Werkgever worden brengt veel verplichtingen

Wanneer een zelfstandige personeel in dienst wenst te nemen, dan verandert er heel wat aan zijn situatie. In plaats van een "gewone" zelfstandige te zijn, wordt hij nu immers een werkgever. Dit brengt heel wat verplichtingen met zich mee. We zagen reeds enkele van deze verplichtingen. We gaan hiermee verder.

Arbeidsovereenkomst
Eigenaardig genoeg is de wetgeving veel strikter voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur dan voor contracten van onbepaalde duur. Voor een baan van bepaalde duur moet de overeenkomst schriftelijk gebeuren, terwijl dit voor een werk van onbepaalde duur niet het geval is! In dit laatste geval zijn er inderdaad geen vormvereisten en een mondeling overeengekomen arbeidscontract is ook rechtsgeldig. Let wel: indien er een contract is, moet het natuurlijk vóór het begin van het werk ondertekend zijn. Voor deze contracten bestaan er eveneens standaardformulieren. Het spreekt vanzelf dat een schriftelijke overeenkomst zowel voor de werkgever als voor de werknemer veel veiliger is.

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Elke werkgever is verplicht aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst werd voorzien door de zgn. Welzijnswet en houdt zich bezig met het welzijn van de werknemers. Dit welzijn gaat van de veiligheid en de ergonomie tot de gezondheid en de arbeidshygiëne op de werkvloer.

Naleving van de wet op de persoonlijke levenssfeer
Als werkgever zul je de facto een aantal persoonlijke gegevens van je werknemers moeten beheren. Door de hierboven genoemde wetgeving ben je verplicht een overzicht op te stellen van de gegevens die je beheert, en je moet dit overzicht ook meedelen aan de overheid, zoals voor elk ander bestand met persoonlijke gegevens.

Paritair comité en cao
In functie van je bedrijfstak zul je afhangen van een paritair comité. Het is zeer belangrijk dat je als beginnende werkgever juist weet welke bevoegdheden dit comité heeft. Via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bepaalt dit paritair comité inderdaad de minimumlonen, de werkduur, de beroepsclassificatie, de premies, enz.

(Te) ingewikkeld?
Misschien zal de opsomming van al deze verplichtingen je afschrikken en je tot de conclusie brengen dat het misschien beter is, niemand in dienst te nemen. Geen nood! Je staat er niet alleen voor. Door je aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat heb je de juiste tussenpersoon die de meeste van deze verplichtingen zal regelen. Dankzij dit sociaal secretariaat zal een groot deel van deze ingewikkelde administratieve problemen bijna vanzelf opgelost worden. Zo kun je je toeleggen op je "echte" werk.
We konden hier natuurlijk onmogelijk exhaustief zijn en we hebben dus slechts een beknopt overzicht gegeven van de verplichtingen van de beginnende werkgever. Op de websites van de overheid, zoals hier, zul je meer details kunnen vinden.