Wettelijke mededelingen aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België

Overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 betreffende de organisatie van een Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (hierna: CAP)  en tot uitbreiding van de toegang tot de centrale database van berichten van beslaglegging, delegatie, overdracht, collectieve schuldregeling en protest, is NN Insurance Belgium nv verplicht om aan het CAP de identificatiegegevens van haar klanten en het bestaan of het einde van het bestaan van een contractuele relatie met de klant met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten onder tak 21, 23, 25 of 26 te melden. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in het CAP.

Wat

Het CAP is een centrale databank ondergebracht bij de Nationale Bank van België (hierna: NBB), dat bankrekeningnummers en soorten contracten bevat, inclusief spaar- en beleggingsverzekeringscontracten die worden aangehouden door natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, bij financiële instellingen in België.

Welke gegevens

NN Insurance Belgium nv (verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens) verstrekt de hiernavolgende gegevens aan het CAP:

(1) als het gaat om een natuurlijk persoon: het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of, bij gebrek daaraan,  de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum of, wanneer de juiste datum onbekend of onzeker is, het geboortejaar, de geboorteplaats indien gekend en het geboorteland; 

(2) als het gaat om een rechtspersoon: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij gebrek daaraan, de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging;

(3) het bestaan of het einde van het bestaan van een contractuele relatie met de klant, samen met de datum ervan.

(4) éénmaal per jaar het geglobaliseerde bedrag, de som van alle reservestanden van de lopende verzekeringscontracten op 31/12.

Doelstelling

Onder strikte voorwaarden, opgenomen in de wet, kunnen informatiegerechtigden (de fiscale administratie, gemandateerde gerechtsdeurwaarders, iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd, personeelsleden van de NBB, et cetera) het CAP raadplegen teneinde de opgeslagen gegevens op te vragen indien men over aanwijzingen van fiscale fraude beschikt, in het kader van de belastinginning, opsporing van strafbare inbreuken of in het kader van de bestrijding van het witwassen van gelden van de financiering van het terrorisme en van de zware criminaliteit.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt:

(1) wat de gegevens betreft die verband houden met het bestaan van een contractuele relatie betreffende een bepaalde categorie van financiële contracten: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk NN Insurance Belgium nv het einde van de contractuele relatie betreffende de betrokken categorie van financiële contracten aan het CAP heeft meegedeeld; 

(2) wat de identificatiegegevens betreft: bij het verstrijken van het laatste burgerlijk jaar van een ononderbroken periode van tien burgerlijke jaren tijdens welke geen gegevens betreffende het bestaan van een contractuele relatie betreffende om het even welke categorie van bovenvermelde levensverzekeringscontracten in het CAP is geregistreerd in verband met de betrokken persoon.

Na afloop van voormelde bewaartermijn zullen de vervallen gegevens onherroepelijk door de NBB worden verwijderd. De lijst van aanvragen om informatie van het CAP, die door de informatiegerechtigden worden ingediend, wordt gedurende twee kalenderjaren bewaard door de NBB.

Recht tot raadpleging, verbetering en verwijdering

Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben het recht tot inzage bij de NBB van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens. In het geval van onjuiste gegevens heeft de betrokkene het recht tot verbetering en verwijdering van voormelde gegevens. In deze situatie zal u zich bij voorkeur moeten richten tot NN Insurance Belgium nv.

Bijkomende inlichtingen

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich steeds wenden tot het CAP:

  • telefonisch op het nummer + 32 2 221 30 08 (van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur),
  • per e-mail op volgend adres: cap.pcc@nbb.be
  • schriftelijk: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel