Vastgoed aankopen via een vennootschap

Als zelfstandige met een vennootschap kunt u uiteraard vastgoed aankopen. Maar als er in uw statuten geen woord gerept wordt over een vastgoedactiviteit of de kosten die u wil aftrekken geen verband houden met de gebruikelijke activiteit van de vennootschap, wapent de fiscale administratie zich. Die heeft dergelijke dossiers immers al jarenlang in het vizier. Betekent dit dat een en ander onmogelijk geworden is? Zeker niet!

Enkele voorbeelden van voor de administratie moeilijk te aanvaarden dossiers:

  • de aankoop van een appartement aan de kust als tweede verblijf
  • kosten voor de verbouwing van een woning die door de zaakvoerder bewoond wordt

De fiscus weigerde deze uitgaven door de vennootschap te aanvaarden, wat leidde tot heel wat rechtspraak. Deze ging de twee richtingen uit, zodat een globale conclusie trekken niet evident is.

De administratie huldigde steeds het principe dat kosten enkel aftrekbaar zijn als ze in overeenstemming zijn met het doel van de vennootschap (zoals omschreven in de statuten). Het Hof van Cassatie sprak zich hierover meermaals uit, maar vooral in de loop van 2015 volgden er enkele opmerkelijke uitspraken. In enkele arresten stelde het Hof dat de vaststelling dat kosten alleen aftrekbaar zijn als ze verbonden zijn met de activiteit en het doel van de vennootschap niet volstaat om deze kosten op fiscaal vlak te verwerpen. Of dit nu evenwel betekent dat al dergelijke kosten meteen wel aftrekbaar zijn, is echter een ander paar mouwen. Kosten moeten immers gemaakt worden met als doel het verwerven van inkomsten. Ook mag de administratie kosten (gedeeltelijk) verwerpen als deze overdreven zouden zijn in verhouding tot het nagestreefde doel.

Er zal dus nog steeds de nodige discussie bestaan in bepaalde dossiers. U laten bijstaan door specialisten terzake is dan ook een noodzaak.

In de Kamer werd begin 2016 ook een wetsvoorstel ingediend. Dat stelt dat kosten voor de vennootschap aftrekbaar zijn als ze aansluiten bij het doel of de activiteit. Voorts zullen kosten die de vennootschap maakt om de bedrijfsleider voordelen in natura te bezorgen enkel nog aftrekbaar zijn als ze kaderen in het statutaire doel of de activiteit en als het bedrag van de kosten in verhouding staan tot het geleverde werk door de bedrijfsleider. Dit wetsvoorstel is tot nu toe niet omgezet in wet.