Wie een loopbaan heeft van meer dan 45 jaar zal een hoger pensioen krijgen.

Een volledige loopbaan bestaat, of correcter, bestond uit 45 loopbaanjaren.  Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015, wordt de eenheid van loopbaan niet langer uitgedrukt in jaren maar in voltijdse dagequivalenten (VTE).

Bent u werknemer of zelfstandige, dan hebt u een volledige loopbaan als u 45 x 312 dagen of 14.040 dagen hebt gewerkt, ongeacht het aantal kalenderjaren waarover die 14.040 VTE gespreid zijn.

Zo kan u met onvolledige loopbaanjaren door langer te werken toch een pensioen krijgen van 45 loopbaanjaren.

Hebt u meer dagen gewerkt?  De regeling dat de minst voordelige dagen (in termen van loon) uit de pensioenberekening worden gehaald verdwijnt. Met de nieuwe pensioenhervormingen van midden oktober 2016 verdwijnt de grens van 14.040 dagen (45 jaar). Wie een loopbaan heeft van meer dan 45 jaar krijgt een hoger wettelijk pensioen. Wanneer deze maatregel ingaat, is nog niet bekend.

Langer werken, loont. Nog meer dan voorheen.