Vermijd successierechten via een schenkingsverzekering

U wilt uw kinderen, kleinkinderen of anderen een deel van uw roerend vermogen schenken. Maar uiteraard wil u ook dat de factuur van de successierechten zo laag mogelijk uitvalt … of indien mogelijk zelfs helemaal wegvalt. Een schenkingsverzekering kan dan een oplossing bieden.

Als u roerende goederen schenkt, zoals een bepaald geldbedrag, dan geldt de zgn. 3-jaar-regel. Als u binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, dan zijn successierechten verschuldigd. En die kunnen natuurlijk een aanzienlijk deel van de schenking afromen. U kunt deze regel evenwel omzeilen via een schenkingsverzekering.

Wat en waarom?

Een schenkingsverzekering is een overlijdensverzekering. De begiftigde (de ontvanger van de schenking) onderschrijft deze polis op het hoofd van de schenker (verzekerde). Als de verzekerde (de schenker) overlijdt binnen de vastgestelde termijn (bijvoorbeeld 3 jaar), dan wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde (diegene die de schenking ontvangt) dat overeenstemt met de kosten van de successierechten. De premie die hiervoor betaald moet worden, komt doorgaans een stuk voordeliger uit dan de successierechten. Het is mogelijk om te kiezen voor een tak 21-oplossing (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (rendement hangt af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

Hoeveel?

Hoeveel successierechten er precies verschuldigd zijn, hangt af van het gewest, de grootte-orde van de schenking en de graad van verwantschap.

Opgelet …

Een overlijdensverzekering bevat steeds een aantal uitsluitingen. Zo zal het verzekerde kapitaal niet uitgekeerd worden als het overlijden het gevolg is van bepaalde oorzaken. Zo zal vooraf steeds een medische vragenlijst ingevuld moeten worden of is er een medisch onderzoek nodig. Op basis daarvan kunnen bepaalde situaties uitgesloten worden. Laat u dus zeker bijstaan door een specialist terzake, zoals een verzekeringsmakelaar.