Welke hoofd- en aanvullende waarborgen biedt een tak 23-levensverzekering?

Bij een tak 23-levensverzekering hangt uw rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. De hoofdwaarborg is dus het beleggen met het oog op de vorming van een kapitaal. Maar het hoeft niet enkel om een belegging te gaan. U kunt via aanvullende waarborgen uzelf en uw gezin extra beschermen.

Een tak 23-levensverzekering is gelinkt aan één of meerdere beleggingsfondsen. Scoren die goed, dan zal ook het rendement van uw tak 23-verzekering navenant zijn. Zo krijgt u uitzicht op een hogere return dan bijvoorbeeld op een traditionele spaarrekening of een tak 21-verzekering (met een gewaarborgd rendement). De keerzijde is natuurlijk dat, als de betrokken fondsen minder goed presteren, ook uw rendement lager zal liggen of in bepaalde gevallen negatief kan zijn.

Als u op de einddatum van het contract in leven bent, dan wordt het rekeningtegoed van uw polis uitgekeerd. Overlijdt u evenwel vóór de eindvervaldag van de polis, dan wordt het rekeningtegoed van uw polis uitgekeerd aan de begunstigden in het contract. Doorgaans zijn dat uw partner en/of uw kind(eren).

Niet alle tak 23-verzekeringen voorzien in een specifieke einddatum. Is er geen einddatum voorzien, dan wordt het tegoed gewoon uitgekeerd wanneer u overlijdt. U kunt natuurlijk wel steeds vervroegd de polis afkopen en het tegoed laten uitkeren. Belangrijk is wel dat u dan eerst bij uw makelaar informeert welke kosten daaraan verbonden zijn.

Het is mogelijk om aanvullende waarborgen te onderschrijven die voor uzelf en uw gezin een extra financiële bescherming bieden. De meest voorkomende zijn een bijkomende overlijdensdekking of een waarborg Arbeidsongeschiktheid. Die laatste zorgt ervoor dat u en uitkering krijgt als u voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt. Ook kunt u een waarborg Premievrijstelling afsluiten. Die maakt dat, als u lange tijd arbeidsongeschikt bent, de verzekeraar de premies voor zijn rekening zal nemen. Zo blijft u verder sparen in uw polis, ook al betaalt u zelf de premies niet langer.