De 80% regel voor zelfstandige bedrijfsleiders in uw Individuele Pensioentoezegging en/of Groepsverzekering voor bedrijfsleiders

De premies van de Individuele Pensioentoezegging en de Groepsverzekering voor bedrijfsleiders zijn voor de vennootschap aftrekbaar als bedrijfslasten. Echter, om te kunnen genieten van dit fiscale voordeel moet voldaan worden aan de zogenaamde 80%-regel.

De 80%-regel stelt dat het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegale) pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80 % van de ‘normale’ brutobezoldiging van het laatste jaar. Indien deze grens overschreden wordt, kan de vennootschap het gedeelte van de premie waardoor de 80%-regel overschreden wordt niet als beroepskost in mindering brengen.

Concreet, is de 80%-regel als volgt opgebouwd:

 

Bovenwettelijk pensioen ≤ (80% van de ‘normale’ brutobezoldiging – wettelijk pensioen)

X (n/D) x (coëfficiënt) – andere extra kapitalen


 

  • Tot het bovenwettelijk pensioen behoort het pensioen dat wordt opgebouwd binnen de tweedepensioenpijler: zoals het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)), De Individuele Pensioentoezegging, de Groepsverzekering voor bedrijfsleiders  en de groepsverzekering(en) die je eventueel als loontrekkende had. Pensioen dat wordt opgebouwd als privépersoon in de derde pijler, zoals pensioensparen, wordt niet meegenomen in de berekening.
  • De ‘normale’ brutobezoldiging die in aanmerking wordt genomen bestaat uit: de regelmatige en maandelijkse bezoldigingen, plus de andere periodieke/maandelijkse voordelen van alle aard, zoals een firmawagen, privégebruik van de woning als deze eigendom is van de vennootschap …
    Niet-regelmatige bezoldigingen, zoals een éénmalige bonus, behoren niet tot de ‘normale’ brutobezoldiging. Tantiemes ook niet.
  • Het wettelijk pensioen van bedrijfsleiders mag worden geraamd op 25% van de brutobezoldiging, rekening houdend met het wettelijk minimum en maximum dat jaarlijks wordt herzien.
  • n/D bedraagt (het aantal gepresteerde + te presteren dienstjaren) / looptijd van een normale carrière, met een maximum van 1. Voor een zelfstandige is de looptijd van een normale carrière momenteel vastgelegd op 40 jaar.
  • Deze coëfficiënt zet de bekomen jaarlijkse rente om in een kapitaal. Hij is wettelijk vastgelegd en schommelt tussen de 11,3761 et 18,3749. Dit is afhankelijk van je leeftijd en burgerlijke staat, en van de al dan niet indexatie van die rente.
  • Andere extra kapitalen uitgedrukt in rente: groepsverzekeringen, RIZIV contracten, Individuele Pensioentoezegging, Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen …

Aandachtspunten:

De formule berekent het maximale bovenwettelijke pensioen inclusief de winstdeelname. De winstdeelname wordt forfaitair geraamd op 20%. Om het maximale te verzekeren kapitaal te kennen, dient het bedrag nog door 1,20 te worden gedeeld.

De 80%-regel is niet van toepassing op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen , maar het kapitaal dat via deze VAPZ wordt opgebouwd, wordt wel in rekening gebracht voor de berekening van de maximumpremie van je Individuele Pensioentoezegging of Groepsverzekering.

De verzekeraar levert je een fiscaal attest op het moment van onderschrijving van je contract, als deze 80%-regel gerespecteerd is, volgens de info waarover hij via jou en je bedrijf beschikt. Ook wanneer je een unieke premie stort, zal er hierop een controle gebeuren.

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.