Werken na 65 zonder inkomensbeperking sinds 1 januari 2015

Hoeft het nog benadrukt te worden? De meeste pensioenen liggen niet bijzonder hoog.  Vooral die van een groot aantal zelfstandigen is erg laag. Toch was ons land één van de laatste ter wereld die het werken van de gepensioneerden bestrafte. De laatste jaren hebben de opeenvolgende regeringen werk gemaakt van het verwijderen van de hindernissen voor het werken na de pensioengerechtigde leeftijd.

Van een strenge beperking naar een versoepeling...
Enkele jaren terug was het voor een gepensioneerde nog zeer "gevaarlijk" om na zijn pensioen bij te verdienen. Er bestonden toen nauwkeurige limieten (bijv. 17.835 EUR voor een alleenstaande zelfstandige of 22.296 EUR voor een loontrekkende) die de gepensioneerde met zijn inkomens niet mocht overschrijden. Deed hij/zij dat toch, dan riskeerde de gepensioneerde een deel of zelfs de totaliteit van zijn pensioen te verliezen. Gelukkig behoort deze situatie tot het verleden.

Op 11 januari 2013 keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat de toegelaten arbeid bij pensioen regelde. Deze wet, van toepassing vanaf de inkomsten van 2013, vormde een belangrijke stap in de goede richting.  De gepensioneerde mocht door deze wet onbeperkt bijverdienen, maar er waren nog belangrijke voorwaarden. Vooreerst moest de gepensioneerde ouder dan 65 jaar zijn. Daarenboven moest hij minstens 42 loopbaanjaren kunnen bewijzen op het ogenblik van zijn pensionering. Deze  loopbaanvoorwaarde was echter nog altijd voor velen een doorn in het oog.

... en naar een algehele afschaffing van de voorwaarden
Sedert 1 januari 2015 is de cumul van deze voorwaarden afgeschaft. Elke gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, mag voortaan onbeperkt bijverdienen zonder zijn  pensioenrechten te verliezen.  Dit een rechtvaardige beslissing. De persoon die zijn hele leven bijgedragen heeft, heeft recht op zijn pensioen. Wat hij na 65 jaar doet, gaat niemand anders aan. Waarom zou iemand mogen gaan vissen, maar niet verder werken?  Zo kunnen de mensen met de laagste pensioenen wat meer verdienen.

Iedereen heeft hier baat bij.  Als deze gepensioneerden meer verdienen, dan gaan zij ook meer verbruiken en de economie stimuleren. Daarenboven is het eveneens een winst voor de inkomsten van de staat, want deze actieve gepensioneerden betalen sociale bijdragen en meer belastingen, waardoor zij de solidariteit spijzen. Het argument dat zij banen bezetten van jongeren gaat evenmin op: meestal gaat het om het verderzetten van een bestaande (persoonlijke) activiteit en zijn het ook geen voltijdse betrekkingen.

Het staat vast dat dit het aantal bijklussende gepensioneerden in de komende jaren sterk zal doen toenemen. Dit kan een boost geven aan de hele economie.