Wat betekent de Wyninckx-bijdrage voor een zelfstandige?

De Wyninckx-bijdrage, genoemd naar voormalig minister van Pensioenen Jos Wyninckx, is een socialezekerheidsbijdrage die geheven wordt op premies (boven een bepaalde grens) voor de opbouw van een aanvullend pensioen in de tweede pijler. Deze bijdrage wordt betaald door de vennootschap of werkgever.

De bijdrage werd ingevoerd in twee fases:

  • van 1 januari 2012 tot 31 december 2015:
    de Wyninckx-bijdrage bedraagt 1,5% op het gedeelte van de premie (gefinancierd door de werkgever of vennootschap) hoger dan € 30.000 (jaarlijks te indexeren bedrag). De bijdrage is steeds van toepassing op de premies die in het vorige kalenderjaar betaald werden. Bij een laattijdige betaling wordt de bijdrage verhoogd.
  • vanaf 1 januari 2016:
    de drempel van € 30.000 vervalt.

Berekeningsbasis

De berekening gebeurt per aangeslotene per jaar.

De premietaks van 4,4% en de RSZ-bijdrage van 8,86% worden van de berekeningsbasis afgetrokken. VAPZ-premies tellen niet mee voor de berekeningsbasis van de bijdrage.

Aftrekbaar

De bijdrage is fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.