Wat zijn de gevolgen voor de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bent u werknemer en wordt u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt? Wat zijn dan de precieze gevolgen? Wij zetten een en ander voor u op een rijtje.

Wat moet u doen?

Wanneer u door gezondheidsproblemen niet in staat bent om te werken, dan moet u zo snel mogelijk uw werkgever op de hoogte brengen en binnen de voorziene termijn van uw arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement het medische attest binnenbrengen. Als uw werkgever een controlearts aanstelt, dan moet u desgevallend zich door hem of haar laten onderzoeken. Leidt dit tot een conflict, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de conclusies van de controlearts, dan zal een andere arts als scheidsrechter optreden.

Bent u arbeider en zal uw arbeidsongeschiktheid langer duren dan veertien dagen, dan moet u uw ziekenfonds verwittigen. Bij bedienden is dat dertig dagen.

Wat met uw loon?

Bij het begin van een periode van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer recht op ‘gewaarborgd loon’. Hoewel het eenheidsstatuut intussen in voege is, blijft er op dit vlak een verschil bestaan tussen bedienden en arbeiders:

  • Bedienden hebben gedurende dertig dagen recht op hun loon.
  • Voor arbeiders is het loon slechts gewaarborgd gedurende de eerste zeven dagen. Daarna krijgen ze gedurende zeven dagen 85,88% van hun loon. Van de vijftiende tot de dertigste dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een uitkering van het ziekenfonds, aangevuld met een bijdrage van de werkgever (25,88% van het loon).

Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt ook de periode van ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode, op uitzondering van de periode van gewaarborgd loon, hebt u recht op een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering komt overeen met 60% van een begrensd brutoloon.

Na twaalf maanden arbeidsongeschiktheid spreken we van ‘invaliditeit’. U blijft dan recht hebben op een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt:

  • 65% van een begrensd brutoloon als u minstens één persoon ten laste heeft
  • 55% als u alleenstaande bent
  • 40% als u samenwoont