Student en zelfstandige in bijberoep: voorwaarden en gevolgen

Een student kan zelfstandige worden om zijn studies te betalen, of gewoon om meer zakgeld te hebben. Zelfstandige worden in hoofdberoep kan echter voor de meeste studenten wat zwaar zijn. Daarom is het voordelig om de gelijkstelling met een zelfstandige in bijberoep aan te vragen. Dit kan echter slechts onder bepaalde voorwaarden.Voorwaarden 
Om van de gelijkstelling met een bijberoep - ook wel het artikel 37 genoemd - te kunnen genieten, moet de student:

  • ouder dan 18 en jonger dan 25 zijn;
  • een voltijds leerplan volgen (eventueel in het avondonderwijs);
  • aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit laatste punt is zeer belangrijk, want de wetgeving hieromtrent is zeer dynamisch en deze instelling zal de meest nauwkeurige en actuele informatie kunnen geven.
  • recht hebben op kinderbijslag, zodat hij sociaal verzekerd blijft bij zijn ouders.
  • Als zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep bouwt de student, net zoals een andere zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (artikel 37), geen eigen rechten op.

Geen eigen rechten 
De zelfstandige in bijberoep geniet slechts de sociale voordelen die verbonden zijn aan zijn hoofdactiviteit als loontrekkende of ambtenaar. Zo ook bouw je als student die zelfstandige is in bijberoep volgens artikel 37 door dit bijberoep geen eigen rechten op. Je bouwt dus geen rechten op voor je pensioen, je kunt geen beroep doen op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, je hebt geen recht op gezinsuitkeringen, enz. Als student blijf je sociaal verzekerd via je ouders. Tegen ziekte ben je wel verzekerd, maar dan ook via je ouders. Men heeft het hier over de "afgeleide rechten".

Drempelbedragen
Zoals elke andere zelfstandige in hoofd- of bijberoep, zal een student bijdragen moeten betalen in functie van zijn nettoberoepsinkomen. Als startende zelfstandige betaalt hij voorlopige bijdragen. Hij zal echter in aanmerking komen voor een vrijstelling van bijdragen, indien zijn jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 1.423,90 EUR. Indien deze inkomsten onder 6.742,06 EUR netto per jaar liggen, heeft hij recht op een verminderde bijdrage (als bijberoep). Let op: ligt je inkomen hoger dan dat bedrag, dan betaal je bijdragen in hoofdberoep.

Opgelet: belastingen!
Te veel verdienen is ook niet goed. Niet alleen word je dan automatisch als een zelfstandige in hoofdberoep beschouwd, maar als je meer dan 3.070 EUR netto verdient (4.440 EUR voor een alleenstaande ouder) (Aanslagjaar 2014, inkomsten van het jaar 2013), dan kunnen je ouders je niet meer aangeven als kind ten laste in de aangifte van de personenbelasting. En als je geld verdient, dan riskeer je ook zelf belastingen te moeten betalen. Zoals iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heb je recht op "een belastingvrije som", een som die niet belast wordt. Voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) bedraagt die belastingvrije som 7.350 EUR.

Zelfstandige in bijberoep worden is dus voor een student niet alleen mogelijk, het biedt ook een leerrijke professionele ervaring. Het is wel noodzakelijk de juiste inlichtingen in te winnen alvorens te beginnen, en het mag zeker niet gebeuren ten koste van de studies zelf!