Wat is een patrimoniumvennootschap?

WAT IS HET?

Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend en onroerend vermogen te beheren. Ze biedt over het algemeen meer aantrekkelijke fiscale voordelen dan deze waarover particulieren beschikken.

Er bestaat geen specifieke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap. Ze kan elke bestaande vennootschapsvorm aannemen. Vaak wordt gekozen voor een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

INTERESTEN AFTREKKEN 

In een patrimoniumvennootschap kan je de interesten op een hypothecaire lening volledig aftrekken. Als privépersoon heb je enkel recht op een forfaitaire aftrek wanneer je een lening bent aangegaan voor de aankoop van een woning. Het bedrag van die aftrek ligt beduidend lager dan de werkelijke kost van de interesten.

KOSTEN EN AFSCHRIJVINGEN 

Een patrimoniumvennootschap kan, zoals elke andere vennootschapsvorm, onbeperkt financieringskosten aftrekken van haar inkomsten. Dat maakt dat je een woning volledig kan afschrijven en bovendien de kosten voor 100 procent kan inbrengen.

SCHENKINGEN 

Wanneer je de aandelen van een patrimoniumvennootschap via een schenking doorgeeft aan je kinderen of andere erfgenamen, ontsnappen zij aan de erfenis- en successierechten die normaal gezien betaald moeten worden bij een schenking. Bij de verkoop van een woning in een patrimoniumvennootschap moeten evenmin registratierechten worden betaald, al moet wel gezegd dat de fiscus zulke fiscale constructies met een vergrootglas onderzoekt.

HOGERE BELASTING

Een privépersoon die een onroerend goed verhuurt, moet hierop belastingen betalen op grond van het kadastraal inkomen, tenzij het verhuurde onroerend goed gebruikt wordt voor bedrijfsdoeleinden. Een patrimoniumvennootschap wordt echter belast op grond van de werkelijke ontvangen huurontvangsten. Dit bedrag is hoger dan het kadastraal inkomen.

HOGERE BELASTING (BIS)

Een privépersoon die een woning verkoopt, wordt niet belast op de meerwaarde ervan, op voorwaarde dat hij de woning minstens vijf jaar in bezit heeft gehad. Deze periode is vastgelegd om speculatieve transacties tegen te gaan. Een patrimoniumvennootschap wordt bij de verkoop van een onroerend goed belast op het volledige bedrag van de verkoopprijs.

ONDEELBAAR EIGENAAR

Nog een belangrijk nadeel van een patrimoniumvennootschap: de erfgenamen zijn “ondeelbaar” eigenaar van de patrimoniumvennootschap en bij onenigheid kan/moet er worden overgegaan tot de liquidatie van deze vennootschap en/of de verkoop van onroerende goederen in de vennootschap. Bij deze liquidatie moet er een liquidatiebonus worden betaald van 10 % en worden de goederen dus nog eens belast. De erfgenamen moeten dus te allen tijde goed overeenkomen en dezelfde belangen verdedigen, wat niet altijd vanzelfsprekend is.

BOEKHOUDER BETALEN

Tot slot: je betaalt makkelijk 2000 tot 3000 euro per jaar aan een fiscalist die de boekhouding van de vennootschap op zich neemt. Je kan ervoor opteren om zelf de boekhouding te voeren, maar dit vergt wel enige kennis ter zake.