Steunmaatregelen om personeel in dienst te nemen

We zagen dat de zelfstandige die de stap wil zetten naar werkgever, heel wat moet ondernemen en dat hij aan veel zaken moet denken. Toch kan hij rekenen op de deskundige steun van zijn sociaal secretariaat. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Alle overheidsniveaus weten welke rol de kmo's spelen in de strijd tegen werkloosheid. Daarom heeft de overheid steunmaatregelen voorzien om de beginnende werknemer te helpen en om hem aan te zetten meer personeel in dienst te nemen.

Steun van de RSZ
Als nieuwe werkgever, kun je bij de aanwerving van je eerste en tweede werknemer een financiële tussenkomst van de RSZ genieten bij de inschrijvingskosten bij het sociaal secretariaat. Voorwaarde is wel dat je voor deze werknemers recht moet hebben op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Een website...
De federale overheid heeft zelfs aan deze steunmaatregelen een website gewijd, waarin alle tewerkstellingsmaatregelen van alle overheidsniveaus opgesomd staan in functie van de situatie van de werkgever. Deze website is bijzonder interessant, omdat het de steunmaatregelen van de verschillende overheden van onze ingewikkelde federale structuur samenbrengt. Het zal zeker de moeite lonen een oogje te werpen op www.aandeslag.be.

...en verschillende plannen
Zeer origineel waren de bedenkers van de namen van deze plannen niet. Maar dat verandert niets weg aan het nut ervan. Het plus-één-plan, het plus-twee-plan en het plus-drie-plan werden bedacht om de zelfstandige of de onderneming aan te moedigen om ... een eerste, een tweede of een derde werknemer in dienst te nemen. Dankzij deze plannen krijgt de werkgever een vermindering van de patronale basisbijdrage voor de sociale zekerheid. De toegekende voordelen zijn niet dezelfde in de drie plannen en, logischerwijze, de steun is iets groter in het plus-één-plan. De psychologische drempel van de aanwerving van de eerste werknemer moet inderdaad overwonnen worden. Het is natuurlijk de bedoeling zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te krijgen. Er zijn tal van voorwaarden, we kunnen hier jammer genoeg niet dieper op ingaan.

Het Activaplan
Deze maatregel verleent een vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid bij de aanwerving van een volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende of van iemand die het "leefloon" geniet. Ook hier zijn er tal van voorwaarden. Niet alleen voorziet deze maatregel een vermindering van de patronale bijdragen, maar de werkgever kan tevens de werkloosheidsuitkering aftrekken van het te betalen nettosalaris. Dit plan had oorspronkelijk vooral als doel de bevordering van de herinschakeling van werklozen ouder dan 45 jaar, maar mikt sinds februari 2014 ook op de ongeschoolde werklozen jonger dan 30 jaar.

De startbaanovereenkomst
Deze maatregel mikt integendeel op de jongere werkloze bevolking. Het is de bedoeling hiermee de jongeren zo snel mogelijk in te schakelen op de arbeidsmarkt. Vermits de werkloosheid het hoogst ligt bij de laaggeschoolde jongeren, omvat de startbaanovereenkomst een arbeidsovereenkomst en een alternerende opleiding of een leerovereenkomst. Hier zijn eveneens verminderingen van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid voorzien.

Andere maatregelen
Er bestaan ook nog andere steunmaatregelen die op verschillende bestuurlijke niveaus worden genomen ten gunste van de ondernemingen. Zo zijn er maatregelen voor de financiering van bedrijven en sectoren. Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, vrije beroepen, kmo’s, starters (inclusief werkzoekenden), die een eigen zaak willen opzetten.

Dit was slechts een kort overzicht van de talrijke steunmaatregelen die op verschillende niveaus bestaan. We kunnen hier natuurlijk onmogelijk exhaustief zijn, maar ook in deze materie zullen de overheidsdiensten en je sociaal secretariaat je op weg helpen. Mensen rekruteren is natuurlijk niet gemakkelijk, maar het is zowel voor de werkgever als voor de werknemer en de maatschappij een grote bron van voldoening en verrijking.