Hoe moet een testament opgesteld worden?

Vroeg of laat is het tijd om eraan te denken: zijn testament opstellen. Men hoeft hiervoor niet oud, ontmoedigd of ziek te zijn, het is gewoon een kwestie van voorzorg. En wanneer men deze voorzorgen neemt, dan wil men toch niet dat dit voor niets geweest is! Het is dus aangeraden bepaalde richtlijnen nauwkeurig te volgen.

Met de hand geschreven

Wie heden ten dage een belangrijke tekst moet opstellen, zal bijna onmiddellijk achter zijn pc gaan zitten. Het is toch zo gemakkelijk om zijn tekst proper te verbeteren en af te drukken. Wel, daar hebt u het al mis! Om geldig te zijn MOET een testament volledig eigenhandig opgesteld zijn door de erflater. Dit noemt men een olografisch testament. Een op pc (of met een schrijfmachine) opgestelde tekst die men met de hand ondertekent, is dus NIET geldig. Elke persoon die zich door dit testament benadeeld voelt, kan de nietigheid van deze tekst inroepen. Het zal wel gemakkelijker zijn wanneer u het klad op uw pc opstelt, maar de definitieve versie moet dus met de hand geschreven zijn! Het kan soms een lange tekst worden, maar zo dikwijls zal men dit ook niet moeten doen.

Ondertekenen van het testament

Een tweede belangrijk punt waaraan u moet denken, is de ondertekening van het testament. Het spreekt vanzelf, maar toch vergeten sommigen dit. Zelfs indien uw handschrift duidelijk aantoont dat u de tekst eigenhandig geschreven hebt, kunnen er problemen rijzen indien de tekst niet ondertekend is. Men denkt soms dat er getuigen aanwezig moeten zijn, wanneer iemand zijn testament ondertekent. In dit geval is dit niet zo. Sommige mensen denken zelfs dat een testament best ook door een getuige ondertekend wordt: ook daar zijn zij verkeerd. Erger nog: indien een testament door een derde ondertekend is, vervalt de geldigheid ervan!

Dateren van het testament

Een derde punt, dat bijna even belangrijk is, is het dateren van het testament. Indien er slechts één versie van het testament opgesteld werd, is dit niet zo erg, maar indien er verschillende versies zijn, kan dit van groot belang zijn. Het is niet omdat iemand in een eerste testament als erfgename vermeld staat, dat die persoon ook uiteindelijk iets krijgt. Enkel de laatste versie van het testament telt, en dit wordt door de datum bepaald. Daarom spreekt men ook van "laatste" wil. En met "datum" bedoelt men niet alleen het jaar, maar ook de juiste datum. (Sommigen raden zelfs aan ... het uur te vermelden.)

We zullen weldra zien dat men nog aan andere zaken moet denken om een geldig testament op te stellen, en dat er ook nog andere manieren bestaan om dit te doen.