incidenten.

Enkele – niet exhaustieve - voorbeelden waar een belangenconflict zou kunnen ontstaan:

 • de  vertegenwoordigers  van  NN Belgium  zouden  vertrouwelijke  informatie verworven van de ene Cliënt, kunnen gebruiken in het nadeel van een andere Cliënt en/of in het voordeel van enkele uitverkoren Cliënten;
 • wanneer geschenken (niet-geldelijke inbegrepen) worden ontvangen door de bedienden,  managers en/of verbonden agenten van NN Belgium en hun medewerkers
 • Het ontvangen van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de Cliënt verrichte dienst van een inducement in de vorm van gelden, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst.
 • Het aanbieden van producten via distributiepartners aan cliënten omdat de winstmarge voor de maatschappij groter kan zijn dan de marge op andere producten ongeacht dat deze overeenkomen met de behoeften en verlangens, de risico appetijt en duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt.

Art.4  –  Welke  maatregelen  neemt  NN Belgium om  belangenconflicten  te voorkomen?

NN Belgium heeft de nodige maatregelen genomen om elk geïdentificeerd conflict te beheren en om de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor haar Cliënt te voorkomen. Die maatregelen zijn aangepast aan de aard van de mogelijke problemen. Voor elk specifiek belangenconflict worden één of, indien nodig, meerdere van de hiernavolgende oplossingen geboden:

1. Interne policy/procedures betreffende belangenconflicten

Een  interne  policy  bestemd  voor  de  medewerkers  en  procedures  nodig  voor  de  afhandeling  van

belangenconflicten werden geïmplementeerd binnen NN Belgium.

2. Bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens

In het arbeidsreglement NN Belgium wordt het aan al de medewerkers verboden om misbruik te maken van hun functies wanneer zij ingrijpen in zaken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hun eigen belangen of de belangen van hun verwanten betreffen.

Met het oog op een vertrouwelijke behandeling van gevoelige informatie, is door NN Belgium. organisatorische maatregelen genomen. Die maatregelen voorzien in een fysiek gescheiden behandeling van de informatie, ook "Chinese Walls" genoemd.

3. Openbaarmaking van belangenconflicten

Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een van haar Cliënten met redelijke zekerheid te beschermen, dan wordt de betrokken Cliënt duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de  algemene  aard  of  van  de  oorzaak  van  deze  belangenconflicten  gebracht  zodat  deze  een weloverwogen beslissing kan nemen.

4. Expliciete toestemming van de Cliënt

Wanneer NN Belgium met de Cliënt een mondeling akkoord heeft betreffende de regeling van een eventueel belangenconflict, houdt zij daarvan een dossier bij.

5. Bijhouden van register van belangenconflicten

De belangenconflicten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en die een wezenlijk risico met zich meebrengen dat de belangen van één of meer cliënten worden geschaad, worden opgenomen in een register van belangenconflicten en worden meegedeeld aan de betrokken cliënt. De procedures zullen zo nodig aangepast worden om het risico beter onder controle te houden.

Art. 6 – Inducements ontvangen door NN Belgium

Tak-23 Beleggingsverzekering

Retrocessies

NN Insurance Belgium nv ontvangt voor de commercialisering van spaar- en beleggingsverzekeringen van de betrokken fondsbeheerders retrocessies (variërend van 0% tot 90%) op beheerskosten. De investeerder vindt het percentage van de beheersvergoeding van elk compartiment in het prospectus van het Tak-23 fonds (volledig of verkorte prospectus). De retrocessies ontvangen door NN Insurance Belgium nv beantwoorden aan een percentage van de beheersvergoeding zoals afgesproken met de betrokken fondsbeheerder, vermenigvuldigd met de totale gemiddelde activa die voor de betrokken periode aangehouden worden in het fonds door de cliënten van NN Insurance Belgium nv.

NN Insurance Belgium nv ontvangt deze retrocessie omdat de aan de cliënt aangeboden dienst niet eindigt na de verkoop van een Tak-23 fonds: gedurende het hele leven van een Tak-23 fonds blijft NN Insurance Belgium nv informatie over het product aan de cliënt verlenen.  Deze diensten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • informatie over en de berekening van de Netto-inventariswaarde, het verloop ervan,
 • updaten van de beschikbare informatie van de voor verkoop aangeboden fondsen;
 • opvolging van informatie over bedrijfsacties (bijvoorbeeld dividendbetaling, fusies enz.),
 • opstelling van een economisch scenario en een beleggingsstrategie,
 • interne risicoanalyse van het Tak-23 fond;
 • opstellen van halfjaarlijkse beheersverslagen ;
 • bekendmaking van informatie die betrekking heeft op de spaar- en beleggingsverzekeringen en Tak-23 fondsen  op internet;

Art. 7 – Inducements uitbetaald door NN Belgium

Voor de distributie van haar producten vergoedt NN Belgium haar tussenpersonen. NN Belgium kan voor haar tussenpersonen ook een gedeelte van de marketingkosten ten laste nemen. Dit gebeurt steeds onder specifieke voorwaarden en is beperkt tot bepaalde drempels, vastgelegd in een overeenkomst. 

Wanneer NN Belgium oordeelt dat het belangenconflictrisico tussen één of meer klanten en distributiekanalen te hoog is, kan NN Belgium ervan afzien om zaken met deze tussenpersoon te doen om de belangen van de Cliënt te beschermen.

Indien de Cliënt verdere inlichtingen zou wensen over de inducements, uitbetaald door NN Belgium, kan hij contact opnemen met zijn verzekeringsbemiddelaar.

Art. 8 – Verdere informatie

Indien de Cliënt bijkomende informatie over het beleid betreffende Belangenconflicten zou wensen te verkrijgen, kan hij contact opnemen met zijn verzekeringsbemiddelaar en de uitgebreide Policy NN Belgium betreffende het vermijden/beheersen van belangenconflicten met cliënten opvragen.

Bijkomende informatie zal op het eerste verzoek aan de cliënt worden bezorgd.

De cliënt die zijn verzekeringspolis via een bankpartner van NN onderschreven heeft kan zich richten tot Customer Service - Telecel NN Belgium – tel. : +32 2 407 7000.

De cliënt die zijn verzekeringspolis via een makelaar onderschreven heeft kan zich richten tot Customer Service - Contact Center - tel. : +32 2 650 78 20.

Wat verstaat men onder…?

NN Belgium: NN Insurance Belgium nv & NN Insurance Services Belgium nv
NN Insurance Belgium: NN Insurance Belgium nv
NN Insurance Services Belgium : NN Insurance Services Belgium nv